Home

Žádost o duplikát rodného listu

Vydávání matričních dokladů - rodný, oddací a úmrtní list

Žádost o duplikát rodného, oddacího a úmrtního listu lze získat osobně u matričního úřadu nebo lze stáhnout zde: Žádost o vydání matričního dokladu (rodný list, úmrtní list, oddací list) Právní předpis podle kterého se postupuje FI_MAT_8/2 - žádost o vystavení matričního dokladu - duplikátu dokladu o partnerství FI_MAT_9/2 - žádost o vystavení matričního dokladu - duplikátu úmrtního listu FI_MAT_95/1 - žádost o vydání formuláře k matričnímu dokladu pro použití v jiném členském státu. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradi Pro vystavení duplikátu maturitního, ročníkového vysvědčení nebo výučního listu vyplňte žádost o vystavení. Vzor žádosti zde. S žádostí se dostavte na sekretariát školy. Vystavení duplikátu je zpoplatněno poplatkem 100 Kč. Duplikát Vám bude vystaven do 30-ti dnů od podání žádosti O vydání duplikátu rodného listu nezletilého dítěte žádá zákonný zástupce, nebo rodinný příslušník (viz předchozí bod) Správní poplatek za vydání duplikátu matričního dokladu je 100 Kč; O duplikát matričního dokladu je možné požádat i písemnou formou Žádost o duplikát rodného listu zaslaná poštou. Pro podání žádosti poštou si žadatel může stáhnout formulář z internetových stránek, které provozují obecní (městské) úřady. Při zaslání žádosti o vystavení duplikátu rodného listu musí být podpis na žádosti notářsky ověřen. Dopis se zasílá doporučeně

Duplikát matričního dokladu - rodného, oddacího a úmrtního listu Duplikát matričního dokladu vystaví matriční úřad Městského úřadu Kroměříž z uzavřených zápisů narození, manželství a úmrtí z matričních knih pro město Kroměříž a obce spadající pod tento matriční úřad Opis a stejnopis vysvědčení, výučního listu a diplomu o absolutoriu (1) Opis vysvědčení, výučního listu a diplomu o absolutoriu (dále jen opis) vydá škola 3) na žádost osobě, jíž byl vydán prvopis, nebo jejímu zákonnému zástupci. Opis se vydává jako kopie předloženého prvopisu a opatřuje se otiskem razítka. O vydání duplikátu rodného listu nezletilého dítěte žádá zákonný zástupce, nebo rodinný příslušník (viz předchozí bod) je duplikát vydán ihned na místě ; Jednotlivé matrikářky rodné matriky naleznete zde. Upozorňujeme, že v souvislosti s novelou zákona je-li žádost o vydání matričního dokladu nebo. Žádost o nový rodný list může mít několik podob. Nejjednodušším způsobem, jak o něj požádat a zrovna prokázat svou totožnost, je zajít nebo zajet na úřad osobně. Duplikát vám bude na úřadech větších měst vydán na počkání. Vydání duplikátu rodného listu je spojeno se správním poplatkem

Ministerstvo zahraničních věcí úspěšně letecky

Pokud se dostavíte osobně na matriku, žádost vyplníte na místě. Pokud budete žádost zasílat poštou, můžete použít tento tiskopis: Žádost o vydání matričního dokladu (rodného, oddacího nebo úmrtního listu) 12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit Žádost o vydání matričního dokladu - doklad o registrovaném partnerství. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit Za vydání druhopisu rodného, úmrtního, oddacího listu, nebo dokladu o registrovaném partnerství zaplatí občan správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve.

Žádost o duplikát rodného listu lze podat pouze za předpokladu, že jste již v matrice zapsáni a víte, ve které obci je matriční kniha s vaším zápisem vedena - u této obce či města si o duplikát zažádáte (tj. město narození) Webové stránky Úřadu městské části Praha 2. Váš kontakt s úřadem na jednom místě. Informační portál městské části Prahy 2. Informační mapový portál webGIS Praha 2. Městská část Praha 2 zahrnuje ve svých hranicích část Nového Města, Vinohrad, Nuslí a Vyšehrad Žádost o vydání duplikátu (tzv. druhopisu) má k dispozici každá matrika. Můžete požádat i písemně volnou formou. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit: 100,- Kč. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

