Home

Kondenzace vodní páry stavební konstrukce

Extrémní případ vlhkostního toku je dosahován v zimních měsících v bodě označeném Z. Pro posouzení stěnové konstrukce a vzniku kondenzace vodní páry ve stěně není rozhodující celoroční bilance difúze vodní páry, ale okamžitá difúze v kriteriálním bodě v zimních měsících, např. v bodě Z, kdy je nejnižší. Stavební konstrukce a vodní páry. Pokud je konstrukce například stěna alespoň částečně propustná pro vodní páry obsažené ve vzduchu, což je základem pro dnešní stavby a většina konstrukcí je dnes takto řešena, dochází k tzv. difúzi, což je pronikání vodních par materiálem směrem do exteriéru, v našem. 1. Difuze vodní páry a její kondenzace uvnit konstrukcí Hodnocení ší ení vodní páry konstrukcí je jednou z velmi d ležitých úloh stavební tepelné techniky. Slouží k ov ení charakteru dlouhodobého tepeln vlhkostního chování konstrukce. 1.1. Požadavky Norma SN 73 0540-2 v l Norma ČSN 73 0540-2 v čl. 6.1.1 požaduje, aby byly bez kondenzace vodní páry uvnit ř konstrukce navrženy všechny konstrukce, u kterých by zkondenzovaná vodní pára ohrozila jejich požadovanou funkci1. Spln ění tohoto požadavku se prokazuje výpo čtem s použitím návrhov

Kondenzace vodní páry nesmí za žádných okolností ohrožovat stabilitu ani funkčnost stavební konstrukce, ať už to tvorbou plísní, znehodnocení materiálu nebo změnou statických nebo fyzikálních vlastností materiálu Kondenzace vlhkosti je pro všechny nezateplené konstrukce normální a většinou se zkondenzovaná vlhkost během roku vypaří. V každém vzduchu je urþité % množství vodní páry. Pokud dojde ke snížení teploty pod tzv. rosný bod, zaþne vodní pára kondenzovat. Jedná se o 100% množství vodní páry, která zaþne při dan Snížení či úplného vyloučení kondenzace vodní páry uvnitř konstrukce tak, aby byly splněny požadavky ČSN 73 0540-2 [2] ohledně kondenzace vodní páry uvnitř konstrukcí. Snížení hodnoty součinitele prostupu tepla U tak, aby byl splněn požadavek ČSN 73 0540-2 [2] na jeho maximální hodnotu 1 Difuze a kondenzace vodní páry Jestli-že stavební konstrukce odděluje dvě prostředí s rozdílnými teplotními a vlhkostními parametry, dochází v důsledku rozdílných parciálních tlaků vodní páry k pohybu vlhkosti od místa s vyšším parciálním tlakem vodní páry k místu s nižším parciálním tlakem vodní páry

Difúzní tok a kondenzace vodní páry v konstrukci stěny

 1. Zkondenzovaná vodní pára neohrozí požadovanou funkci konstrukce. Ve stavební konstrukci nesmí v roční bilanci kondenzace a vypařování zbýt žádné zkondenzované množství vodní páry Mc,a, které by zvyšovalo vlhkost konstrukce
 2. Vyloučení kondenzace vodní páry uvnitř konstrukce je zde nutné proto, že i při splnění podmínek požadovaných ČSN 73 0540 - 2 [16], tedy při aktivní roční bilanci vodní páry (M c < M ev) a při splnění podmínek M c,N ≤ 0,50 kg.m-2.rok-1 (nebo 5 % plošné hmotnosti materiálu) , resp. M c,N ≤ 0,10 kg.m-2.rok-1 (nebo 3.
 3. Vnější strana konstrukce musí být pro páru co nejvíce propustná, aby se případná kondenzující voda mohla odpařovat. Kondenzace způsobovaná difúzí vodní páry nemusí představovat významný problém, pokud je celkové množství omezené (< 150 g/m 2) a stavba každý rok během teplejších měsíců přirozeně vysychá
 4. = 0,05 · 109 - odpor při přestupu vodní páry na vnější straně konstrukce hodnoty Z pi a Z pe jsou malé a lze je pro výpočet ve cvičení zanedbat 3. Částečný tlak nasycené vodní páry p sat,x [Pa] a částečný tlak vodní páry p v,i a p v,e pro účely stanovení kondenzace ve cvičení budou pro stěnu S1 S, S1 N stanoveny.

