Home

Bakalářská práce upol

Bakalářské práce - Univerzita Palackého v Olomouc

V letech 2006 a 2007 byly na katedře geografie obhajovány také bakalářské práce z oboru Mezinárodní rozvojová studia: MRS 2007 | MRS 2006.. Poznámka: Před rokem 2006 se na katedře geografie bakalářské práce neodevzdávaly, dřívější systém uzavíral první etapu studia ve 3. ročníku soubornými zkouškami a studenti psali až ve 4.-5. ročníku diplomové práce k. Bakalářská diplomová práce v oboru historie. Nedílnou součástí bakalářské státní závěrečné zkoušky je bakalářská diplomová práce (dále jen BDP) a její obhajoba, která zkoušce předchází. Student je povinen nahlásit zadání BDP nejpozději do konce měsíce května 4. semestru studia Webové stránky UPOL. Vstupní stránka portálu UPOL. Nepřihlášený uživatel Přihlásit English. Kontakt na uživatelskou podporu. Prohlížení anotace, posudky, plný text práce Předzápisové kroužky seznam studentů, rozvrh Místnosti rozvrh, celoroční rozvrh, vyhledávání dle zadaných parametrů Volné místnosti. Titulní strana diplomové práce by mělamusí obsahovat: 1. Název univerzity, fakulty a katedry 2. Název diplomové práce v češtině 3. Název diplomové práce v angličtině 4. Údaj o typu diplomové práce (bakalářská diplomová práce, magisterská diplomová práce) 5. Jméno autora diplomové práce 6. Studijní obor 7 Bakalářské a diplomové práce Témata BP vypsaná ústavy FZV Pro studenty, kteří v ak. roce 2020/2021 studují v posledním ročníku bakalářského studia

Závěrečné práce: Katedra histori

 1. Kontakt Filozofická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 512/10 771 80 Olomouc IČ: 61989592 V případě studijních záležitostí kontaktujte Studijní oddělení. Telefony a provoz vrátni
 2. Theses - Vysokoškolské kvalifikační práce Provozuje Fakulta informatiky MU, Více o IS Theses. Potřebujete poradit? theses@fi.muni.cz. Nápověda Často kladené dotazy. Zapojené školy Správci zapojených škol
 3. Tato stránka se vydává za oficiální stránku Univerzity Palackého v Olomouci. Prosím, opusťte tuto stránku
 4. Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta UK, Praha MATĚJČEK, T. (2001): Krajinně - ekologické zhodnocení vytěžených pískoven na okrese Nymburk. Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta UK, Praha. MATĚJČEK, T. (2004): Těžba štěrkopísků ve středním Polabí a její vliv na krajinu. In: Sborník
 5. Bakalářská práce je původní prací studenta, v jejímž textu jsou parafráze a případné citáty označeny odkazy na zdroje včetně strany. Součástí práce je seznam bibliografických citací zdrojů, které jsou využity v textu bakalářské práce. Student postupuje podle platné citační normy. Porušení těcht

Portál UPOL - Prohlížen

V případě problémů se zadáváním závěrečné práce se obracejte na tajemníka katedry (vit.docekal@upol.cz). Náležitosti prací a pokyny k odevzdání Pokyny k odevzdání kvalifikační práce pro státní zkoušky a obhajoby v LS 2019/2 Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nabízí denní bakalářské a navazující magisterské jednooborové a dvouoborové studium teorie a dějin výtvarných umění.Studium obsahuje průpravu v dějinách umění od pravěku po současnost ve všech druzích a oborech umělecké činnosti, od architektury přes sochařství, malířství, kresbu. Obhájené závěrečné práce Biochemie - bakalářské práce Biochemie - diplomové práce Bioinformatika - bakalářské práce Bioinformatika - diplomové práce. Kontakt FAX: +420 585 634 933 biochemie@upol.cz Podrobné identifikační údaje. 2020 Univerzita Palackého v Olomouci | webmaster-prf@upol.cz. Hlavní webové stránky Univerzity Palackého v Olomouci. Katedra buněčné biologie a genetiky garantuje a poskytuje studium oboru Molekulární a buněčná biologie v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském programu Kontakt Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci třída Míru 117 771 11 Olomouc IČO: 61989592 +420 585 636 080 dekanat.ftk@upol.c