žádost o duplikát rodného, oddacího a úmrtního listu; občanský průkaz, nebo cestovní pas, nebo úředně ověřená plná moc osoby, kterou žadatel zastupuje. Formuláře: Žádost o vydání matričního dokladu je k dispozici na portálu Elektronické podání občana. Plné znění popisu situace: Duplikát matričního doklad a) Žádost o duplikát rodného, oddacího, úmrtního listu a dokladu o RP lze získat osobně u Úřadu městského obvodu Plzeň 3, oddělení matrika, nebo na portálu Elektronické podání občana. Při písemném podání poštou lze žádost napsat volnou formou Příslušný úřad vám vystaví duplikát rodného listu, který je na první pohled od originálu k nerozeznání. K tomu budete potřebovat průkaz totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz) a 100 Kč na úhradu správního poplatku. Po sepsání žádosti má úřad 30 dní na to, aby doklad vystavil

Jak postupovat při podání žádosti o vystavení rodného listu Formuláře Vydání rodného listu - XLS Legislativa: Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, změně jména a příjmení a změně některých zákonů Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, v platném zněn Vyřízení rodného listu po narození dítěte elektronicky zákon o matrikách prozatím neumožňuje. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Jak zažádat o duplikát rodného listu na matrice Finance

žádost o zapsání zpětně do rodného listu + alimenty Dobrý den, omlouvám se možná tady už tohle téma je, ale potřebuji radu. Vím měla sem to udělat asi už dávno nebo nevím jestli to vubec udělat Bankovku vložte do obálky k žádosti a spolu s rodným listem Vám následně bude zaslán doklad o zaplacení správního poplatku. Žádost zašlete na adresu: Úřad městské části Praha 2, Odbor matrik, náměstí Míru 20/600, 120 39, Praha 2 . Zákonná doba na vydání rodného listu je do 30 dnů od podání žádosti Pokud muž souhlasí, aby byl zapsán jako otec, stačí, když on i matka učiní souhlasné prohlášení rodičů o otcovství (tedy oba prohlásí, že je muž otcem dítěte), musí tedy společně s matkou dítěte zajít na matriku (případně k soudu) a tam se nechat zapsat do rodného listu dítěte • Žádost o duplikát matri čního dokladu je k dispozici na www.liberec.cz - formulá ře - správní odbor. • Při osobní návšt ěvě sepíše žádost pracovnice matriky. Správní poplatek: Ne, o duplikát rodného listu lze požádat pouze v míst ě. Formuláře na stažení: žádost o zaslání rodného listu poštou, žádost o vydání matričního dokladu osobn

Jak získat duplikát rodného listu jaktak

Žádost o zapsání zpětně do rodného listu + alimenty už rozebírají maminky na webu eMimino. Podívejte se na jejich rady a přidejte do diskuze své zkušenosti. (2 Při ztrátě rodného, oddacího nebo úmrtního listu může matriční úřad vydat jeho druhopis. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Matriční úřad vydá matriční doklad: fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny, jejím sourozencům a zplnomocněným zástupcům,. v případě ztráty rodného listu, budete pro ověření potřebovat jeho oficiální kopii; fotokopie rodného listu vám nebude při superlegalizaci uznána; Dále je nutné rodný list nechat ověřit příslušnými orgány v zemi, v které byl vydán a ministerstvem zahraničních věcí daného státu. Žádost o superlegalizaci.

K vystavení rodného listu je potřeba: Souhlasné prohlášení rodičů o jménu dítěte. Souhlas se jménem dítěte musí podepsat oba rodiče. U dětí narozených za trvání manželství - oddací list rodičů. U dětí narozených mimo manželství: svobodné matce - rodný list Vyřízení druhopisu matričních dokladů (rodného, oddacího, úmrtního listu), Nahlížení do matričních knih, Potvrzení o skutečnostech zapsaných v matrice. žádost o povolení nahlédnout do matriční knihy; žádost a veřejnou listinu, ze které je patrno, že jsou splněny podmínky pro vydání potvrzení (doložení.

