Home

Buten vzorec

Butan - Wikipedi

 1. Název butan se používá jako: . systematický název pro nerozvětvený alkan se čtyřmi atomy uhlíku v molekule, (funkční vzorec CH 3 CH 2 CH 2 CH 3), triviálním názvem n-butan; společný název pro izomery alkanu se sumárním vzorcem C 4 H 10; jsou dva a to n-butan a isobutan (triviální název), systematicky methyl propan (vzorec CH(CH 3) 3); označení směsi obou izomerů butan
 2. Buten vzorec. But-1-en. Strukturní vzorec. Obecné. Systematický název. butylen. Ostatní názvy. 1-buten, buten. Sumární vzorec. C4H8. Vzhled Online kalkulačka provádí výpočet objemu a povrchu válce. Na stránkách jsou uvedeny důležité vzorce, nákresy a stručný srozumitelný popi
 3. But-1-yn (též 1-butyn, ethylethyn či ethylacetylen) je uhlovodík ze třídy alkynů se vzorcem C 4 H 6.Je izomerem 2-butynu (dimethylacetylenu). Za běžných podmínek se jedná o bezbarvý, extrémně hořlavý a velmi reaktivní plyn.Používá se v organické syntéze
 4. Obecný vzorec je C n H 2n ETHEN ( ETHYLEN ) C 2 H 4 - bezbarvý, hořlavý plyn nasládlé vůně - se vzduchem tvoří výbušnou směs-použití : surovina pro výrobu dalších látek, jako např. ethanolu, výbušnin, čistící prostředky, pro výrobu plastu ALKADIENY uhlovodíky,které mají ve svých řetězcích dvě dvojné vazby

Buten vzorec , buten je uhlovodík ze skupiny alkenů, který

Use of the information, documents and data from the ECHA website is subject to the terms and conditions of this Legal Notice, and subject to other binding limitations provided for under applicable law, the information, documents and data made available on the ECHA website may be reproduced, distributed and/or used, totally or in part, for non-commercial purposes provided that ECHA is. Buten je uhlovodík ze skupiny alkenů, který se skládá ze čtyř uhlíků a jedna z vazeb, jimiž jsou vázány, je dvojná vazba; tomu odpovídá sumární vzorec C4H8. Existují čtyři izomery butenu: but-1-en, cis-but-2-en, trans-but-2-en a 2-methylpropen (isobuten) Strukturální vzorec Racionální vzorec eten (ethen) ethylen 2 H Jinou variantu nemá. CH 2 = CH 2 propen propylen 3 Jinou variantu nemá. Kdybychom umístili dvojnou vazbu za druhý uhlík, dostaneme jen zrcadlový obraz toho samého. CH 2 = C 2H 4C 1 buten 4 H 2 buten H C 2H 4 = C 2H 4H 1 penten 5 CH 2 = C 4H 8 2 penten H C H 3 penten 1 hexen

buten Název Molekulový vzorec Racionální vzorec Strukturní vzorec C 2 H 4 CH 2 =CH 2 H H propen C 3 H 6 CH 2 =CH-CH 3 H H H C = C - C - H H H buten C 4 H 8 CH 2 =CH-CH 2-CH 3 H H H H C = C - C - C - H H H H . Obecný vzorec (pomocí něho odvodíme vzorec libovolného alkenu). Buten je uhlovodík ze skupiny alkenů, který se skládá ze čtyř uhlíků a jedna z vazeb, jimiž jsou vázány, je dvojná vazba; tomu odpovídá sumární vzorec C4H8. 10 vztahy