Bakalářská diplomová práce. 2009. Pugnerová M. Komunikační bariéry mládeže s lehkou mentální retardací ve výchovných ústavech, dítě v podmínkách ústavní výchovy Část II: Bakalářská práce Článek 10 Charakteristika bakalářské práce V bakalářské práci autor prokazuje schopnost uplatnění základů vědecké práce. Zadané téma může být zpracováno přehledovou metodou za předpokladu správného citování použitých zdrojů. J Recepce - informace: +420 585 635 099, 585 635 088 Sekretariát děkanky +420 585 635 088 (5009) katerina.dvorakova@upol.c

Bakalářské a magisterské studium: Fakulta zdravotnických

Bakalářské a diplomové práce, u kterých proběhla obhajoba, jsou v elektronické verzi zveřejňovány prostřednictvím Digitální knihovny Univerzity Pardubice. Obhájené disertační a rigorózní práce jsou Univerzitní knihovnou zveřejňovány v tištěné i elektronické verzi. Tištěné verze prací jsou součástí prezenčního fondu Univerzitní knihovny UPa a najdete je. Studenti mohou do 15. 11. 2020 (termín byl vzhledem k současné komplikované situaci prodloužen do 30. 11. 2020) oslovovat akademické pracovníky ÚSS a konzultovat s nimi vlastní návrhy témat bakalářských prací. Po tomto datu zde budou zveřejněna vypsaná témata těch akademických pracovníků, kteří nebudou mít naplněnu povolenou kapacitu nově zadaných kvalifikačních. Bakalářská práce by měla být svázaná v kroužkové vazbě nebo termovazbě, magisterská práce v pevných deskách. Pravidla formální úpravy DP. Diplomová práce by měla být vytištěna jednostranně nebo oboustranně (od 2015) na bílém kancelářském papíru formátu A4 (210 x 297 mm)

Bakalářská práce - Jan Šarata

Filozofická fakulta U

 1. Bakalářská práce se zaměří na transpoziční šifry. V textové části student stručně popíše dějiny kryptologie a poté představí různé transpoziční šifrovací systémy a práci s nimi (šifrování, dešifrování). Důkladně popsány budou převážně klasické šifry např.
 2. Návod jak zadat téma diplomové práce ve STAGU najdete zde. Student po odsouhlasení tématu DP vedoucím práce zadá do IS STAG požadovaná data, formulář Podklad pro zadání diplomové práce vytiskne 2x a nechá podepsat vedoucím práce. Jeden výtisk si ponechá a jeden předá na příslušnou katedru sekretářce katedry
 3. Bakalářská práce (hovorově též bakalářka, angl. bachelor's thesis) je typ školní práce, kterou obhajují studenti na vysokých školách.Jde o obsáhlejší práci (tzv. závěrečnou, nebo kvalifikační), která by měla být na určité úrovni, a jejíž úspěšná obhajoba je pro studenta většinou - ne vždy - jednou z podmínek pro řádné ukončení studia v.
 4. Bakalářská práce (dále jen BP) je samostatná odborná práce studenta bakalářského studijního programu, kterou prokazuje schopnost řešit zadané téma s využitím oborových znalostí a dovedností získaných v průběhu studia daného studijního oboru

Bakalářské, diplomové a disertační práce. Zásady a pravidla jsou stanovena závaznými předpisy, především pokyny rektora k závěrečným pracím, kde lze nalézt i podrobné informace o postupu vkládání údajů o závěrečných pracích do systému STAG Závěr práce představuje shrnutí písemné práce, popis k čemu se dospělo. Obsahuje podněty využití práce pro teorii, výzkum i v praxi, nastiňuje limity (rezervy práce). Je vhodné si znamenat podněty a formulace pro závěr již v průběhu psaní práce. Finální verze se tvoří po napsání celé práce Kvalifikační (bakalářská a diplomová) práce má podobu písemné práce, u uměnovědných oborů doplněnou o hudební či výtvarný výkon. Pokyny ke státním závěrečným zkouškám, odevzdání a evidence závěrečných prací (BP a DP) naleznete zde. Formuláře zadání kvalifikačních prací jsou ke stažení zde Po zaevidování BP/DP je nutno ji odevzdat na katedře ve dvojím tištěném vyhotovení v pevné vazbě a na elektronickém nosiči s popisem (název práce, jméno autora, akademický rok, v němž byla práce předložena), elektronický nosič (CD, DVD) vloží student do práce. Obhajoba BP/DP nemusí předcházet ústní části SZZk portal.upol.cz) v části Studium (STAG) a Kva-lifikační práce, není-li to v rozporu s právní po-vinností bránící zveřejnění závěrečné práce (viz úvodní ustanovení). 2. Platí, že odevzdáním práce autor souhlasí se zve-řejněním své práce podle odstavce 1 bez ohledu na výsledek obhajoby. 3

