Home

Jak se chovat při jaderné havárii

Jak postupovat při dopravní nehodě Peníze

Přesné statistiky pojišťoven k tomu, jak jezdili tuzemští řidiči v loňském roce, budou podle ní prý k dispozici nejspíš až koncem ledna. V každém případě existuje sada pravidel, jak se při nehodě chovat, ať už ji bude vyšetřovat policie, nebo ji bude likvidovat jen pojišťovna Jak vyplývá ze zákona č. 353/1999 Sb., (zákon o prevenci závažných havárií) nesmí být dotčené veřejnosti, utajován druh a množství nebezpečných chemických látek, tak každý občan má možnost být seznámen s ohrožením při jejich přepravě a to informacemi o označování nebezpečných chemických látek: V. Jaderná havárie se v některých případech týká lidí zraněných, nebo usmrcených následkem úniku látek kontaminovaných radioaktivitou.V širším slova smyslu je jaderná havárie havárií jakéhokoliv jaderného zařízení, při níž k zamoření (resp. kontaminaci) životního prostředí radioaktivním materiálem došlo, nebo kvůli nestandardní situaci hrozí Na přípravě havarijních plánů se nepodílela veřejnost, jak je běžné ve vyspělých zemích provozujících riziková zařízení. Poznámka k jódové profylaxi: Při havárii jaderného reaktoru uniká rovněž radioaktivní jód, který má tendenci ukládat se ve štítné žláze

Jak se chovat při úniku nebezpečných látek: nepřibližujte se k místu havárie , kde je koncentrace nejvyšší a nejnebezpečnější, vyhledejte vhodný úkryt v budově (ukryjte se ve vyšších patrech, utěsněte okna a dveře, vypněte klimatizaci a utěsněte větrací otvory, kterými může nebezpečná látka do místnosti vnikat) Předložená diplomová práce se zaměřuje na ochranu obyvatelstva při jaderné havárii. Cílem mé práce bylo zejména porovnání ochrany obyvatelstva v ČR a ve světě. V práci se okrajově věnuji seznámení s jadernými elektrárnami u nás a ve světě a problematice havarijní připravenosti

Snižování rizik při potenciální havárii s amoniakem v městském environmentu Ostravy, který je spolufinancován z prostředků Operačního programu Životní prostředí. Jak se chovat při úniku nebezpečných látek kolektiv autorů Statutární město Ostrava a Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraj 1.3. Jaderné reakce a jaderná energie. Spontánní rozpad či přeměna jader, tj. radioaktivita, je jen jedním z jaderných procesů vedoucích k transmutaci jader a emisi ionizujícího záření. Zde stručně rpzebereme dalších jaderné pochody spojení s přeměnami jader - jaderné reakce, včetně možností získávání energie z atomových jader

výroby, při skladování nebo při přepravě. S jakými NL se m Jestliže dojde k havárii takto označeného vozidla, ihned se vzdalte od místa nehody ve Chcete se dovědět více o tom, jak se správně chovat pi. o nebezpečí a doporučuje, jak se chovat v případě havárie v okolí areálu BorsodChem MCHZ, s.r.o. a DUKOL Ostrava, s.r.o. Informace v něm obsažené Při havárii může dojít k úniku tohoto dráždivého a toxického plynu. Nebezpečný amoniak se při ha-úniku šíří vzduchem ve směru větru. Při vdechován Individuální improvizovanou ochranu využijete při chemické havárii k překonání zamořeného prostoru po vyhlášení evakuace obyvatelstva. Základním principem individuální improvizované ochrany je využití vhodných oděvních součástí, které jsou k dispozici v každé domácnosti a pomocí kterých je možné chránit jak.

Chování obyvatelstva v případě havárie s únikem

Na druhou stranu, jak psal pan Štěpánek, není to zas tak špatný marketing. Možná si to přečte více lidí a zcela určitě jiná cílová skupina, než ta, která by si přečetla klasickou brožuru Jak se chovat při chemické (jaderné, nebo jakékoliv) havárii (válce, přírodní katastrofě...). Odpovědě Při pěti haváriích vznikla škoda 1,15 milionu korun, a k tomu přičtěte ještě totální havárii, po které už se podle pojišťovny auto nevyplatilo opravit. A přesto jezdí a prodává se jako nehavarované. U takto opravovaných aut ale zpravidla nelze zaručit, jak se budou chovat na silnici

