Home

Kyselina fluorovodíková skladování

Kyselina fluorovodíková 50%. ředitelná vodou--ano. reaguje se sklem! Toxická! Kyselina bromovodíková 48%. ředitelná vodou. redukční. ano . Kyselina trichloroctová. ředitelná vodou. oxidační--- Kyselina chlorovodíková 36%. ředitelná vodou---ano. z rekace s H 2 O 2 generuje chlor. Kyselina fosforečná 85%-----není silná. Kyselina fluorovodíková 38-40% ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Kyselina fluorovodíková 38-40% Látka / směs látka 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí.

Jak skladovat ľíraviny Články na témata bezpečnost práce

Identifikace látky Kyselina fluorovodíková Číslo výrobku HN64 Registrační číslo (REACH) není relevantní (směs) Číslo ES 231-634-8 Číslo CAS 7664-39-3 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí. Kyselina chlorovodíková je těkavá bezbarvá kapalina. Patří mezi velmi silné žíraviny. Technická (tj. méně čistá) kyselina chlorovodíková je nažloutlá díky přítomnosti železitých iontů a prodává se pod názvem kyselina solná. Směs koncentrované kyseliny chlorovodíkové a dusičné v objemovém poměru 3:1 (lučavka královská) rozpouští i ušlechtilé kovy. Pouze kyselina fluorovodíková, koncentrovaná kyselina fosforečná a silné alkálie způsobují značné odstranění povrchu skla při zvýšených teplotách (> 100 °C). Křemenné sklo. Křemenné sklo je vyrobeno z čistého křemene (oxid křemičitý SiO 2). Je chemicky stabilnější a odolnější

Kyselina fluorovodíková 50% strana 1 z 6 BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí Skladovat v těsně uzavřených obalech na suchém, chladném dobře větraném místě, chráněné před světlem při. kyselina dusičná : HNO 3 → H + + (NO 3) - kyselina fluorovodíková : HF → H + + F- kyselina sírová : H 2 SO 4 → 2H + + (SO 4) 2- Rozdělení kyselin: 1. Bezkyslíkaté kyseliny HF - kyselina fluor ovodíková HCl - kyselina chlor ovodíková; H 2 S - kyselina sir ovodíková 2. Kyslíkaté kyselin

Typická média jsou: kyselina solná (HCl), kyselina sírová (H 2 SO 4), kyselina fluorovodíková + kyselina dusičná (HF + HNO 3). Některé naše plasty jsou vyvinuty speciálně pro tyto požadavky: Mají velmi vysokou odolnost proti chemickým vlivům, tepelnou odolnost a jsou snadno zpracovatelné Kyselina fluorovodíková Fluorovodík (HF) je bezbarvá, plynná látka štiplavého zápachu, rozpustná ve vodě na slabou kyselinu fluorovodíkovou). Na rozdíl od ostatních halogenovodíků se mezi molekulami fluorovodíku tvoří vodíkové můstky , takže jeho teplota varu výrazně vybočuje z řady (podobně jako u vody) Kyslíkaté kyseliny (oxokyseliny) Názvosloví kyselin záleží na oxidačním čísle (náboji) kyselinotvorného prvku. Podíváme se na vzorec H 2 SO 4.Z něj vidíme, že iontů vodíků je 2, síry 1 (jednička se nepíše) a kyslíků 4. Náboj kationtu vodíku je +1, a protože vodíku máme dva, celkový náboj je +2 Pro skladování a přepravu velkých objemů kultivačních médií, destilované vody a dalších roztoků... Záznamník vlhkosti a teploty Rotronic HL-1D. Kyselina fluorovodíková 50%, VLSI Selectipur® for the electronics industry. Katalogové číslo: (50488860. Kyselina chlorovodíková chemicky čistá 35-37% 1000 ml. běžná cena 105 Kč.