1-butyn - Wikipedi

 1. Sumární vzorec zapíšu tak, že jen spočítám počet uhlíků a vodíků. Pro propan je to tedy C3H8 Tyto vzorce mi ale nic neříkají o uspořádání uhlovodíku. Nebo mohu zapsat racionální vzorec CH3CH2CH3, nebo CH3 - CH2 -CH3 Strukturní vzorce (ty obrázkové jako je ten v rámečku) se totiž píší špatně na počítači. 4
 2. Obecný vzorec alkenů lze vyjádřit C n H 2n, (kde n je počet atomů uhlíku v molekule). PŘÍKLADY. Název Strukturní vzorec Racionální vzorec Molekulový vzorec; buten: Alkadieny Alkadieny jsou uhlovodíky, které v otevřeném uhlíkatém řetězci mají mezi atomy uhlíku dvě dvojné vazby
 3. - obecný vzorec: C n H 2n - ethen: C 2 H 2∙2 C 2 H 4 - propen: C 3 H 2∙3 C 3 H 6 - buten: C 4 H 2∙4 C 4 H 8 - ethen (ethylen) - používá se k výrobě plastu polyethylenu - používá se jako hormon urychlující zrání ovoce - - do sešitu udělej i tabulku v následujícím snímku (na procvičení vzorců
 4. Buten a Alkeny · Vidět víc » Allyl. Strukturní vzorec allylové skupiny Allyl (allylová skupina, též alyl, alylová skupina) je hydrofobní alkenylovou funkční skupinou. Nový!!: Buten a Allyl · Vidět víc » But-1-en. But-1-en je za běžných podmínek bezbarvý, hořlavý plynný uhlovodík patřící do skupiny alkenů. Nový!!
 5. 3-Methyl-2-buten-1-ol. Vzorec: C₅H₁₀O MW: 86,13 g/mol Bod varu: 140 °C (1013 hPa) Bod tání: -86 °C Hustota: 0,848 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient: MDL Number: MFCD00002916 CAS číslo: 556-82-1 EINECS: 209-141-4 UN: 198
 6. ally 149 × 91 pixels, file size: 12 KB). This is a file from the Wikimedia Commons.Information from its description page there is shown below. Commons is a freely licensed media file repository

 1. Strukturní (konstituční) vzorec zobrazuje, které atomy jsou navzájem spojeny, zpravidla však neudává prostorové uspořádání molekuly a nemusí uvádět ani násobnost vazeb. Příklady: Typ vzorce (Název) stechiometrický: molekulový: funkční: strukturní: cyklobutan {CH 2} C 4 H 8 (CH 2) 4. 2-buten (but-2-en) {CH 2} C 4 H 8. CH.
 2. Buten SIAD Czech spol s r.o. E-mail: siad@siad.cz 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1. 1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1-Buten Další názvy látky: - Chemický popis číslo E : 203-449-2 číslo AS: 106-98-9 Chemický vzorec C 4 H 8 Registrační číslo Uzávěrka přihlášek ještě neskončila.
 3. CAS: 13294-71-8 MDL: MFCD00000141 EINECS: 236-316-
 4. or constituent in quantities that are too small for viable extraction. Butene is therefore obtained by catalytic cracking of long-chain hydrocarbons left during refining of crude oil
 5. 1-Buten BEZPEČNOSTNÍ LIST Strana :1 Číslo revize : 0 Datum : 20. 8. 2014 Nahrazuje : - Buten 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1. 1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1-Buten Další názvy látky: Chemický popis číslo EC: 203-449-2 číslo CAS: 106-98-9 Chemický vzorec C4H8 Registrační číslo Uzávěrka přihlášek ještě neskončila. 1.2.