Kondenzace vlhkosti a stavební konstrukce

d) posouzení kondenzace vodní páry uvnitř vzduchové mezery, e) posouzení kondenzace vodní páry na vnitřním (spodním) povrchu horního pláště. Aby vzduchová mezera mohla řádně plnit svou funkci, musí být zaručeno proudění vzduchu uvnitř vzduchové mezery. Ve vzduchové mezeře nesmí docházet ke kondenzaci vodní páry. Kondenzace vodní páry uvnitř konstrukce. Vlhkost stavební konstrukce a následně plísní na jejím povrchu mohou zvýšit rizika alergií uživatelů a vyvolat těžké stavební havárie této konstrukce - kromě vzniku a bujení plísní může také dojít k destrukci stavebních materiálů působením hniloby a hub

5.2.3 Rozdělení stavební konstrukce, tepelný odpor, ekvivalentní difúzní v interiéru a exteriéru s uvaţováním kondenzace vodní páry v části konstrukce ploché střechy. Naměřená data v experimentálním měření poskytují především podkla Pokud se však podíváme na možnost kondenzace vodní páry ve shodné konstrukci kde je příslušná parozábrana degradována prostupy el. instalace, případně nekvalitním provedením spojů a napojení na ostatní konstrukce a prostupy instalací, bude situace z hlediska životnosti a spolehlivosti takovéto konstrukce odlišná 4) Stavební konstrukce - kondenzace vodní páry ve skladbě. 5) Stavební detaily - tepelné vazby mezi konstrukcemi. 6) Budova - energetická náročnost budov, zásady návrhu nízkoenergetických budov, letní a zimní tepelná stabilita. 7) Úvod do stavební světelné techniky. Základy fotometrie. Lidský zrak. Sluneční záření a. destrukci stavební konstrukce. Kondenzace vodních par uvnitř konstrukce nenastane (platí zde, ţe zkondenzované mnoţství páry M c,a= 0 kg∙m-2, jestliţe je pro kaţdé místo x v konstrukci splněna tlaková podmínka: p x p sat,x kde je: p x částečný (parciální) tlak vodní páry v místě x [Pa], p sat, Kondenzace vodní páry v tepelné izolaci připojovací spáry musí být nulová. Zvýšená vlhkost materiálu vede ke zhoršení tepelně izolačních vlastností, které se může v interiéru projevit snížením nejnižší povrchové teploty (kondenzace vodní páry či růst plísní ve styku výplně otvorů a stavební konstrukce)

Difuze a kondenzace vodní páry | Stavební právo, kontrolní

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍ ŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 Teplo 2014 EDU Název úlohy : St řecha Zpracovatel : Alžb ěta Nehasilová Datum : 20.10.2016 ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry v konstrukcích přilehlých k zemině se sice podle čl. 6.3 v ČSN 730540-2 nehodnotí (pouze se ověřuje riziko kondenzace vodní páry při návrhové venkovní teplotě), ale přesto je v řadě případů užitečné tento výpočet provést (např. u mohutně tepelně izolovaných. Kondenzace vodní páry je stav, kdy se molekuly vodní páry přeměňují na kapky vody. Nastává v okamžiku, kdy je dosaženo rosného bodu.. Zkondenzovaná vodní pára má za následek např. vznik plísní, dřevěné konstrukce napadají dřevokazní škůdci, stavební konstrukce vlivem dlouhodobého působení vlhkosti ztrácejí únosnost