Theses.cz - Vysokoškolské kvalifikační práce

UIS Univerzity Palackého - UIS Univerzity Palackéh

Bakalářská diplomová práce: 40 normostran*, tj. 72.000 znaků vč. mezer ; Magisterská diplomová práce: 60 normostran*, tj. 108.000 znaků vč. mezer * 1 normostrana = 1800 znaků včetně mezer 2. Grafická úprava ZP. Dodržení jednotné grafické úpravy v celém textu! Jednostranný tisk na papír formátu A Bakalářský studijní obor je obor tříletý, ukončený bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce. V průběhu tříletého studia musí student získat celkem 180 kreditů, 13 kreditů tvoří pedagogický základ, 77 kreditů biologie, 77 kreditů druhý aprobační předmět a 13 kreditů bakalářská práce Institute of Foreign Languages, Faculty of Education, Palacky University / Institut für Fremdsprachen, Pädagogische Fakultät, Palacky-Universitä Bakalářská diplomová práce. Znalost literatury k tématu: Znalost odborných zdrojů, relevantních vzhledem k tématu práce; schopnost práce s nimi. (Souvisí s hodnocením podle kritéria 3.) 2020 Univerzita Palackého v Olomouci | webmaster-ff@upol.cz. Bakalářská práce (dále jen BP) má podle povahy studijního programu (studijního oboru) rozsah zpravidla 50 000 - 70 000 znaků (tj. 30 - 40 stran normovaného textu). Magisterská diplomová práce (dále jen DP) má rozsah minimálně 108 000 - 144 000 znaků (tj. 60 - 80 stran normovaného textu). Obhajoba BP/DP je veřejná

- na obálce je třeba uvést: v záhlaví: Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta uprostřed: Diplomová práce dole: vlevo - rok dokončení, vpravo - jméno Obálka DP (příloha č. 1) obsahuje přesný název univerzity (velikost písma 18, vše velkými písmeny), fakulty (velikost 16), druh - diplomová práce (velikost 20, tučně, vše velkými písmeny) - vše. 11. Citace nepublikované diplomové, disertační aj. práce: Vala, J. (2004). Výzkum čtenářské recepce lyrické poezie metodou sémantického diferenciálu. Nepublikovaná disertační práce. Olomouc: Univerzita Palackého. Pro další vzory citování dle citační normy APA si dovolujeme odkázat např Kontakt Katedra aplikované ekonomie Filozofická fakulta Univerzita Palackého Křížkovského 12 779 00 Olomouc e-mail: iva.jancikova@upol.cz tel.: +420 585 633 27 Kontakt Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Univerzitní 244/22 779 00 Olomouc IČ: 61989592 +420 585 637 111 dekanat.cmtf@upol.c V sekci dokumenty naleznete aktualizovanou šablonu pro psaní bakalářských a magisterských prací platnou od ak. roku 2015/16. Věnujte prosím pozor novinkám jako např. rozsah stran, poster A2 jako povinná příloha, zpřesněný popis bc./mgr. dnů