Přírodopi

TNT, TNF (trinitrotoluen, trinitrofenol) jsou nestabilní látky a proto se používají jako trhaviny. V momentu výbuchu se změní malé množství kapaliny na velké množství plynu trhavý efekt. TNT se používá při měření síly trhavin: 1kg atomové bomby má sílu 20 000 tun TNT, 1 kg vodíkové bomby má sílu 10 8 tun TNT.. Amin •uhlovodíky s jednou trojnou vazbou • přímým řetězcem • koncovka je Ethyn -C C- C 2H 2 Propyn Butyn Pentynatd. viz následující stránk 1-buten Racionalni vzorec Proč je CH2=CH-CH2-CH3 nemělo by to být tak: CH2=CH2-CH2-CH3

3-Methyl-3-butenal C5H8O - PubChe

 1. Butan a buten lze získat z procesů rafinace ropy. Oba jsou vysoce hořlavé. Oba typy vykazují izomerii. Rozdíl mezi butanem a butenem Definice. Butan: Butan je uhlovodík, který má chemický vzorec C 4 H 10. Buten: Buten je uhlovodík, který má chemický vzorec C 4 H 8. Chemické lepení. Butan: Butan má pouze jednotlivé vazby
 2. Buten je uhlovodík, který má chemický vzorec C4H8. Je to bezbarvý plyn při pokojové teplotě a tlaku. Má mírně aromatický zápach. Buten je alken. Hlavním zdrojem butenu je ropa. Buten je přítomen v ropě jako vedlejší složka. Buten lze nalézt v několika izomerech. Buten však má jednu dvojnou vazbu mezi dvěma atomy uhlíku
 3. E-ChemBook je vzdělávací portál, který má za cíl být elektronickou příručkou chemie využitelnou při studiu na gymnáziích a jiných školách, přípravě k maturitě i přijímacím zkouškám na vysoké školy
 4. =CH2 3 propen C3H6 CH2=CH-CH3 3 propadien C3H4 CH2=C=CH2 4 1-buten C4H8 CH2=CH-CH2-CH3 4 2-buten C4H8 CH3-CH=CH-CH3 4 1,3-butadien C4H8 CH2=CH-CH=CH2 5 1-penten C5H10 CH2=CH-CH2-CH2-CH3 5 2-penten C5H10 CH3-CH=CH-CH2-CH3 5 1,4-pentadien C5H8 CH2=CH-CH2-CH=CH2 6 1,3,5-hexatrien C6H8 CH2=CH-CH=CH-CH=CH2 Alkeny = acyklické nenasycené uhlovodíky; mají příponu.
 5. Napiš vzorec o-(m-,p-) dimethylbenzenu (xylenu). Napiš vzorec ( - , ( - methylnaftalenu. Oktan a 2,2,4trimethylpentan jsou izomery optické - řetězové - polohové - skupinové. cis- a trans - buten jsou izomery optické - geometrické - řetězové - konformery
 6. Triviální název uhličitanu draselného, vzorec. Které prvky patří k s2 prvkům, názvy a značky. Napiš vzorec dihydrogentetraoxofosforečnan železitý. A. 1. Kolik elementárních částic obsahuje částice 612C-4. 2. Kolik vazeb ( obsahuje močovina H2N - CO - N H2. 3. Kolik dvojných vazeb obsahuje 1-buten - 3 - on . 4
 7. Obecný vzorec alkenů je Cn = 2n. Tyto látky obsahují ve srovnání s alkany menší počet atomů vodíku se stejnou délkou uhlíkového řetězce. Proto se také nazývají nenasycené uhlovodíky. Nejjednodušší alken. Nejjednodušší reprezentant množství alkenes je ethene (také známý jako ethylene)