Ztratili jste rodný list? Čeká vás vyřizování a placení

 1. Vystavení prvopisu rodného listu ani sepsání zápisu o určení otcovství nepodléhá správnímu poplatku. Duplikát rodného listu 100,- Kč (správní poplatek se vybírá na pokladně magistrátu)
 2. Žádost o duplikát rodného, oddacího a úmrtního listu lze získat osobně u matričního úřadu nebo z internetových stránek. Žádost o vystavení úmrtního listu duplikat umrtni list (velikost: 25 KB, typ: .doc) Žádost o vystavení oddacího listu duplikat oddaci list (velikost: 25 KB, typ: .doc) Žádost o vystavení rodného listu
 3. Žádost o vystavení matričního dokladu - duplikátu rodného listu . Odkazy. opis-RL [DOCX, 17 kB] opis-RL [PDF, 181 kB] Zodpovídá: webmaster Vytvořeno / změněno: 28.3.2019 / 28.3.2019. Sdílet na Facebooku; Sdílet na Twitteru . Kontext Umístění: Složky dokument.

Co dělat při ztrátě rodného listu? - Euro

 1. Státní sazba za řízení se neúčtuje; Budete muset zaplatit 350 rubles při vydání rodného listu - duplikát nebo dokument o otcovství. Postup při vydávání rodného listu . Vyřizoval shromážděné dokumenty v kanceláři. Rodný list dítěte se získává v oddělení v místě bydliště nebo v místě narození nového občana
 2. Případ ztráty či odcizení rodného listu Rodný list se vydává na matričním úřadě v místě narození. Žádost lze podat osobně nebo ji lze zaslat poštou na adresu matričního úřadu. Správní poplatek za vydání duplikátu matričního dokladu je 100,- Kč v hotovosti
 3. Za vystavení druhopisu rodného listu zaplatí občan hotově na místě správní polatek 100 Kč, dle položky 3, písm. b) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Vystavení prvopisu rodného listu pro novorozence je bez poplatku
 4. Věc: Žádost o vystavení matričního dokladu duplikátu rodného listu podle ust. §24 a §25 zák č.301/2000 Sb., zákona o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v

Žádost o duplikát živnostenského oprávnění Právní úprava: položka 15 písm. a zák.č.368/92 Sb., o správních poplatcích . Podnikatel může požádat o vystavení duplikátu vydaného živnostenského listu nebo koncesní listiny Žádost o duplikát rodného, oddacího a úmrtního listu lze získat osobně u Úřadu městského obvodu Plzeň 3, matrika, při písemném podání poštou lze žádost napsat volnou formou. Občanský průkaz, nebo cestovní pas, nebo úředně ověřená plná moc osoby, kterou žadatel zastupuje

Duplikáty českých matričních dokladů (rodný, oddací a

Smazání otce z rodného listu. Mám 2,5 letou dceru, v jejím rodném listu je zapsaný expřítel, který není jejím biologickým otcem - ví o tom. Bohužel náš vztah nevydržel a rozešli jsme se před půl rokem. Na alimentech jsme se dohodli slovně. Nechci ho tahat po soudech, když dcera není jeho Dostanete duplikát, totožný s originálem, platí se poplatek 100 Kč. Žádost o vydání druhopisu rodného listu si můžete stáhnout na internetu. Určitě si najděte vzor žádosti, abyste měla všechny náležitosti, které musí obsahovat. /Můžete být i zastoupena rodinným příslušníkem, pokud byste to nezvládla sama.

Žádost o duplikát rodného listu by mělo jít získat osobně u matričního úřadu... 0 před 4183 dny. 0 Nominace Nahlásit: KarelN. Dostavte se na matriku příslušnou místě, kde jste se narodil a tam podáte žádost. Vemte si s sebou občanský průkaz. 0 před 4183 dny Žádost o vystavení matričního dokladu - duplikátu rodného listu [DOCX, 14 kB] Zodpovídá: MU Králův Dvůr Vytvořeno / změněno: 25.9.2017 / 25.9.201 Druhopis rodného listu. 8. Případně Žádost o zápis příjmení ženy do knihy manželství v mužském tvaru, v takovém případě je třeba vyplnit jeden z následujících formulářů: . České-ruský slovník. druhopis. Толкование Перевод Ztráta rodného listu jistě nikoho nepotěší