Novinky ve verzi TEPLO 2017: Do protokolu o výpočtu lze dále volitelně zahrnout grafické výstupy ukazující zadané okrajové podmínky výpočtu, průběh teplot v konstrukci, průběh relativních vlhkostí v konstrukci, průběh částečných tlaků vodní páry s oblastí kondenzace a změny v akumulované vlhkosti v konstrukci.; Program byl rovněž zaktualizován na Změnu 1. Rosení je v podstatě povrchová kondenzace vlhkosti v interiéru. Předpokladem vzniku je tedy relativně vysoká vlhkost vzduchu v interiéru v kombinaci nízké teploty stavební konstrukce. Kondenzace vodní páry na rámu i skle může při souhře nepříznivých okolností vést až ke vzniku nebezpečných plísní a ke zhoršení. Světlovody a kondenzace vodní páry. Uloženo uživatelem Stavební komunita 26.Únor.2013 v 14:00; Standardně řešíme přísun potřebného osvětlení přes svislé transparentní výplňové konstrukce stavebních otvorů jako jsou okna nebo dveře. V praxi se ale setkáváme s případy, kdy přísun denního osvětlení. Rosný bod a kondenzace vodní páry Na obrázku níže vidíte průběh teplot v zateplených a nezateplených konstrukcích v letním a zimním období. Ve většině stavebních konstrukcí dochází k určité kondenzaci vodní páry v nejchladnějších měsících roku. Kondenzace vlhkosti je pro všechny nezateplené konstrukce normální Kondenzace vodní páry začíná již při povrchové teplotě konstrukce 12 st. C a vlhkosti vzduchu 50 %. Kondenzace vzniká např. na zasklení a rámech oken , pokud jsou pod okny správně instalované radiátory , pak teplý vzduch proudí po povrchu a zkondenzovaná pára se stačí odpařit

relativní vlhkost < 60 %) dochází již při povrchové teplotě 12°C ke kondenzaci vodní páry na povrchu stavební konstrukce (šipka). Vysrážení vody, tj. kondenzace vodní páry, je z fyzikálního hledis ka zcela běžný jev: Teplý vzduch je schopen pojmout mnohem ví ce vlhkosti než vzduch studený Obr. 1-2: Kondenzace vodní páry na spodním líci pojistné hydroziolace v dvojplášťové šikmé střeše (vlevo). Růst plísní na spodním líci podlahy průlezného prostoru (vpravo). Foto: Jan Richter a Kamil Staněk. V této kapitole se zabýváme se prostorem o délce L, který p ředpokládáme podélně větraný (viz Obr. 1-3) 2.3.1.6. Kondenzace vodní páry uvnitř stavebních konstrukcí Stavební konstrukce mají být navrženy tak, aby v nich vodní pára nekondenzovala. Tento požadavek je splněn tehdy, jestliže je v každém místě stavební konstrukce částečný tlak nasycené vodní páry ps vyšší než částečný tlak vodní páry p

Kondenzace vodní páry uvnitř konstrukce V konstrukci vystavené rozdílné koncentraci vlhkosti v obklopujícím vzduchu dochází k průchodu vodních par. V místech, kde je teplota nízká, se vodní pára změní v kondenzát. Kondenzace prostupující vodní páry je nežádoucí, jelikož ovlivňuje životnost a další vlastnost 6.1.2 Pro stavební konstrukci, u které kondenzace vodní páry uvnitř neohrozí její požadovanou funkci, se požaduje omezení celoročního množství zkondenzované vodní páry uvnitř konstrukce G k v kg.m -2. rok -1 tak, aby splňovalo podmínku: G k G k

Tepelně technické vlastnosti stavební konstrukce ProfiDek EP 120 + 30 mm EPS F Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: rozhraní: i 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 KONDENZACE VODY A PLÍSNĚ Problematika . V důsledku tepelných mostů, nevhodných parametrů vnitřního prostředí, především vysoké relativní vlhkosti vnitřního vzduchu, neřešené stavební vlhkosti z defektních konstrukcí a prudkých změn teplot okolního prostředí kondenzují v konstrukci a na jejím povrchu vodní páry Kondenzace vodní páry na stropě je jednoznačně ovlivněna nedostatečnou tepelnou izolací ploché střechy. Tepelným izolacím staveb nebyla v minulosti věnována dostatečná pozornost vlivem tehdejších cen energií a požadavků na provedení staveb, platných v době výstavby Obr.: Difuzně uzavřená konstrukce obsahuje parozábranu (nejčastěji ve formě folie). Parozábrana nesmí být nikde porušena. Foto: Dreamstime.com. V zimních měsících hraje významnou roli tak zvaný rosný bod. Ohřátý vzduch prostupuje z interiéru v podobě vodní páry konstrukcí obvodové stěny a postupně se ochlazuje