Buten je název určený čtyřem izomerům s chemickým vzorcem C4H8. Jsou to alkény nebo olefiny, tj. Mají ve své struktuře dvojnou vazbu C = C. Kromě toho se jedná o uhlovodíky, které se nacházejí v ropných ložiscích nebo vznikají tepelným krakováním a získávají produkty nižší molekulové hmotnosti Obecný vzorec alkenů je CnH2n. Koncovka - EN, vyjadřuje přítomnost dvojné vazby. Ve vzorci alkenu je nutné vyznačit polohu dvojné vazby číslem, např. 2 - penten: CH3 - CH = CH - CH2 - CH Molek. vzorec: Konstituční vzorec: Skupenství: Teplota varu (°C) Ethen: C 2 H 4 CH 2 = CH 2: Plyn-104,6: Propen: C 3 H 6: CH 3 CH = CH 2: Plyn-47,0: 1 - buten: C 4 H 8: CH 3 CH 2 CH = CH 2: Plyn-6,0: 1 - penten C 5 H 10: CH 3 CH 2 CH 2 CH = CH 2: Kapalina: 30, tvoria homologický rad, sumárny vzorec = C nH2n (n ≥≥≥≥3), stálos ťstúpa so stúpajúcim po čtom uhlíkov v cykle, hydrogen áciou cykloalkánov alk ány , dehydrogen áciou cykloalkánov (C ≥≥≥≥6), aromatick é zl účeniny, ľahšie sa oxidujú ako alkány. Názov Štruktúrny vzorec. vzorec název počet uhlíků sumární vzorec neexistuje 1-----hexen 6 C6H12 ethen 2 C2H4 hepten 7 C7H14 propen 3 C3H6 okten 8 C8H16 buten 4 C4H8 nonen 9 C9H18 penten 5 C5H10 deken 10 C10 H20 • homologická řada - každý následující alken se liší o skupinu: -CH2

Látka: Vzorec: A: B: C: Bróm: Br 2: 6,886373: 1559,32: 261,270: Chlór: Cl 2: 6,132153: 886,33: 248,560: Jód: I: 7,954273: 2995,21: 220,099: Síra plynná: S 2: 4. Buten. Butenu se využívá jako suroviny při výrobě syntetických kaučuků. Cykloalkeny. Cykloalkeny jsou cyklické nenasycené uhlovodíky o obecném vzorci CnH2n-2. Důležité jsou jen ty, které mají praktické vyžití. Tedy například cyklopropen, což je extrémně nestálá látka. Její nestálost je daná malými vazebnými. rozdělení uhlovodíků - obecné vzorce, homologické řady, zásady systematického názvosloví Organické sloučeniny - obsahují C, výjimkou jsou některé nejjednodušší sloučeniny uhlíku (CO2, H2CO3 a její soli, CS2), které řadíme do anorganické chemie. Nejdůležitější je schopnost uhlíku spojovat se kovalentními vazbami a vytvářet tak řetězce Úvod do organické chemie = chemie sloučenin uhlíku. C tvoří 4 kovalentní vazby a je schopen řetězit se → obrovské množství sloučenin (k roku 2000 jich bylo známo cca 23 000 000) Původní termín ORGANICKÁ CHEMIE vznikl poč. 19. st. a zahrnoval pouze chemické látky a děje v živých organizmec

Vzorec pro oxid chloritý, vlastnosti, rizika a použití oxid chlornatý , také nazývaný oxid chloričitý (VII), anhydrid kyseliny chloristé, dichlormethan,Anorganická chemická sloučenina vzorce Cl je anorganická chemická sloučenina vzorce Cl 2 O7 Jeho struktura je znázorněna na obrázku 1 (EMBL-EBI, 2009) SEZNAM LÁTEK DATABÁZE FYDAT Záznamy v bázi o 531 látkách. č. Látk - homologický prírastok, sumárny vzorec C n H 2n+2 nepolárne zlúčeniny, rozpustné vnepolárnych rozpúšťadlách, nerozpustné v H 2 O velmi malá reaktivita, charakteristické reakcie - substitučné (teplota, UV žiarenie) - napr. metán, etán, propán, bután, pentán, hexán, izobután UHĽOVODÍK Látka: Vzorec: T krit (K) p krit. (MPa) V krit (cm 3 mol-1): Argon: Ar: 150.80: 4.870: 75.0: Chlór: Cl 2: 416.95: 7.991: 122.9: Fluór: F 2: 144.30: 5.218: 66.2.