Duplikáty matričních dokladů - Město Příbra

Cizí státní příslušník bez přiděleného rodného čísla / uvede datum narození ve formátu DD/MM/RRRR. Kontaktní osoba Vyplňte v případě nutnosti následného kontaktu. jméno a příjmení kontaktní e-mail kontaktní telefon Žádost o provedení změny - úmrtí zákazníka jméno a příjmení obchodní jméno ulice. > Žádost o důchod a rodný list dítěte. Žádost o důchod a rodný list dítěte. Dotaz 21. 9. 2015 Dobrý den, možností je podání si žádosti o duplikát rodného listu dítěte. O duplikát rodného listu se žádá na matrice v obci, kde je Vaše dítě vedeno. O duplikát rodného listu se žádá na předepsaném formuláři. žádost o duplikát oddacího listu. žádost o duplikát rodného listu. žádost o duplikát úmrtního listu. žádost o změnu jména a příjmení - zletilý. žádost o změnu jména a příjmení - nezletilý. žádost o osvědčení o státním občanství ČR. žádost o zápis uzavření manželství do zvláštní matrik

Občanské průkazy: Občan může podat žádost o vydání občanského průkazu u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u kteréhokoliv úřadu městské části Prahy 1 až 22.Od 1. ledna 2016 došlo ke změně příslušnosti pro vydání občanského průkazu (došlo ke zrušení místní příslušnosti podle trvalého pobytu občana) Jak postupovat, když zemře osoba na území Městské části Praha 1 Formuláře Vydání úmrtního listu - XLS Žádost o vydání duplikátu ÚL - PDF, DOC Žádost o vydání doslovného výpisu z knihy úmrtí - PDF, DOC Žádost o nahlédnutí do knihy úmrtí - PDF, DOC Přílohy: Vydání úmrtního listu - XLS Legislativa: Zákon č. 301/2000

Vystavení prvopisu rodného listu ani sepsání zápisu o určení otcovství nepodléhá správnímu poplatku. Každý další duplikát (druhopis) podléhá správnímu poplatku 100 Kč, který lze uhradit v hotovosti nebo platební kartou přímo na matrice Žádost o informace dle zákona 106/1999; Vystavení rodného listu; Vystavení rodného listu. Matrika narození na základě hlášení, které obdrží od zdravotnického zařízení, vystaví rodný list dítěte. Jeden z rodičů se musí dostavit na oddělení matrik a předložit žádost o vystavení duplikátu výučního listu. Žádost o duplikát vysvědčení - Střední průmyslová škola Tachov. V ČESKU ŘÁDÍ FALEŠNÍ KOMINÍCI. Zkrácené studium ošetřovatel. Žádost o vystavení duplikátu. Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016

Vydávání matričních dokladů - duplikáty, Brno-stře

 1. Žádost - vítání duplikát rodného listu - 100 Kč Opis rodného, oddacího a úmrtního listu. O opis rodného, oddacího nebo úmrtního listu může občan požádat písemně nebo osobně na matrice v místě svého narození, v místě uzavření manželství nebo na matrice podle místa úmrtí..
 2. Žádost o vystavení a vydání matričního dokladu. rodný list , oddací list , úmrtní list * Jméno a příjmení osoby, na jejíž jméno má být doklad vystaven: Žádost o vystavení duplikátu rodného listu.
 3. Domov › Diskuze › Překlady › žádost o překlad rodného listu. Tagged: cyrol tłumaczenie załęże. Toto téma má 2 odpovědi, 2 hlasy, a byl naposledy aktualizován 3 měsíce, 3 týdny před podle Mateusz G. Zobrazení 3 příspěvky - 1 přes 3 (z 3 celkový) Autor. příspěvky
 4. Žádost o vystavení matričního dokladu - duplikátu rodného listu podle par.2 5 zák č.301/2000 Sb., zákona o matrikách, jménu a příjmení a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějšíc

Jak získat duplikát rodného listu dítěte: krok za krokem. Kategorie: Právní subtility. V různých situacích může být zapotřebí duplikovat rodný list. Například, dítě může ztratit nebo poškození, kromě toho, že je někdy nutné provést, chcete-li současně spustit několik balíčků, dokumentů pro určitý účel. Odbor matriky Úřadu městské části Dominikánská 2, 601 69 Brno Žádost o vystavení duplikátu matričního dokladu /dle § 24 a § 25 (25a) zákona. 301//2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně souvisejících zákonů, ve zněn Kolik stojí vydání úmrtního listu. Za vydání prvopisu matričního dokladu se neplatí žádný správní poplatek. Duplikát úmrtního listu. Při ztrátě rodného, oddacího nebo úmrtního list může matriční úřad vydat jeho druhopis. Mohou o ně zažádat stejní lidé a za stejných podmínek, jako je zmíněno výše Matrika otci vystaví duplikát rodného listu dítěte. Duplikát vystavený úřadem má stejnou platnost jako kopie rodného listu ověřená notářem nebo na úřadě. stačí aby na příslušném úřadu podal žádost o vystavení matričního dokladu, předložil doklad totožnosti a zaplatil správní poplatek (bývalo to 100.