Difúze vodní páry a její kondenzace uvnit ř konstrukc

5) Principy šíření vodní páry v konstrukcích, kondenzace vodní páry ve skladbě konstrukce. 6) Šíření vzduchu, nestacionární šíření tepla, tepelná stabilita místností. 7) Sluneční záření a jeho význam, stanovení polohy Slunce na obloze, proslunění - možnost kondenzace vodní páry ve střešním plášti ČSN 49 1531-1 - Dřevo na stavební konstrukce ČSN P ENV 1995-1-1, ČSN 73 1701 Navrhování dřevěných konstrukcí - - Přetížením konstrukce krovu vlivem větru nebo velké vrstvy sněh

zvyšování částečného tlaku vodní páry nad nasy-ceným tlakem vodní páry a zvýšené přeměně vodní páry do tekutého skupenství - kondenzaci. Kapilární transport začíná převládat nad difúzí vodní páry a voda je transportována z místa kondenzace do su-chých částí konstrukce a poté až k povrchu izolantu a. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Materiál a konstrukce Šíření tepla, vzduchu a vlhkosti v budovách a stavebních prvcích Pavel Kopecký Praha 2014 Evroý sociální fond Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnost Pomocí dronu je možné dostat pohled na stavební konstrukce, který jinak není možný. K tomu disponujeme odbornou kvalifikací výkladu těchto zjištěných skutečností, a to jak z hlediska faktických vad, tak ke zjišťování různých anomálií stavebních konstrukcí. posouzení rizika kondenzace vodní páry ve vzduchové. Rovněž bylo upraveno zadávání okrajových podmínek pro roční bilanci zkondenzované a vypařené vodní páry tak, aby bylo možné automaticky vypočítat průměrné měsíční teploty pro jednoplášťové střechy a pro konstrukce v kontaktu se zeminou podle nové EN ISO 13788 Tepelné mosty (kondenzace vodní páry) Napadá tak i stavební konstrukce, střešní krovy, dřevěné podlahy nebo nábytek. Dřevo ničí nejčastěji larvy dřevokazného hmyzu, které si vytvářejí chodby (kaverny) pod povrchem dřeva. Při velkém napadení se tyto chodby spojují, a tím dřevo nenávratně znehodnocují

Paropropustnost, difúze a kondenzace vodní páry, II

Při vnějším zateplení je skutečnost právě opačná, kondenzace vodní páry uvnitř konstrukce se výrazně snižuje nebo se zcela odstraní. Teplota na vnitřním povrchu obvodových stěn se zvyšuje. Objektivně je tedy snižováno riziko kondenzace vodní páry a vznik plísní 4. Součinitel prostupu tepla, vnitřní povrchová teplota konstrukce a riziko růstu plísní. 5. Principy šíření vodní páry v konstrukcích, kondenzace vodní páry ve skladbě konstrukce. 6. Šíření vzduchu, nestacionární šíření tepla, tepelná stabilita místností. 7 (neuvažujeme, pokud konstrukce přiléhá např. k zemině) R si [W/(m2.K)] Svislá konstrukce 0,13 Vodorovná konstrukce tepelný tok nahoru 0,10 tepelný tok dolů 0,17 Tab. 4 R se Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (neuvažujeme, pokud konstrukce přiléhá např. k zemině) R se [W/(m2.K)] zimní období 0,0 Kondenzace vody na stěnách vytvořila vrásky na čele ne jednomu majiteli rodinného domu. Voda kondenzuje nejčastěji tehdy, když je v místnosti nízká teplota (která se blíží k rosnému bodu - závisí na teplotě a vlhkosti) nebo se ve zdech hromadí vodní páry, které se díky vnější izolaci nedostanou přes zdivo ven