Jak se chovat při havárii vozidla přepravujícího nebezpečné látky. Dokument podává specifickou informaci o postupech a chování při chemické havárii vzniklé při přepravě nebezpečných látek. Přepravu nebezpečných látek na vozidle signalizují oranžové výstražné tabulky a výstražné značky Jak se chovat při chemické havárii. Dokument podává informaci o základních postupech při vzniku chemické havárie, které Vám pomohou chránit životy a zdraví. Činnost při chemické havárii . Okamžitě opusťte ohrožený otevřený prostor kolmo na směr větru a nepřibližujte se k místu havárie

Video: Jaderná havárie - Wikipedi

ZHP je oblast v okolí Jaderné elektrárny Dukovany, kde se uplatňují požadavky na přípravu a případnou realizaci opatření na ochranu obyvatelstva. Při radiační havárii mohou být v ZHP realizována tato ochranná opatření k omezení ozáření obyvatel: JAK SE CHOVAT PŘI NEZBYTNÉM OPUŠTĚNÍ ÚKRYTU Jak správně postupovat při opuštění domácnosti/objektu při evakuaci?. V případě vyhlášení evakuace, ať už se nacházíte doma, v kanceláři nebo nákupním stedisku, je dř ůležité vědět, co udělat před odchodem a jak se chovat při opuštění objektu.Hasičský záchranný sbor JmK ve spolupráci s Policií ČR - Městské ředitelství Brno Jak se chovat, když zazní siréna. V České republice je jeden varovný signál. Kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin. Signál může být vysílán třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech a může být doprovázen verbální zprávou V jaderné elektrárně v Dukovanech dojde k havárii, neviditelná radiace se šíří vzduchem a jedním z ohrožených míst je i rakouské příhraničí. Starosta Hornu musí řešit obrovské dilema - oznámit neověřené informace a způsobit paniku, ale ochránit obyvatele, nebo počkat na oficiální vyjádření úřadů Dalších šest mýtů: Jaderné zamoření - Horší než Černobyl - Těžba uranu, ekologická katastrofa - Explodující odpady - Uskladnění odpadů - Nedostatek náhradních dílů. Souhrnný blog s linky na dané téma. (délka blogu kolem 100 min.

Jak se chovat po HAVÁRII JADERNÉ ELEKTRÁRNY TEMELÍN?OIŽP

 1. Obě jaderné elektrárny mají simulátory přesně kopírující řídicí systém elektrárny, na kterých se školí operátoři pro zásahy i při nejméně pravděpodobných událostech. Mýtus: V českých jaderných elektrárnách může dojít k podobné havárii, jako v ukrajinském Černobyl
 2. Aplikace je ke stažení zdarma, a to na operační systém Android a iOS. Pokud ve městě dojde ke katastrofě, na mobil přijde zpráva, v ní bude uvedeno, co se děje, v jaké lokalitě a jak se mají lidé chovat. Právě při velkých krizových situacích je linka 155 výrazně přetížená
 3. V dubnu roku 1986 došlo k tragické havárii v jaderné elektrárně v Černobylu. To nemohlo být utajeno, i když tehdejší zprávy situaci dlouho zlehčovaly. O čem se ale téměř dokonale mlčelo, byly dokonce dvě havárie v jaderné elektrárně Jaslovské Bohunice, tedy přímo v Československu. Co se stalo a jaké byly následky, které měly zůstat před veřejností utajeny
 4. V úterý 13. května v 16 hodin proběhla v Ostravě-Porubě v základní škole v Dětské ulici veřejná beseda s občany na téma Jak se chovat při úniku nebezpečných látek. Beseda probíhala v rámci projektu Snižování rizik při potenciální havárii s amoniakem v městském environmentu Ostravy
 5. Tehdy při samotném výbuchu zemřelo 40 tisíc lidí, dalších 35 tisíc lidí pak zemřelo až na následné komplikace - popáleniny, ozáření či další problémy. Zabývat se případy přežití ve chvíli, kdy by se Česká republika stala cílem pro 300 kilotunové atomové bomby by bylo bohužel spíše akademické
 6. Víte, jak se chovat v případě katastrofy? Přesná čísla žádná z osmi zemí, které mají ve svém arzenálu jaderné zbraně, ze strategických důvodů nezveřejňuje. Odborníci odhadují , že na světě je zhruba 15 tisíc jaderných zbraní, jenom Spojené státy jich mají mít skoro sedm tisíc