Video: Žádost o vystavení duplikátu - Střední škola a Mateřská škol

MČ Praha 4: Matriky a státní občanství - Duplikát

Žádost o duplikat rodného listu kvůli uzavření manželství, seženu někde na internetu prosím formulář Žádost o změnu současného územního plánu - jak dlouho trvá? 1. zář 2020 20. Dravý ptáci a kořist - jak řešit kvůli malému psovi? 3. říj 2020 26. Úchopové lišty/přesahy dvířek. 21. kvě 2020 21 Duplikáty matričních dokladů (rodného, oddacího nebo úmrtního listu) vydá matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad se žádá, narodila, uzavřela manželství nebo zemřela. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod. Domov › Diskuze › Překlady › Žádost o překlad rodného listu. Toto téma má 12 odpovědi, 4 hlasy, a byl naposledy aktualizován 3 měsíce, 2 týdny před podle Ryszard 2. Zobrazení 13 příspěvky - 1 přes 13 (z 13 celkový) Autor. příspěvky. 3 srpen 2020 na 21: 38 #21343 Vystavení rodného listu narozeného dítěte . 1. Popis: Vystavení rodného listu narozeného dítěte. 2. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): Rodiče dítěte. 3. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Při ztrátě rodného, oddacího nebo úmrtního listu matriční úřad vydá na žádost nový matriční doklad, již zpoplatněný. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): Fyzická osoba, které se zápis týká nebo členové její rodiny (manžel, rodiče, děti, prarodiče a vnuci), její sourozenci nebo jím.

Ztráta rodného listu: Řešením je duplikát rodného listu

Rodný list - Vydání rodného listu novorozence Ve věci vystavení rodného listu je oprávněno jednat (podat žádost) zdravotnické zařízení, kde došlo k porodu nebo kde byly matka a dítě po porodu ošetřeny.Není-li tak učiněno je povinen podat žádost rodič dítěte.Některé matriky vyžadují od rodičů i hlášení o narození dítěte, které vystavuje porodnice já jsem si minulý týden také nechala dělat duplikát rodného listu mého syna.musela jsem na matriku do toho města kde se narodil,tam jsem vyplnila žádost šla jsem na pokladnu zaplatit 100kč a to bylo vše.trvalo to tak 10 minut.ještě mě čeká vyžádat si duplikát svého rodného listu,ale to už budu muset jet trochu dál.. Dobrý den, potřebuji poradit. jaké náležitosti musí mít podání k soudu o výmaz otce z rodného listu. Můj syn není biologickým otcem dítěte, do rodného listu je zapsaný jako otec asi od dvou let dítěte. S matkou dítěte nežije. Oba rodiče s výmazem souhlasí. A je možné, aby tuto žádost podala i matka dítěte? Děkuj

Duplikát matričního dokladu - rodného, oddacího a úmrtního

Zjištění stavu, o němž nejsou důvodné pochybnosti lze dosáhnout zejména tak, že žadatel požádá příslušný matriční úřad o vydání rodného listu za účasti dvou svědků, kteří mohou prokázat svoji totožnost platným občanským průkazem nebo cestovním dokladem a kteří totožnost žadatele potvrdí. Účast. Podat žádost o vydání duplikátu rodného listu na matriku. První rodný list se vydává bezplatně při narození dítěte. Duplikát českého rodného listu se vydává za poplatek Ztracený rodný list - jak vyřídit duplikát poštou? Pošlu tam doporučeně žádost o vydání RL (notářsky ověřený podpis není nutný) a oni mi do 7 až 10 dnů pošlou do vlastních rukou nový. Uf. Ztráta rodného listu. Za jak dlouho vyhotoví nový Duplikát matričního dokladu; Žádost o vystavení rodného listu; Žádost o vystavení oddacího listu; Žádost o vystavení úmrtního listu; Žádost o vydání osvědčení o tom, že snoubenci splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství před orgánem církve.