Kyselina chlorovodíková - Wikipedi

 1. Kyselina fluorovodíková se nejčastěji vyrábí ve formě 40% roztoku, ale někdy je 50% a dokonce 72%. Také se nazývá kyselina fluorovodíková nebo vodný fluorovodík. Její název byl vytvořen z kazivce, z něhož se zase získává fluorovodík
 2. Hlavní stránka > Sortiment > Minerální kyseliny a ostatní reagencie. Minerální kyseliny ANALPURE ® a další reagencie vysoké čistoty. Naše společnost dodává celou řadu laboratorních chemikálií a reagencií. Tyto lze poptat přímo u našich obchodních zástupců
 3. KYSELINA FLUOROVODÍKOVÁ TECHNICKÁ 35 % fluorovodíku Datum vydání: 15.05.2011 Datum revize: 28.8.2016 2 stránka z 21 PROC13 PROC19 Průmyslové čištění sudů a potrubí SU03 PC35 PROC03 PROC08b PROC09 PROC13 ERC07 Solární průmys

Vlastnosti skla - VERKO

Kyselina fluorovodíková - HF •Vznik - stejně jako HCl. •Silně leptá sklo, proto se uchovává v plastových nádobách. •Leptá pokožku, rány se špatně hojí. •Využití - leptání skla. Kyslíkaté kyseliny - názvosloví. CHEMICKÁ ODOLNOST KOVŮ - KOROZIVZDORNOST 08.04. 2013by Jakub Kratina. Tabulka odolnosti kovů vůči chemickým látkám - uhlíková ocel, nerez ocel, HASTELLOY C, TITA Kyselina fluorovodíková se vyrábí rozkladem kazivce, t. j. fluoridu vápenatého, kyselinou sírovou. Takto se vyrobí technická 75%-ní kyse-* Prednesené na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave v rámci pred­ náškovej činnosti Spolku chemikov na Slovensku dňa 21. marca 1952. 53

Skladování kapalin a plynů Kyselina fluorovodíková Signální slovo nebezpečí GHS symboly GHS symboly: mezinárodně používané symboly, které označují a klasifikují nebezpečné chemické látky; používá se 9 GHS symbolů. 5 6. Počet značek na archu 5 ks. KYSELINA FLUOROVODÍKOVÁ TECHNICKÁ 40 % fluorovodíku Datum vydání: 15.05.2011 Datum revize: 28.08.2016 8 stránka z 21 Oddíl 7: Zacházení a skladování látky nebo směsi 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení: :

7.2 Skladování 7.2.1 Podmínky pro bezpečné skladování: Skladování v ocelových zásobnících vevnitř opatřených ochranným pogumováním. Dalším vhodným materiálem na nádrže je sklo, keramika, polyetylén, polypropylén, polvinylchlorid. Železo, ocel a hliník kyselina chlorovodíková siln ěkoroduje 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látky včetně neslučitelných látek a směsí: Skladovat v původních, těsně uzavřených obalech na suchém, chladném a dobře větraném místě. Vhodný materiál - sklo, plasty, pogumovaná ocel. Neskladujte s alkáliemi a oxidanty. Chraňte před zmrznutím, skladujte při teplotách pod.

Kyseliny - Výukové materiály - Martina Balov

výpary z HCL + HNO3,kyselina fluorovodíková nemá na hrdzavenie kovov a tvorenie pasívnej vrstvy na hliníku prakticky žiaden vplyv,tá leptá sklo,smalty a podobné záležitosti.Tie bakelitové zátky na originálnych flašiach,pokial boli už raz otvorené ,velmi rýchlo zvetrávajú,strácajú pevnosť a začnú prepúšťať,ešte. Kyselina chlorovodíková čištění odpadu HCl - kyselina chlorovodíková (solná) - její vlastnosti, reakce a využit . Z uvedených přípravků je nejvhodnější začít hydroxidem sodným, který je na bázi louhu a je nejlepší pro likvidaci chlupů, nehtů, vlasů, srsti zvířat a jiných nečistot A tady jsou naše hodnoty Ka. Takže tady vidíte, jak kyselina fluorovodíková má nejvyšší hodnotu Ka. Přestože je všechny považujeme za slabé kyseliny. Tedy, 3.5 krát 10 na -4 je větší, než 1.8 krát 10 na -5, takže kyselina fluorovodíková je silnější než octová a octová je silnější než methanol