Video: Řešení problematiky povrchové kondenzace vodní páry - TZB-inf

Zateplení fasád | Stadakor stavební firma

Kondenzace vodní páry je fyzikální jev, který se projevuje tvorbou kapiček na povrchu konstrukce vlivem kondenzace vodních par, které jsou běžně obsaženy ve vzduchu. Kondenzace vodních par je také ovlivněna teplotou vzduchu v interiéru/exteriéru a povrchovou teplotou konstrukce Nedílnou podmínkou vzduchotěsnosti stavby a současně zamezení možnosti kondenzace vodní páry ve spárách je zatažení parozábrany pod ostěním až do drážky rámu např. střešního okna, případně překrytí spár mezi okny a ostěním na rámu oken ve stěnách i ve vikýřích parozábranou a její dotěsnění samolepicí. TZB-info / Diskusní a poradenské fórum / Stavba obecně / Zajimavý článek - difúze a kondenzace vodní páry Zajimavý článek - difúze a kondenzace vodní páry Autor: Milan Jakovec Datum: 02.04.2011 22:1 Ad d) Kritéria pro hodnocení zkondenzovaného množství vodní páry uvnitř konstrukce jsou stejná jako v předcházející normě, tj. nulová kondenzace a kladná roční bilance. Navíc se však ještě přidává požadavek: - u jednoplášťových střech nesmí být množství zkondenzované vodní páry za rok větší ne Nezohlednění vlivu tepelných mostů ve výpočtu bude mít pak negativní vliv na chování celé obvodové konstrukce (kondenzace vodní páry uvnitř konstrukce, tepelné ztráty, průběh povrchových teplot). Tepelné mosty mohou představovat v některých případech zvýšení tepelné propustnosti konstrukce až o 40 %

Nebezpečí vzniku kondenzace vodní páry na povrchu chladící konstrukce ; Poznámka: První bod v případě potřeby musí být řešen kombinací chladících stropů se zapojením centrální vzduchotechniky. Druhý bod je řešen teplotou náběhové vody do systému, tak aby byla vždy zajištěna teplota chladící plochy nad teplotou. Kondenzace vodní páry 31. Teplotní roztažnost • Doba, po kterou je stavební konstrukce schopna odolávat požáru, aniž by došlo k porušení její funkce (ztráta nosnosti a stability, poruchy a celistvosti) • Nosné konstrukce zajišťující stabilitu stavby musí mí 4. Šíření vodní páry. Difúze vodní páry a její kondenzace. 5. Roční bilance vodní páry, projekční doporučení. Nestacionární šíření tepla a podlahové konstrukce. 6. Tepelná stabilita místnosti, šíření vzduchu v budově. 7

Stavební konstrukce by měly být navrženy vždy tak, aby jejich vlhkostní bilance byla aktivní. Přitom je nanejvýš vhodné, aby ve stavební konstrukci nedocházelo, pokud možno, k žádné kondenzaci vlhkosti. To platí zejména pro lehké zateplované konstrukce na bázi dřeva (šikmé střechy, dřevostavby atd.) Vytváříme-li konstrukce s použitím dřeva, musíme být obzvláště důslední. S trvanlivostí dřeva nebudou ve stavební konstrukci budov problémy, pokud zajistíme ochranu před srážkovou vodou (a to v průběhu stavby i za provozu), vyloučíme-li kondenzaci vodní páry v konstrukcích a zajistíme-li účinné větrání. Aplikací nátěru ADITIZOL se zvýší povrchová teplota vnitřního povrchu obvodové konstrukce běžně až o 2 °C (dle tloušťky vrstvy). Výrazně se sníží, až vyloučí možnost kondenzace vodní páry na vnitřním povrchu, tj. vlhnutí povrchů omítek a pro pobyt lidí hygienicky nepřístupná tvorba plísní