Závěrečné práce: Katedra sociologie a andragogik

Vedoucí práce z řad členů Katedry psychologie zajištění výše uvedených požadavků garantuje. Externí specialisté tuto záruku ne vždy skýtají. V případě, že navrhovaný vedoucí diplomové práce není členem katedry (vztahuje se i na interní doktorandy), podléhá jeho schválení vedoucímu katedry Bakalářská práce je systematická činnost, posloupnost řady dílčích úkonů vedoucích od zadání až po formulování nově získaných poznatků a jejich zdokumentování. Kvalitním zpracováním bakalářské práce student zvládl vědeckou metodu výpovědi o vnější realitě. Práce na diplomovém úkolu začíná jeho zadáním Hradecké dny sociální práce. Hradec Králové, 2016. KOZÁKOVÁ, Zdeňka, Kasáčková, Jana, CHRASTINA, Jan. PERCEPTION OF LIFE SATISFACTION OF ADULT PEOPLE WITH MILD MENTAL DISABILITY. In ICLEL 2015, 1 ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFELONG LEARNING AND LEADERSHIP FOR ALL, October 29 th-31 st, 2015 Bakalářská práce má charakter uceleného pojednání o řešení zadaného problému s definicí cíle a souhrnem výsledků. Důraz bude kladen zejména na kvalitu zpracování a prezentaci dat moderními postupy užívanými v současné výpočetní technice. Součástí obhajoby bakalářské práce, která může být podána v jazyce. Získání zápočtu k předmětu KFA/BAPR1-3 - Bakalářská práce - seminář 1-3 BAPR1 - zápočet bude udělen za odevzdané a schválené Zadání bakalářské praxe. BAPR2 - zápočet bude udělen na základě uznání vedoucího závěrečné práce, kdy bude závěrečná práce hotová min. z 80% (bude chybět například kapitola.

Typ práce: Bakalářská, Magisterská Anotace: Dosavadní znalosti o chování ptáků na hnízdech jsou založeny často na krátkodobých (nereprezentativních) záznamech. Naše pracoviště má k dispozici obsáhlý materiál kontinuálních kamerových záznamů z průběhu hnízdění vybraných druhů pěvců Přeskočit příkazy pásu karet. Přejít k hlavnímu obsahu.

postup zpracování

Katedra dějin uměn

diplomové práce je mj. zakotveno v akreditačních materiálech MŠMT pro obor sociální práce). • Diplomová práce musí zahrnovat 30-40 zdrojů (v závislosti na relevanci k tématu práce), z toho min. 5 zahraničních, bakalářská práce pak minimálně 20 zdrojů, z toh Vážené studentky, vážení studenti, s účinností od pátku 12. června 2020 budou veškeré informace týkající se výuky a dalších aktivity Katedry biologie PdF UPOL výhradně INFORMACE STUDENTŮM. PROGRAM KOMPLEXNÍCH CVIČENÍ V TERÉNU 2020 Šárka Hladilová & Markéta Nyklová-Ondrová & Eva Jahodářová Pondělí 8. 6 Bakalářské práce. Bakalářská témata. Magisterské práce. Magisterská témata. Doktorské práce. Doktorská témata. Již řešená doktorská témata. Odevzdání závěrečných bakalářských a diplomových prací. Při odevzdání závěrečných prací postupujte v souladu s platným SZŘ a opatřením děkana ke SZŘ. Všechny. Bakalářská: Status práce: analýzy a aplikací matematiky, 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc Kudy k nám | Tel.:+420 585 634 602, E-mail: kmaam@upol.cz. tvorba webu Winternet.

Bakalářské a diplomové práce: Katedra biochemi

Katedra buněčné biologie a genetik

S volbou správné vysoké školy pomáháme už od roku 2000. Vybírejte vysokou školu podle zaměření a oboru studia, preferované lokality nebo typu a formy studia. Prohlédněte si podmínky přijetí na vysokou školu a pečlivě zvažte všechny možnosti dalšího studia na soukromé nebo státní vysoké škole Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky, 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc Kudy k nám | Tel.:+420 585 634 602, E-mail: kmaam@upol.c Tato stránka se pravděpodobně zobrazila po použití tlačítka Zpět v prohlížeči během prohlížení zabezpečeného webu nebo aplikace

Vypsané témata pro diplomové práce v oblasti dopravní psychologie 2019 (pdf) Aktuální publikace Všechny informace dostupné na webových stránkách projektu: www.zivotbezauta.upol.cz Grantová podpora: SGS IGA UP FF 2017 a 2018. Adaptace člověka na asistenční systémy pro řidiče v motorových vozidlec Tato bakalá řská práce má dv ě části. V první teoretické části jsou vymezeny termíny, které jsou použity. Dále jsou nastín ěny možnosti klasifikace migra čních pohyb ů a teoretické p řístupy k nim. Práce se též zabývá procesem migrace po roce 1990 a to jak ve sv ětě tak na našem území Písemné a závěrečné bakalářské práce - praktická příručka pro nelékařské studijní programy na FZV Zdeňka Mikšová The handbook focuses on the issues related to written scientific communication on university level, including publication ethics and referencing, overview of information sources, search for topical and reliable.