Žádost o vystavení rodného listu - duplikát; Žádost o vystavení oddacího listu - duplikát; Žádost o vystavení úmrtního listu - duplikát; Žádost o uzavření sňatku mimo stanovenou dobu; Evidence obyvatel. Žádost o zrušení trvalého pobytu; Sociální prác Duplikáty matričních dokladů (rodného, oddacího nebo úmrtního listu) vydá matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad se žádá, narodila, uzavřela manželství nebo zemřela Tam jsem si zavolala a paní mne řekla, že mám napsat písemnou žádost o vydání duplikátu RČ, napsat tam, jméno, datum narození, místo narození a z jakého důvodu o duplikát žádám, a tu žádost podepsat a poslat doporučeně s 50,- (to bylo před dvěma lety) Některé svobodné matky řeší při narození dítěte, zda biologického otce zapsat do rodného listu nebo nikoliv. Často při tomto rozhodování hrají roli emoce. pokusme se o pragmatický žebříček pro a proti, které ze zapsání otce do rodného listu vyplývají Při ztrátě rodného, oddacího nebo úmrtního listu může matriční úřad vydat jeho druhopis. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) O vydání matričního dokladu mohou požádat: - fyzické osoby, kterých se zápis týká, jejich manželé, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, sourozenci a zplnomocnění zástupci

Činnost úřadu: přijímá žádosti o vydání matričních dokladů(rodného, oddacího a úmrtního listu), vydává rodné, oddací, úmrtní listy.Jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí občana ČR v cizině, vydá matriční doklad zvláštní matrika Úřadu městské části Brno-střed 4 Jak postupovat při ztrátě rodného listu. O duplikát rodného listu musíte požádat na obecním úřadě, nebo na matrice v místě, kde jste se narodili! Zjistěte si, kam spadá nemocnice, ve které jste se narodili, to vám usnadní kontakt s úřadem. K nové žádosti připojte občanský průkaz. Jste-li v manželství, tak i. Žiadosť o vydanie rodného listu Application for Birth Certificate meno a priezvisko name and surname dátum narodenia date of birth (D/M/Y) miesto narodenia, okres place of birth, county náboženstvo religion meno a priezvisko otca name and surname of father dátum a miesto narodenia otca date (D/M/Y) and place of birth of fathe

Žádost o vystavení stejnopisu výučního listu

Re: Duplikát rodného listu dojdeš na matriku v místě, kde jsi se narodila, požádáš a zaplatíš 100,-Kč - buď ti to dají na počkání nebo podle dohody. Nejlepší je tam zavolat a zeptat se. Případně ti po zašlou poštou rodného, oddacího a úmrtního listu Duplikát matričního dokladu vystaví matriční úřad Obecního úřadu Rajnochovice z uzavřených zápisů narození, manželství a úmrtí z matričních knih pro obec Rajnochovice a obce spadající pod tento matriční úřad. Na matričním úřadu v Rajnochovicích lze tedy požádat o duplikát Vyhlásenie o mene dieťaťa ktoré musí byť podpísané obomi rodičmi (matka podpisuje v pôrodnici, otec na matrike pri preberaní rodného listu). V prípade ak sa otec nemôže osobne dostaviť po rodný list, potom ten, kto rodný list preberie (matka, splnomocnená osoba), musí predložil vyhlásenie otca, že s menom súhlasí.

MČ Praha 4: Matriky a státní občanství - Nejčastější

Matriční doklad nebo jeho duplikát (rodného listu, oddacího či úmrtního listu) vydá matriční úřad: • fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny (manželé, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci), jejím sourozencům a dále zmocněncům těchto osob Název: Duplikát matričního dokladu - rodného, oddacího a úmrtního listu Základní informace: Duplikáty matričních dokladů (rodného, oddacího nebo úmrtního listu) vydá matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad se žádá, narodila Platba se provádí předem před požádáním o kopii.Státní poplatek za nahrazení rodného listu v souvislosti s provedením změn otcovství dítěte je 650 rublů. Největší je státní poplatek, který musí zaplatit za změnu jména. V takovém případě budete navíc obdržet potvrzení o postupu. Zaplatí za tuto změnu už 1600.