Chemická odolnost plastů Röchling Industrial C

KYSELINA FLUOROVODIKOVA Jsme členem skupiny Fagron: Fagron. Česká i celosvětová jednička v oblasti individuální přípravy léčiv. Fagron e-shop. Internetový velkoobchod s kompletním sortimentem společnosti Fagron pro lékárny a firmy podnikající v oblasti chemického, kosmetického nebo farmaceutického průmyslu.. Kyselina fluorovodíková. Kyselinu fluorovodíkovou (HF) např. z leptání elektroniky lze čistit RO či kombinací RO a iontové výměny. Ve vývoji je čištění směsi HF a HNO3 pomocí DD. V tuto chvíli není tento termín přiřazen k žádnému obsahu. Akademická sfér

Kyselina fluorovodíková se vyrábla rozkladem kazivce koncentrovanou kyselinou sírovou v rozkladných pecích při teplotách 200 - 240°C. Vzniklý plynný fluorovodík se þistil a následn kondenzoval za vzniku technické kyseliny fluorovodíkové o koncentraci 70-75 % HF kyselina fluorovodíková 40pct Datum vydání: 19.01.2011 BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 a č.1272/2008 Název výrobku: 1/6 KYSELINA FLUOROVODÍKOVÁ 40 % 1. Identifikace látky nebo směsi a společnosti/firmy: 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku:. Merci.cz - laboratoř jak má být. Příslušenství k zařízením pro ohřev a chlazen

Kyselina fluorovodíková 38% Standardní věty o nebezpečnosti H226 Hořlavá kapalina a páry. Strana 1/13. Datum vytvoření 20. července 2017 Datum revize 01. listopadu 2018 Číslo verze 4.0 ODDÍL 7: Zacházení a skladování 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení. zacházení a skladování 8. omezování expozice/ochranné prostředky 9. fyzikální a chemické vlastnosti 10. stálost a reaktivita Kyselina fluorovodíková rozrušuje sklo úplně. Roztoky solí, pokud jsou neutrální, působí na sklo slaběji než voda

Kyselina fluorovodíková 38% Nebezpečné látky Standardní věty o nebezpečnosti H226 Hořlavá kapalina a páry. H301 Toxický při požití. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P260 Nevdechujte dým kyselina fluorovodíková kyselina orthofosforečná Standardní věty o nebezpečnosti H301 Toxický při požití. H310 Při styku s kůží může způsobit smrt. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. Pokyny pro bezpečné zacházen Kyselina fluorovodíková: N: 060104: Kyselina fosforečná a kyselina fosforitá Kyselina sírová Odpady ze skladování a z přípravy paliva pro tepelné elektrárny: O: 100126: Odpady z čištění chladicí vody: O: 100199: Odpady jinak blíže neurčené.

Kyselina fluorovodíková - Univerzita Karlov

Chemie - Kyslíkaté a bezkyslíkaté kyselin

Název výrobku Kyselina fluorovodíková 40% Suprapur® Bezpečnostní listy pro katalogová čísla jsou k dispozici také na www.merckgroup.com Strana 2 z 19 Akutní toxicita, Kategorie 2, Orálně, H300 Akutní toxicita, Kategorie 2, Vdechnutí, H330 Akutní toxicita, Kategorie 1, Kožní, H310 Žíravost pro kůži, Kategorie 1A, H31 Sklo rozleptává kyselina fluorovodíková a koncentrovaná kyselina trihydrogenfosforečná, koncentrované horké alkalické roztoky sklo korodují. Korozi zvyšuje trvalé střídání kyselého a alkalického prostředí. Chemická odolnost skla SIMAX je předepsaná normou ISO 3585, příp Kyselina sírová a kyselina siřičitá Kyselina fluorovodíková: 06 01 04* Kyselina fosforečná a kyselina fosforitá Odpady ze skladování a z přípravy paliva pro tepelné elektrárny: 10 01 26: Odpady z čištění chladicí vody: 10 01 99: Odpady jinak blíže neurčené. vzduch a bžn se s ním mísí. Pi reakci s vodou vzniká prudce jedovatá kyselina fluorovodíková. Fluor má ve styku s organickými látkami stejné úinky jako kyslík - podporuje hoení. Používané nádoby na skladování technických plyn Tlakové nádob