Závěrečné práce: Fakulta tělesné kultury U

Termín podání elektronické přihlášky: od 1. listopadu 2020 do 15. března 2021. Upozorňujeme uchazeče, že budou registrovány jen řádně podané e-přihlášky v termínu do 15.3.2021, u kterých bude platba nejpozději do 19. března 2021 spárována s e-přihláškou.. Administrativní poplatek: 690,- Kč / studijní program Detail platby uchazeč nalezne v e-přihlášce Pro vyhledání práce můžete využít fulltextového hledání pomocí zadání výrazu do pole níže. Případně můžete zúžit výběr na určité typy prací, fakulty, rok obhajoby atp. pomocí checkboxů v levém sloupci. Pokud v levém sloupci nezaškrtnete žádnou variantu, budou pro hledání použity všechny možnosti KMA/PPBP Příprava a prezentace bakalářské práce. KMA/SSW2 Statistický software 2. KMA/SSW4 Statistický software 4. KMA/SWAM2 Software pro aplikovanou matematiku 2, KMA/SWM3M, KMA/SWM3 Software pro matematiky 3 KMA/BOP Bakalářská odborná praxe, KMA/OPN Odborná praxe. KMA/BOP Bakalářská odborná praxe, KMA/OPN Odborná praxe

Cenu děkanky PdF získala též bakalářská práce Terezy Pavlasové s názvem Interpretace knihy ´Doba z druhé ruky´ Světlany Alexijevičové. Oceněná bakalářka se zabývá literární interpretací uvedeného díla a svou úrovní výrazně převyšuje obvyklé práce tohoto druhu. Nabízí mnohostrannou interpretaci celého textu vedoucí práce: prof. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D. Biologická aktivita komplexů přechodných kovů s benzimidazoly 2019/2020 bakalářská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie vypsan V rámci programu nebude vypracovávána klasická bakalářská práce ani projekt. Ověření schopností a dovedností argumentovat a samostatně zpracovat teologické téma bude probíhat formou závěrečné disputace. Na začátku 3. ročníku si student zvolí své téma (stejně jako si volí téma bakalářské práce) a bude se celý. vedoucí bakalářské práce: Mgr. Kamila Petrželová, Ph.D. Stabilita komplexních sloučenin platiny a mechanismy jejich izomerací a hydrolýzy: kvantově-chemická studie 2019/2020 bakalářská Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie obhájen bakalářská práce Vedoucí práce: Doc. RNDr. Pavel NOVÁČEK, CSc. Olomouc 2006 1. Prohlašuji, že jsem zadanou bakalářskou práci řešila sama, a že jsem uvedla veškeré použité informační zdroje. Děkuji Doc. RNDr. Pavlu Nováčkovi, CSc. za cenné rady a ochotu pomoci

Fakulta zdravotnických věd U

Bakalářská práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové. Vedoucí bakalářské práce Michaela Křížová. 52 s. První část této práce se zaměřuje na teorii, zabývá se základními fyzikálními pojmy z akustiky a popisuje anatomii sluchového ústrojí, proces slyšení a základn Publikace. 1) WOSSALA, Jan. Projekční a prezentační technika ve výuce matematiky na 2. stupni ZŠ. Olomouc, 2010. Bakalářská práce. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Studenti kombinovaného studia odevzdávají svá portfolia elektronicky nejpozději do 15. června 2020 na e-amilovou adresu jitka.kopecka@upol.cz. Pokud někteří studenti nemají ještě uzavřen předmět KPG/KPX2Q, prosím, aby mne kontaktovali e-mailem na adresu jitka.kopecka@upol.c Bakalářská práce PřF UP Olomouc, 46 pp. KLADIVOVÁ, Eva (1998): Revitalizace malých vodních toků. Bakalářská práce PřF UP Olomouc, 71 pp. KOUTNÝ, Jan (1998): Sledování průběhu samočištění odpadní vody v akumulační nádrži ve Vrbátkách. Bakalářská práce PřF UP Olomouc, 32 pp