Šíření vlhkosti a kondenzace vodní páry ve střešní

Publikace Stavební fyzika - Tepelná technika v teorii a praxi, ISBN 978-80-214-4879-7. Autoři: Milan Ostrý, Roman Brzoň Nejnižší vnit ní povrchová teplota stavební konstrukce se používá p i hodnocení rizika kondenzace vodní páry a výskytu plísní na jejím vnit ním povrchu. 1.1. Požadavky Norma SN 730540-2 stanovuje požadavky na nejnižší vnit ní povrchovou teplotu odlišn pro nepr svitné konstrukce a pro výpln otvor (okna, dve e) Aby bylo eliminováno riziko kondenzace vodní páry na spodním líci střešní krytiny, je nutné navrhnout a správně osadit parozábranu z vnitřní strany konstrukce, která zamezí prostupu vodní páry z interiéru do exteriéru. Více informací naleznete v článku Montáž parozábrany. Jakou pojistnou hydroizolaci použít Jen taková skladba střešní konstrukce, která splňuje stavebně fyzikální požadavky s ohledem na ochranu tepla a zároveň vylučuje nežádoucí následky kondenzace vodní páry, zajišťuje příjemnou pohodu bydlení a zároveň minimalizuje náklady na teplo a je trvale funkční Článek je zaměřen na dodatečně izolované stropní trámové konstrukce. U takových konstrukcí je nutné řešit prostup vodních par. V praxi se bohužel setkáváme s případy chybně provedené tepelné izolace bez parozábrany. Pokud chceme stropní konstrukci domu správně tepelně izolovat, je naprosto nutné poradit se

12. Obvodové stěny z hlediska stavební tepelné technik

Oblast kondenzace vodní páry u detailu průchodu svislého pásového okna přes dvě podlaží, styk se stropní konstrukcí. V oblasti styku zeminy a stavební konstrukce je nutné sledovat problematiku transportu vlhkosti a tepla se zvláštní důsledností. Toto platí s důrazem hlavně pro konstrukce dřevostaveb Kontakt Ing. Tomáš Podešva IČ: 01287222 Karafiátová 510/18 Olomouc, 779 00 www.tomaspodesva.cz skype: tomas_podesv konstrukce odpařit. 4. Za bezpečné kostrukce se považují ty, které mají tento rozdíl na straně odpařené vody. Čím je tento rozdíl ( bilance ) větší ve prospěch odpařeného množství vody, tím je konstrukce bezpečnější. 5. Kondenzace vodní páry v konstrukci je jev současn Zkondenzovaná vodní pára uvnitř konstrukce a roční bilance kondenzace a vypařování vodní páry uvnitř konstrukce dle ČSN 73 0540-4 Hmotnostní vlhkost dřevěných prvků v konstrukci pro vyhodnocení rizika biologického ohrožení zabudovaných dřevěných prvk

Tepelná izolace na podlaze | Izolace-info

Kondenzace - vše o izolaci UNILIN Insulation UNILIN

konstruk čního řešení práv ě hlavní nosné konstrukce,-nutno řešit detaily v místech tzv. tepelných most ů:-provést p řerušení nebo omezení tepelného mostu na stav spl ňující požadavek p říslušné normy, tj. vylou čení kondenzace vodní páry na vnit řním povrchu a tím vylou čení možného vzniku plísní

MK stavitelství sAlexey SveshnikovRekonstrukce - dodatečné zateplení nad krokvemi | IzolaceVeletrh Střechy Praha slaví 20 let! - TZB-info
 • Fibonacci se.
 • Kurvítka v hlavě audiokniha.
 • Cestování autobusem s dětmi.
 • Minecraft plenitel.
 • Pižmové vůně.
 • Fed usa bank.
 • Bmw 325i e92.
 • Ropid mapa.
 • Leah pipes filmy a televizní pořady.
 • Zkažené zuby po antibiotikách.
 • Příznaky začínajícího porodu.
 • Haterie novozélandská oči.
 • Migralgin.
 • David gilmour koncert praha.
 • Jak se jmenuje samice od buvola.
 • Antibiotika před operací.
 • Bílý povlak na jazyku rakovina.
 • Luxusní modely aut.
 • Král a klaun akordy.
 • Kouzelna skolka blecha.
 • Tuberkuloza příznaky.
 • Pervazivní vývojová porucha ns.
 • Ilium kost.
 • Povrchová energie pevných látek.
 • Přání k svátku anna.
 • Vestavná lednice šířka 70 cm.
 • Vykon pracky.
 • Třináctka restaurace.
 • Havanský psík štěně na prodej.
 • Treblinka slovo jak z dětské říkanky pdf.
 • Med z obchodu.
 • Ocenění obrazů hradec králové.
 • Menstruační cyklus bez antikoncepce.
 • Vrásky z lásky šarpej.
 • Group b crash.
 • Hojení jizev.
 • Nova tncz ulice.
 • Nejlepší lyžování v rakousku.
 • Česká škola.
 • Eshop czechpoint.
 • Vacation meme.