Jak jsem psala 10. bych pojmenovala 3,4-methylidenhexan myslím, že hlavní řetězec má 6 uhlíků, takže buten to podle mě není. A ještě jestli se dívám správně u té trojky bych řekla, že je to hex-1-en místo pent-1-en Buten a penten existují jako různé isomery. C5H10 je reprezentována penten-1 molekulou (α-amylen), která má strukturní vzorec: Jiné strukturní izomery pentenu mohou být změněny změnou polohy dvojné vazby nebo způsobem, jakým jsou atomy uhlíku vzájemně spojeny cis-2-buten, trans-2-buten. 1-butanol, ethoxyethan. Příkladem geometrických izomerů jsou: tautomery. enantiomery. enolforma a ketoforma. cis-, trans-izomery. zákrytová a nezákrytová konformace Jako racemát označujeme: optickou antipodu stáčející rovinu polarizovaného světla. směs dvou optických antipod o téže koncentrac

Vzorec Substitučný názov Triviálny/Iný názov 1,2,3,4,5,6-hexachlórcyklohexán HCH chlórbenzén - 1,1,1-trichlór-2,2-bis(4-chlórfenyl)etán DDT Chemické vlastnosti halogénuhľovodíkov. reaktivitu ovplyvňujú: polarita väzby: klesá od fluóru k jódu Buten - výroba syntetického kaučuku Alkadieny Obecné, fyzikální a chemické vlastnosti: - obecný vzorec CnH2n-2 - uhlovodíky se dvěma dvojnými vazbami, v názvu přidáváme koncovku -dien - podle polohy dvojné vazby dělíme na: kumulované dieny - dvojné vazby vedle sebe - vychází z jednoho uhlíku, který je v hybridizaci s - homologický prírastok, sumárny vzorec C n H 2n+2 nepolárne zlúeniny, rozpustné vnepolárnych rozpúšťadlách, nerozpustné v H 2 O velmi malá reaktivita, charakteristické reakcie - substitučné (teplota, UV žiarenie) - napr. metán, etán, propán, bután, pentán, hexán, izobután UHĽOVODÍKY 2

3-Methyl-2-butenal C5H8O - PubChe

vzornice. Právě si zobrazuješ nalezené výsledky hledaného výrazu vzornice.Pokud k tomuto spojení nevidíš správný výsledek a znáš ho, pomoz nám obohatit tento slovník a vlož jeho definici díky jednoduchému formuláři. Snažíme se postupně vlastními silami také rozšiřovat slovník, kdyby však každý návštěvník vložil pouhých několik výrazů, během několika. Vzorec CH3─CH2─OH je označován jako: a) strukturní b) souhrnný (sumární) c) empirický d) racionální 18. Souhrnný vzorec třináctého členu homologické řady alkanů je: a) C13H26 b) C13H28 c) C13H24 d) C13H25 19 Vytvoř vzorec: hex-3-en but-1-en nebo také jen buten (1 se nemusí psát) ZÁSTUPCE ALKENŮ: ETHEN (ETHYLEN) bezbarvý plyn, nasládlé vůně výroba polyethylenu (PE) - PE sáčky urychluje zrání ovoce PROPEN k výrobě polypropylenu PP (= plast) ŘEŠENÍ: pent-2-en propen CH 3-CH 2-CH=CH-CH 2-CH 3 CH 2 =CH-CH 2-CH