Kontakt Katedra romanistiky Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Křížkovského 10 779 00 Olomouc tel.: +420 58 563 3311 e-mail: alena.zeidlerova@upol.c Zápočty z BKP nebo DP vám budou uděleny na základě semestrální zprávy z vaší činnosti na BKP (DP) v rozsahu 1xA4 stran u BKP a 2xA4 stran u DP, podepsané vedoucím a odevzdané garantu předmětu BKP Ing.Jaromíru Mikulíkovi Ph.D. nebo DP Doc. Vladimíru Kryštofovi Ph.D. Zpráva by měla obsahovat krátký úvod do problematiky (včetně toho, proč se práce dělá), použité. Rozsah bakalářské práce upol Poznámkyeditovat editovat zdroj. Praca została opublikowana przez władze kościelne w Norymberdze w 1543 r., w roku śmierci Kopernika. Później został zakazany przez papiestwo, ale w 1582 r. został ponownie dopuszczony Vaše osobné údaje sú v bezpečí, zachádzame s Vašimi osobnými údajmi striktne.

Závěrečné práce: Katedra filozofi

Student vloží zadání a anotaci přímo do vazby obou výtisků práce na konec celé práce, tyto strany nejsou číslované. Bakalářská a diplomová práce je oficiální dokument, který se po obhájení archivuje v Dokumentačním centru KDFS FF UP (respektive v archivu FF UP) a zveřejňuje se v informačním systému UP Posterová sekce se v letošním roce uskuteční pouze elektronicky. Své soutěžní práce studenti nahrají zde. V posterové sekci není jmenována žádná komise, pořadí se stanoví hlasováním registrovaných soutěžících všech oborů (včetně posterové sekce) koordinátorů sekcí a členů komisí KPV/BPK - Bakalářská práce KPV/BP1@ - Bloková praxe v MŠ 1 KPV/BP2@ - Bloková praxe v MŠ 2 KPV/BSZP - Seminář k závěrečné práci KPV/BZPP@ - Předškolní pedagogika s didaktikou a ZP KPV/BZPPV - Pedagogika PV a základy psychologie KPV/CPETP - Czech Pre-school Education. Bakalářská práce vzor. Bakalářská práce je první náročnější útvar odborně-vědeckého stylu, s nímž se student setká v závěru tříletého bakalářského studia. Student prokazuje zejména schopnost samostatné vědecké práce, literární rešerše a prezentace získaných dovedností (především při obhajobě bakalářské práce)

Práce se žákem se zdravotním postižením je někdy těžší, někdy radostná, někdy jiná a hodně často stejná jako s ostatními žáky. Aby taková být mohla, vyžaduje však od učitelky či učitele přece jen vyšší přípravu. Do ní řadíme nejen seznámení se s příčinami, projevy a zejména důsledky příslušného druh Bakalářská práce Obecné pokyny pro psaní bakalářských prací. Bakalářskou práci je možné zpracovávat pouze na domovské fakultě. Bakalářská práce je vytištěna ve formátu A4. Doporučuje se řádkování 1,15 s využitím proporcionálního patkového písma 12 pt (Times New Roman, Garamond, Georgia aj.). Písmo názvů. typ práce (bakalářská, diplomová, závěrečná), pracovní název dané práce, předpokládané kapitoly teoretické části práce, nástin výzkumného zaměření, a základní vyhledanou literaturu. 4. Informace ke kolokviu. Informace jsou dostupné zde: Informace ke kolokviu. 5. Informace pro studenty předmětů BPPRP a BZS2P Vysokoškolské kvalifikační práce (plné texty prací jsou na UPa odevzdávány povinně od roku 2008) Pokud jste zaměstnancem UPa a máte zájem o zpřístupnění své publikační činnosti v Digitální knihovně UPa, kontaktujte jejího správce

Obhajoba bakalářské práce: představení práce je vedeno na základě .ppt prezentace v rozsahu max. 10 slidů v délce trvání max. 20 minut. SZZk Asijská studia (se specializací) Platné pouze pro studenty navazujícího magisterského programu Asijská studia (se specializacemi), tj. pro ročníky s nástupem v AR 2019/2020 a dále Bakalářská práce je závěreþnou prací, završením příslušné formy studia na vysoké škole v podobě syntézy předchozího studia (Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2006) a její obhajoba je souástí státní závěreþné zkoušky 2017 se práce odevzdávají pouze elektronicky, vázané výtisky dle předchozích parametrů nejsou potřeba. Na Filozofické fakultě nicméně platí, že každý student na katedru odevzdá dva tzv. pomocné výtisky závěrečné práce : jde o vytištěný text práce odevzdané v SIS, nemusí však mít pevnou vazbu (postačí.