Kyselina sírová a kyselina siřičitá: 06 01 02* Kyselina chlorovodíková: 06 01 03* Kyselina fluorovodíková: 06 01 04* Kyselina fosforečná a kyselina fosforitá: 06 01 05* Kyselina dusičná a kyselina dusitá: 06 01 06* Jiné kyseliny: 06 01 99: Odpady jinak blíže neurčené: 06 0 Obsahuje: kyselina fluorovodíková www.sopras.cz Skin Corr. 1A Eye Dam. 1 H310 H314 H318 Přípravek je klasifikován jako nebezpený v souladu s nařízením ES 1272/2008 (CLP) (a následných změn a doplnění). Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí. Ani kyselina fluorovodíková a Kyselina sírová povrch nepoškozují. 6 interiér FunderMax Podrobný návod na skladování, manipulaci a sestavování najdete v naší brožuře o Technické informace interier a na internetové adrese www.fundermax.at

Označení pro nebezpečné složky kyselina fluorovodíková, kyselina dusičná kyselina dusičná Č. CAS 7697-37-2 Č. ES 231-714-2 Č. REACH Reg. 01-2119487297-23-xxxx 25 - < 50 Ox. Liq. 2 / H272 Met. Corr. 1 / H290 Acute Tox. 3 / H331 Skin Corr. 1A / H314 Eye Dam. 1 / H318 kyselina 1) Kyselina fluorovodíková: kyselina rozleptává povrch elektrody. 1% M roztok může zničit Elektrodu během 5 vteřin. 2) Vzsoká teplota: Vysoká teplota měřeného média a extrémní kyselost nebo zásaditost roztoku leptá sklo Kyselina fluorovodíková (6) Kyselina dusičná (4) Kyselina chlorovodíková (8) Kyselina sírová (3) Nebezpečné látky (1) Izokyanáty (4) Polyesterové pryskyřice (4) Epoxidové pryskyřice (5) Oxid uhelnatý (1) Cement (2) Prádelny a žehlírny (14) Sběrny prádla a šatstva (2) Stroje a zařízení v prádelnách a žehlírnách (12 BL_Reactivation_solution_9895_e.pdf strana 1 ze 5 Bezpečnostní list Reaktivační roztok (9895) 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Použití látky nebo přípravku / příprava Čištění / údržba elektrod pro měření pH. Chemická charakteristika Vodný roztok obsahující anorganické složky. Kód výrobku 51 319 053 Kyselina fluorovodíková celkem (ve 100% vyjádření) 2 839,6. HF technická 70% 3 463,1. HF ředěné do 60% 694,6. Kyselina fluorovodíková bezvodá 1,4. Kyselina fluorovodíková - čisté druhy (suma) 1,4. Kyselina fluoroboritá 0 Apreton R 5,95. Fluorid sodný 357,1. Kyselina hexafluorokřemičitá

kyselina fluorovodíková Standardní věty o nebezpečnosti H310 Při styku s kůží může způsobit smrt. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H301+H331 Toxický při požití nebo při vdechování Obsahuje: Kyselina fluorovodíková Ethanol syntetický 16. Další informace: R- vty neuvedené v textu : R11: Vysoce holavý. R22: Zdraví škodlivý pi požití R26/27/28: Vysoce toxický pi vdechování, styku s kží a pi požití. R35: Zpsobuje tžké poleptání. R36: Dráždí oi R37/38: Dráždí dýchací orgány a kž Kyselina je taková látka, která ve vodním prostředí uvolňuje vodíkové kationty. Může se jednat o kyseliny bezkyslíkaté, jako jsou kyselina chlorovodíková nebo fluorovodíková nebo o kyseliny kyslíkaté, jako jsou kyselina sírová, dusičná nebo trihydrogen fosforečná. Kyseliny jsou průmyslově hojně vyráběnými látkami Kyselina sírová ( americké hláskování) nebo kyselina sírová ( britské hláskování), také známý jako olej jedu, je minerální kyselina, skládající se z prvků síra, kyslík a vodík, s molekulovým vzorcem H 2 SO 4.Je to bezbarvá, bez zápachu a viskózní kapalina, která je rozpustná ve vodě a je syntetizována při reakcích, které jsou vysoce exotermické