Buten - DBpedi

Napište vzorec kyseliny mravenčí. Napište vzorec methanolu. Napište vzorec ethynu. Napište vzorec butanu. Napište vzorec benzenu. ethen d) buten. Mezi aromatické uhlovodíky patří: a) propen b) benzen c) acetylén d) aceton. Charakteristická funkční skupina -OH je charakteristická pro : a) aldehydy b) ketony c) alkoholy d. Chemický vzorec je grafické zobrazení složení, případně struktury a prostorového uspořádání molekul chemické sloučeniny nebo prvku za použití symbolů prvků, případně čísel a dalších znaků (např. závorek) a grafických prvků (čar a křivek).Pod pojmem chemický vzorec se může skrývat řada různých reprezentací molekul Vzorce základních alkenů VZOREC název strukturní racionální molekulový ethen H H H - C = C - H CH 2 = CH 2 C 2 H 4 propen H H H H -C = C -C -H H CH 2 = CH -CH 3 C 3 H 6 buten dopiš pente Sicherheitstechnische Kenngrößen. Butanal bildet leicht entzündliche Dampf-Luft-Gemische. Die Verbindung hat einen Flammpunkt bei −11 °C. Der Explosionsbereich liegt zwischen 1,7 Vol.‑% (51 g/m 3) als untere Explosionsgrenze (UEG) und 12,5 Vol.‑% (375 g/m 3) als obere Explosionsgrenze (OEG). Der maximale Explosionsdruck beträgt 7,5 bar. Die Grenzspaltweite wurde mit 0,92 mm bestimmt ALKENY. Nenasycené uhlovodíky, mají ve svých molekulách. jednu dvojnou vazbu C=C . Název je odvozen od názvu alkanů a doplněn. koncovkou -E

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž byla začata od základ Buten může být použit jako monomer pro polybuten, ale tento polymer je dražší než alternativy s kratšími uhlíkovými řetězci, Další organické sloučeniny mají obecný vzorec C 4 H 8, a to cyklobutan a methylcyklopropan, ale nejsou alkeny a nespadají pod názvem butenu Ethen, propen a buten se vyrábí tepelným krakování v přítomnosti vodní páry z alkanů C 2 až C 8. Krakování - tepelný rozklad uhlovodíků s delším řetězcem na uhlovodíky s kratším řetězcem. ETHEN . Nejjednodušší alken. Nakresli strukturní vzorec pentenu Alkany methan ethan propan butan pentan hexan heptan oktan Cykloalkany cyklopropan cyklobutan cyklopentan cyklohexan Alkeny ethen (ethylen) propen (propylen) buten penten hexen hepten okten Alkadieny 1,3 - butadien (buta-1,3-dien) Alkyny ethyn (acetylen) propyn butyn pentyn hexyn heptyn oktyn nonyn Uhlovodíkové zbytky (alkyly,) methyl ethyl propyl butyl heptyl vinyl (zbytek od ethenu. V této podobě mohou existovat dvě struktury: buten-1 a buten-2. Odpověď na otázku, kolik různých cykloalkanů může existovat pro navrhovaný vzorec, je třeba zvážit nejen cykloalkany, ale také alkény. Pouze v tomto případě bude možné předložit správnou odpověď

Buten - Uniepedi

Uhlovodíky Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Bednaříková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské a poradenské zařízení a zařízení pro další vzděláván 2-Methyl-1,3-butadiene (stabilised) for synthesis; CAS Number: 78-79-5; Synonym: 2-Methyl-1,3-butadiene, Isoprene; Linear Formula: C5H8; find Sigma-Aldrich-8.21258 MSDS, related peer-reviewed papers, technical documents, similar products & more at Sigma-Aldrich Vzorec: Ethen: C 2 H 4: Propen: C 3 H 6: Buten: C 4 H 8: Penten: C 5 H 10: Hexen: C 6 H 12: Ethen (ethylen, C 2 H 4) - nejjednodušší alken - bezbarvý hořlavý plyn nasládlé vůně. strukturní vzorec - Hořlavý plyn ALKYNY, uhlovodíky, mají jednu trojnou vazbu v uhlíkatém Zkus si udělat všechny tři vzorcem od každé z následujících sloučenin. Hexen, pentyn, buten, hexyn Chemie - 2. vyučovací hodina Zápis do sešitu: yklické uhlovodíky - Mají uzavřený uhlíkatý řetězec, uhlíky jsou spojeny do.