Žádost lze vytisknout a vyplnit, nebo napsat jednoduchou formou vlastními slovy. Nutné je přiložit do obálky správní poplatek 100,00 Kč a uvést adresu, na kterou má být doklad zaslán. Pokud se nejedná o matriční doklad osoby, která je žadatelem, je nutné přiložit kopii matričního dokladu (rodný list, oddací list. Na místě pak sepíšete žádost a následně má úřad 30 dnů na to, aby vám duplikát rodného listu vystavil. Na některých úřadech vám jej vydají na počkání. Pokud má úřad knihy narození v archivu, řekne vám termín, kdy si můžete přijít pro duplikát Při ztrátě rodného, oddacího nebo úmrtního listu může matriční úřad na základě žádosti vydat druhopis, ale pouze dle uvedených výše podmínek. 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Jste-li fyzickou osobou, které se zápis týká, její manžel (manželka), rodič, dítě, prarodič, vnuk, pravnuk. Duplikát oddacího listu. Pokud oddací list ztratíte, můžete si zažádat o duplikát oddacího listu. Vydává se za poplatek (první originál je vydáván zdarma) na žádost oprávněné osoby. O oddací list žádáte na matriční úřadu, před kterým došlo k uzavření manželství. Je nutné předložit písemnou žádost a.

Žiadosť o duplikát rodného listu podáva občan SR alebo žiadateľ narodený na území SR v prípade straty, poškodenia originálu pôvodne vystaveného rodného listu či z iných dôvodov. Žiadosť o nový rodný list je tiež potrebné podať vtedy, ak má žiadateľ záujem o apostiláciu svojho pôvodného rodného listu v. Nezúfajte, duplikát rodného listu vám za malý poplatok vydajú na matrike na mestskom alebo obecnom úrade v mieste bydliska. Na zviazanie sa dá použiť aj notársky overená kópia rodného listu - jej hodnota je porovnateľná s originálom, pretože notársky overená kópia obsahuje pečiatku notára, ktorá osvedčuje platnosť a. Každý další výpis /duplikát/ podléhá správnímu poplatku 100,-Kč, který se vybírá v hotovosti přímo na matrice. 13: Jaké jsou lhůty pro vyřízení: Do 30 dnů od obdržení Hlášení o narození od zdravotnického zařízení, popř. od ústního oznámení, pokud se dítě narodilo mimo zdravotnické zařízení. 1 datovou schránkou s předmětem zprávy Žádost o odklad PŠD prostým vložením označené obálky Žádost o odklad PŠD do schránky školy; Žádost o odklad povinné školní docházky naleznete níže, prosím vytiskněte, vyplňte a doložte ji: prostou kopií rodného listu dítěte; cizinci dále doloží doklad o trvalém pobyt

 • Jak lze využívat platební karty.
 • Ammy z krupičkova mlýna.
 • Hojení jizev.
 • Jak zařídit obchod.
 • .357 sig.
 • Naomi campbell partner.
 • Rasistický humor.
 • Dolmar 5105.
 • Výnos z dluhopisu.
 • Listová vernace.
 • Vlaštovka šablona.
 • Resizepic.
 • Pevnost malty.
 • Cizinci v cr 2018.
 • James bond herci irsko.
 • Sign of the times chords.
 • Legendární autobusy minule ery.
 • Malý princ kniha.
 • Ucho plzen.
 • Paralen v prvním trimestru.
 • Campylobacter u dětí.
 • Úniková hra jihlava stará pošta.
 • Landmannalaugar weather.
 • Třináctka restaurace.
 • Žilní nedostatečnost cviky.
 • Hranaté balíky slámy prodej.
 • Pán prstenů návrat krále 1080p bluray prodloužená verze titulky.
 • Nevyvinutý sací reflex.
 • Sochařství renesance.
 • Ndi player.
 • Noční vidění yukon.
 • Kardio cvičení doma.
 • Gaming tv input lag.
 • Mary poppinsová mary poppins.
 • Co na průjem u dětí.
 • Povinné ručení kalkulátor anonymně.
 • Modulové domy celoroční.
 • Meghan markle harry.
 • Galerie ostrava obrazy.
 • Odstranění znaménka olomouc.
 • Vacation meme.