Skladování P403 + P233 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. P405 Skladujte uzamčené. 2.3 Další nebezpečnost Žádné ODDÍL 3: Složení/informace o složkách 3.1 Látka n.r. 3.2 Směs Nebezpečné složky FLUOROVODÍKOVÁ KYSELINA ES č.: 231-634-8; CAS-No. : 7664-39-3 Obsah: ≥ 1 - <5 Pro skladování hořlavých kapalin a zkapalněných plynů v laboratoři platí ustanovení ČSN 65 0201. Látky, které reagují se sklem (např. kyselina fluorovodíková) nebo se ve styku s ním rozkládají (peroxid vodíku), se musí uchovávat v nádobách z plastů, kov Podmínky, kterým je t eba Skladování pod bodem mrazu zamezit Materiály, s nimiž látka nesmí Trietylamin, kyselina sírová, kyselina fosforečná p ijít do styku peroxid vodíku, kyselina fluorovodíková, Nebezpené produkty rozkladuŽádné známé Úinky nebezpené pro zdraví Výrobek nemá žádné toxické vlastnosti Akutní toxicit chromová, kyselina fluorovodíková, kyselina fosforečná, kyselina dusičná, kyselina chlorovodíková, kyselina sírová, oleum, kyselina siřičitá -Výroba titanové běloby, železitých pigmentů a monohydrátu síranu železnatého a kyseliny sírové Aktuální katalog firem v kategorii kyseliny Plzeň. Vyplněním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem zodpovězení mého dotazu

Laminam, jak zní název desek ze slinuté keramiky, je svým způsobem revoluční materiál, který je pro své unikátní vlastnosti využitelný ve stavebnictví i ve vybavení interiérů. Nejčastěji se používá právě pro kuchyňské pracovní desky, kdy dokáže dokonale imitovat mramor, kámen, beton i dřevo Kyselina fluorovodíková (6) Kyselina dusičná (4) Kyselina chlorovodíková (8) Kyselina sírová (3) Nebezpečné látky (1) Izokyanáty (4) Polyesterové pryskyřice (4) Epoxidové pryskyřice (5) Oxid uhelnatý (1) Cement (2) Elektrická zařízení (13) Elektrická zařízení - úraz el. proudem (11) Atmosferická elektřina (blesk) (1 Kyselina fluorovodíková. Oxidy uhlíku (CO, CO2). Oxidy síry. 5.3. Pokyny pro hasiče Opatření pro hašení požáru : Zřeďte toxické plyny stříkající vodou. Hasicí tekutiny přehraďte a zachycujte (výrobek je Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí. Pokyny pro bezpečné zacházení - skladování P405 Skladujte uzamčené. Doplňující informace o nebezpečnosti EUH208 Obsahuje oxid beryllnatý. Může vyvolat alergickou reakci. Označení pro nebezpečné složky: oxid beryllnatý, kyselina fluorovodíková..% Označování balení, jehož obsah nepřesahuje 125 ml Symbol(y.

Produkty rozkladu: Oxid uhličitý (CO2) / Kyselina fluorovodíková Voda: nevýznamná hydrolýza · 12.3 Bioakumulační potenciál Vzhledem k rozdělovacímu koeficientu směsi n-oktanol/voda nelze očekávat obohacování v organismech. log Pow = 1.06 (pokračování na straně 7) C 1.4 Skladování a stav pfied montáÏí 3 1.5 Chemické chování 3 1.6 Zpracování 4 Vápno + Kyselina solná (do 35%) + Nafta, topn˘ olej o + Parafinov˘ olej o Sádra + Kyselina fluorovodíková + Vazelina o Anhydrit + Kyselina fosforeãná + - Kyselina mravenãí - RÛzné. Sprawdź tłumaczenia 'kyselina ftalová' na język Polski. Zapoznaj się z przykładami tłumaczeń 'kyselina ftalová' w zdaniach, posłuchaj wymowy i przejrzyj gramatykę Hadice z absorpční textilie pro chemikálie HazMat - ideální k ohrazení, absorpci a akumulaci velkých množství uniklých kapalin jako chemikálií s vysokou koncentrací, rozpouštědel, kyselin nebo žíravin. Vhodná i pro chemikálie s vysokou koncentrací jako např. 98% kyselinu sírovou a 30% hydroxid sodný. Nasákavé hadice odolné proti chemikáliím se nerozkládají a.