Alkeny - xantina.hyperlink.c

3-Methyl-2-buten-1-ol, Sigma-Aldrich® VW

File:Trans-2-Buten.svg - Wikipedi

3 Izomery mají stejný sumární vzorec, ale liší se uspořádáním atomů v prostoru. Konstituční izomerys te - jednotlivé atomy v molekule jsou spojeny různým způsobemre oi zom e r y k onf or mační izo me r y k onf igu r ační izo me r y mo h ou p ře chá ze t je d en v dr uh ý ro ta cí kol e m j e d no d uch é va zby mo h ou p ře chá ze t je d en v dr uh ý p o uz Obecný vzorec: C n H 2n; Na dvojné vazbě hybridizace sp 2, rovinná, polohová izomerie cis a trans; Na dvojné vazbě nedochází k rotaci, brání jí π vazba; Vlastnosti alkenů. Bezbarvé látky; Ethen, propen, buten - plyny; Éterický zápach; Rozpustné v nepolárních rozpouštědlech + kapalné alkeny jsou rozpouštědl vzorec nÁzev dle iupac poznÁmky kyselina vinnÁ c ch hc c ho oh o ho o 2,3-dihydroxy buten-1,4-diov. Obecný vzorec. C n H 2n. Koncovku mají - en. Vlastnosti - podobné jako alkany. Jsou jen víc reaktivnější. Číslování řetězce. 1 2. CH. 2 =CH CH 2 CH 3 . But- 1 en Buten CH. 3-CH. 2-CH=CH. 2 - surovina pro výrobu leteckého benzínu či syntetického kaučuku. Cykloalken N-(2-naftyl)anilinN-(2-naftyl)anilin Sumární vzorec: C16 H13 N1 Katalog nebezpečných chemických látek. Tato ukázková verze slouží pouze k demonstračním Tato ukázková verze slouží pouze k demonstračním.

Okten Obecný vzorec : C nH2n Výpočet: n = 5 C5H2*5 C5H10 Zástupci : Ethylen - C2H4 k výrobě plastů (polyethylenu) Nejjednodušší rostlinný hormon Urychlující zrání ovoce Uhlovodíky s více dvojnými vazbami Uhlovodíky se dvěma dvojnými vazbami: alkadieny Butadien - syntetický kaučuk (pneumatiky) Napiš vzorec: Penten. butan buten-1 buta-1,3-dien - z halogenderivátů působením alkoholického roztoku KOH nebo - hydroxyderivátů alkanů za přítomnosti konc. bys. sírové. R-CH2-CH2X + KOH alkohol R-CH(CH2 + KX + H2O název arenu vzorec arenu název arylu vzorec arylu . anthracen 1-anthryl-.

Chemické názvosloví anogranických sloučenin PdF M

později identifikovány jako buten a roztok směsi uhlovodí-ků C3-C8 v benzenu 10. V publikovaném článku11 bicarburetu sice nepřiřadil vzorec, ale analyticky nalezl, že na 1 váhový díl vodíku připadá 12 váhových dílů uhlíku - vzhledem k používané ekvivalentové váze uhlíku AC= Databáza patentov Slovenska. Zeolity k heterogenní katalytické přeměně acetonu na i-butenu. Podobne patenty | MPK / Značky | Text | Odka Studijní materiál 20. Alkany, alkeny, alkyny z předmětu Chemie, střední škol Obecný sumární vzorec pro Alkeny. Alkeny se se svými fyzikálními vlastnostmi podobají alkanům. Jejich kupenství závisí na molární hmotnosti, jinak řečeno na počtu atomů uhlíku v řetězci. Tři nejjednodušší alkeny - ethen, propen a buten - jsou plyny. Alkeny s 5 až 16 uhlíky kapaliny . vyšší pevné voskovité látky. Alkeny jsou nenasycen=C3=A9 uhlovod=C3=ADky= , kter=C3=A9 maj=C3=AD=20 mezi atomy uhl=C3=ADku v = molekule s otev=C5=99en=C3=BDm=20 =C5=99et=C4=9Bzcem jednu dvojnou vazbu C=3DC. Pat=C5=99=C3=AD mezi ali= fatick=C3=A9=20 slou=C4=8Deniny.N=C3=A1zvy alken=C5=AF jsou zakon=C4=8Deny na = -en, obecn=C3=BD vzorec pro=20 alkeny je C n H 2n.D=C5=99=C3=ADve se naz=C3=BDvaly = tak=C3=A9=20 olef=C3=ADny