Bakalářské studium: Katedra psychologi

bakalářská práce 72 000 znaků (tzn. přibližně 40 stran textu) diplomová práce 108 000 znaků (tzn. přibližně 60 stran textu) rigorózní práce 180 000 znaků (tzn. přibližně 100 stran textu) disertační práce Rozsah stanovuje příslušná oborová rada na základě metodologických standardů příslušného oboru Na čtyřicet seminárních, bakalářských i navazujících magisterských prací vystavuje katedra výtvarné výchovy pedagogické fakulty na jubilejním desátém bienále ateliérů textilní tvorby. Prestižní výstava s názvem Práce studentů textilního ateliéru katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UP je instalována v Muzeu Boženy Němcové v České Skalici Charakteristika oboru. Studium je otevřeno absolventům středních škol s maturitou. Má podobu tříletého jednooborového studia. Studium oboru Uměnovědná studia je zaměřeno na zvládnutí základní teorie uměnovědných disciplín, přehledu dějinného vývoje jednotlivých umění, sociologické problematiky kultury, organizace a managementu oblasti kultury

Vizitka: Katedra psychologie a patopsychologi

5. Práce s nezpěváky v hodinách Hv. Mgr. Tomáš Hanzlík, Ph.D. DP . 1. Kritická edice klavírního koncertu Josefa Antonína Štěpána. 2. Kritická edice mše Heinricha Schmelzera. 3. Kritická edice mše Pavla Josefa Vejvanovského. 4. Kritická edice mše Phillipa Jacoba Rittlera. 5 Práce by m ěla analyzovat vliv a prom ěny funkcí zpravodajství v tzv. tradi čních médiích (TV, R, noviny) v kontextu rozvoje a r ůstu vlivu nových ICT. - Diskurs moci - formy reprezentace politického diskursu - Simplifikace jako strategie výstavby diskursu (obraz: III. sv ěta / terorismu Tato bakalářská práce se zabývá realizaþními předpoklady cestovního ruchu v širším okolí Zemské brány v Orlických horách. Hlavním cílem bylo analyzovat informace o stravovacích a ubytovacích zařízeních ve vybrané oblasti. Zaměřila jsem se na cykloturistiku a sluţby pro cyklisty, která nabízí jednotlivá zařízení Přečtěte si rady a zkušenosti na téma bakalářská práce na pdf upol. Vyučujícím, který by mi vedl BP, měla jsem dva typy, bohužel tito vyučující jsou už. Diplomová práce má strukturu odborného sdělení. Je třeba stanovit cíl práce a metody pro jeho dosažení

» Mgr» DocUNIVERZITA PALACKأ‰HO V OLOMOUCI 4Cena Edvarda Beneše doputovala opět na filozofickou
 • Závěsy kostkované.
 • Mahenovo divadlo brno hana.
 • Piti levneho vina.
 • Klonové války film online.
 • Škoda 120 ls prodej.
 • Punkce cysty vaječníku.
 • Joe pesci height.
 • Ladislav větvička knihy.
 • Zaručený elektronický podpis pdf.
 • Heic to jpg online convert.
 • Joan cusacková.
 • Turistika obchod.
 • Manipulátor kniha.
 • Condylomata accuminata wikiskripta.
 • Woody garáž s výtahem.
 • Prodej olejů.
 • Comment pdf.
 • Oscar 2017 wiki.
 • Pravdivé duchařské příběhy.
 • Husky lyžařské bundy.
 • Rudá hvězda pardubice.
 • Rázová vlna celulitida praha.
 • Tunguska tank.
 • Lovné míry ryb.
 • Old maps czech republic.
 • Harry potter jim kay.
 • Keř s červenými bobulemi.
 • Stevens bike cz.
 • Tao te ťing.
 • Me 309.
 • Kanban strategie.
 • Pouštní kočka.
 • Nejošklivější pes 2018.
 • Divoké řeky v čr.
 • Dukanova dieta 2018.
 • Dynamit vzorec.
 • Zuzena predkozka u dospelych.
 • Hnědé vlasy.
 • Ue55nu8002 100hz.
 • Jak se chovat při jaderné havárii.
 • Kanonická kniha.