Contextual translation of fluorovodíková from Czech into Maltese. Examples translated by humans: MyMemory, World's Largest Translation Memory kyselina octová - MACH CHEMIKÁLIE spol. s ro. Identifikace firmy: MACH CHEMIKÁLIE spol. s r.o. 711 00 Ostrava-Hrušov, Plechanovova 163/19 IČO: 25818104 e-mail: [email protected] Víc Dávkovače jsou dodávány se sadou závitových adaptérů (pro objemy 2,5; 5,0 a 10,0 ml sada obsahuje: A25, A28, A32/45, S40; pro objemy 25,0; 50,0 a 100,0 ml. Podle typu baterie se pak další kyslík a teplo může začít uvolňovat z katody, což proces dále zrychlí a totéž se opakuje, když se v další fázi začne rozkládat elektrolyt. Do ovzduší se navíc mohou uvolňovat jedovaté látky jako chlor, kadmium a kyselina fluorovodíková

Kyselina fluorovodíková VW

 1. Kyseliny FUNCHEM CZ - distributor chemikálií, dodavatel
 2. Kyselina fluorovodíková - Vědy Září 202
 3. Minerální kyseliny a ostatní reagencie Analytika spol
 4. CHEMICKÁ ODOLNOST KOVŮ - KOROZIVZDORNOST - Portál pro

Kyselina Fluorovodíková, Její Výroba, Vlastnosti a

 1. Značení potrubí, kyselina fluorovodíková HAPPY EN
 2. Kyseliny a korózie - poradna Živě
 3. Jak skladovat ľíraviny Techportál
 4. Kyselina chlorovodíková čištění odpadu — 2/ kyselina

pH slabé kyseliny - Khanova škol

 1. KYSELINA FLUOROVODIKOVA Fagron a
 2. Kyselina fluorovodíková Czem
 3. kyselina fluorovodíková 40pct - Absolventi A Sraz
 4. 253115453601 - Kyselina fluorovodíková 38 - 40 % p
 5. Katalog odpadů - CENI

103/2006 Sb. Vyhláška o stanovení zásad pro vymezení zóny ..

 1. Bezpečnostní Lis
 2. 253115453602 - Kyselina fl uorovodíková 38 - 40 % č
 3. podle nařízení (ES) č
 4. Sklo Simax Kavalier
 5. 93/2016 Sb. Vyhláška o Katalogu odpad

Katalog odpadů - skupina 06 Envigroup s

SOLKANE†E 134a- CS 15101

TOP 5 NEJNEBEZPEČNĚJŠÍ CHEMIKÁLIE NA SVĚTĚ

 • Počítačová skříň typy.
 • Pigmentové barvy na vlasy.
 • Tgi fridays na prikope.
 • Umělý trávník na zeminu.
 • Počet starobních důchodců 2017.
 • Intex bazen 366x91.
 • Anna karenina film 2013.
 • Woodhouse ceny.
 • Modulové domy celoroční.
 • Ve spárech ďábla online cz titulky.
 • Jagiellonia bialystok ssa.
 • Plemena koní na parkur.
 • Ekartér.
 • Tuk na pečení akce.
 • Alkohol a ibalgin.
 • Heureka pláště mtb.
 • Krvavý sport herci.
 • Winxclub.
 • Břicháč tom pdf ulozto.
 • Pelargonium peltatum.
 • Tsp 2018 percentil.
 • Kouzelna skolka blecha.
 • Zákaz prodeje cigaret.
 • Odvar z ovesných vloček recept.
 • Limp bizkit discography.
 • Springfield simpsonovi.
 • David bowie skladby.
 • Vztlaková síla v plynech.
 • Faroe islands flights.
 • Jedlý papír recept.
 • Galerie ostrava obrazy.
 • Pohádky o zvířatech.
 • Florea ostrava.
 • Send names to mars nasa.
 • Těhotenský test slabá druhá čárka.
 • A profunda brachii.
 • Avril lavigne děti.
 • Gekon turecký chov.
 • Granuloma annulare bylinky.
 • Jak vycvičit draka 3 draci.
 • Šperky z pravého korálu.