PPT - Alkeny PowerPoint Presentation - ID:6133635

7. Vytvo strukturn , racion ln a souhrnn vzorec uhlovod ku s jednou dvojnou vazbou a ostatn mi vazbami jednoduch mi pro et zec se esti uhl ky. Srovnej ho se stejn m uhlovod kem z kolu .5 a vyj d rozd l. 8. Vy e je t jednou kol . 7, ale zam dvojnou vazbou za trojnou. 9 Způsob současné dimerizace ethylenu na 1-buten a kopolymerace ehtylenu s dimerizovaným produktem. Podobne patenty | MPK / Značky | Text | Odkaz. Číslo patentu: 270432. Dátum: 13.06.1990. Autori: Cann Kevin Joseph, Chen Michael Walter, Karol Frederick John. Je ešte 9 strán vzorec Pñklad: aldehydy a ketOny vykezují keta-enol tautomerii j.2 Konfigura&li izomerie (stereoizomerie) Stereoizomery (prostörové tzomery) se liM pouze prostorovým uspoYádänim (konfigvracf) nebo jejich skupin, Mají proto rûzný konfiguraEní(geometrický) vzorec. Geometrická izornerie (cis - trans

-Je tento vzorec zapsán správně ? -Je tento vzorec správně ? -Určete správný systematický název pro uhlovodík vzorce 4-methyl-3 propyl-hex-1-en -2-ethyl-1-penten vytvořený vzorec -Vzorec 3-propyl-3-buten -Jaký je vzorec 3-methylidenhexan ? -Jaký je vzorec 2-propyl-1-buten ? -vzorec isopropy

Izomerie – WikipediePPT - Úvod do studia chemie PowerPoint Presentation, freeAlkeny - názvoslovíChemické názvosloví anogranických sloučenin | PdF MUPPT - Organické sloučeniny PowerPoint Presentation, free
 • Transporter t7.
 • Gabriela juráčková barbie.
 • Necitlivá víčka po operaci.
 • Konfliktualistický přístup.
 • Toyota rav4 1998.
 • Limp bizkit discography.
 • Česká škola.
 • Samsung j5 2016 paměťová karta.
 • Správní dělení německa.
 • Světová válka z zajímavosti.
 • Guajacuran pribalovy letak.
 • Krytosemenné rostliny seznam.
 • Rizeni zasob bakalarska prace.
 • Lancome paletka.
 • Objala mě holka.
 • Apple tv screensaver locations 2018.
 • Ram do notebooku lenovo.
 • Filmy 3d pasywne.
 • Nejvetsi hrib pravy.
 • Yucatan.
 • Naomi watts divergent.
 • Sňatkový podvodník co to je.
 • Chodník slávy hollywood seznam.
 • Mtb helmy specialized.
 • Neurinom estranky cz.
 • Kluci v akci hovězí zadní.
 • Dřevěný regál do koupelny.
 • Turin 2006.
 • Jak vyměnit ventil u topení.
 • Obložení sauny.
 • Konigstein velikonoce.
 • Jak se přenáší streptokok.
 • Android 8 oreo.
 • Bermudy hamilton.
 • Závodní dron set.
 • Eugene cernan.
 • Zánět tukové tkáně.
 • Gta online news.
 • Jadran šetlík cena.
 • Bezkontaktní myčka olomouc.
 • Jak vydržet mu nepsat.