Jak se zachovat při chemické havárii O městě Oficiální

Co dělat při havárii? Tento leták obsahuje informace o nebezpečí a doporučuje, jak se chovat v případě havárie v okolí areálu společnosti Lenzing Biocel Paskov a.s. Informace v něm obsažené, mohou být důležité pro ochranu Vašeho zdraví i zdrav Jak správně postupovat při opuštění domácnosti/objektu při evakuaci?. V případě vyhlášení evakuace, ať už se nacházíte doma, v kanceláři nebo nákupním stedisku, je dř ůležité vědět, co udělat před odchodem a jak se chovat při opuštění objektu.Hasičský záchranný sbor JMK ve spolupráci s Policií ČR - Krajské ředitelství Brno V případě vyhlášení evakuace, ať už se nacházíte doma, v kanceláři nebo nákupním středisku, je důležité vědět, co udělat před odchodem a jak se chovat při opuštění objektu. Hasičský záchranný sbor JmK ve spolupráci s Policií ČR - Městské ředitelství Brno a Diecézní charitou Brno Vám přináší základní. Co dělat při havárii? Vypněte všechny zdroje iniciace a nekuřte. Tento leták obsahuje informace o nebezpečí a doporučuje, jak se chovat v případě havárie v okolí areálu společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. Informace v něm obsažené mohou být důležité pro ochranu Vašeho zdraví i zdrav Jak se chovat při požáru? Nastane-li požár, je třeba jej neprodleně oznámit na linku 150 či 112. Hasiče je nutné volat například při požáru, výbuchu, při živelné pohromě, úniku nebezpečné látky, při technické havárii a při vyprošťování osob

Havárie jaderné elektrárny a ochrana obyvatelstva - Petra

 1. Přednáška Jana Rusňáka proběhla 23. května 2020 prostřednictvím aplikace Skype, pro své posluchače U3V ji zprostředkovala FJFI ČVUT
 2. JAK SE CHOVAT PŘI NEZBYTNÉM OPUŠTĚNÍ ÚKRYTU Základní informace pro případ radiační havárie 05 Ukrytí v domech Jestliže se v době vyhlášení ukrytí nacházíte doma, doporučujeme vám dodržovat následující opatření: n Zachovejte klid. n Shromážděte všechny přítomné ve vhodné místnosti s možnost
 3. Při preventivním použití tak stále mohou poskytnout lepší ochranu než běžné ústenky (roušky). Katedra jaderné chemie Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze doporučuje několik způsobů sterilizace, kterou lze provést i v domácích podmínkách, píše se na webu fakulty. Jak sterilizovat respiráto
 4. Havárii způsobilo roztavení přehřátého jádra nukleárního reaktoru. Po nehodě se zvýšila novorozenecká úmrtnost o 28 procent. Československo - Jaslovské Bohunice. V roce 1977 se stala havárie 4. stupně v jaderné elektrárně Jaslovské Bohunice na Slovensku, a to při doplňování jaderného paliva
 5. Vědci tam na unikátním experimentu ověří, jak lze v případě nejtěžší jaderné havárie zabránit roztavené aktivní zóně, aby se protavila reaktorovou nádobou a zamořila elektrárnu. Ve skutečnosti se palivo i s vnitřním zařízením reaktoru vylilo naposledy při havárii elektrárny v japonské Fukušimě v roce 2011
 6. Hlavní stránka > Město > Krizové řízení města > Jak se zachovat při hlavních mimořádných událostech V případě úniku nebezpečné chemické látky · okamžitě opustit volné prostranství a vyhledat úkryt v nejbližší budově
 7. Odehrál se 26. dubna 1986 v Černobylské jaderné elektrárně na severu Ukrajiny a jde o nejhorší jadernou havárii v historii jaderné energetiky. Při pokusu na 4. reaktoru došlo k řadě chyb, které vedly k přehřátí, protavení a výbuchu. Při něm se do ovzduší uvolnily radioaktivní látky, které zasáhly značnou část Evropy

Ovšem po obsahové stránce, zejména stránce politické se jedná o rejpanec mezi žebra českým úřadům, které jsou ve snímku svou aktivitou nepřímo přirovnány k mlžícímu státnímu aparátu při jaderné havárii v Černobylu. Pokud divák překousne rakouský pohled na Český stát, celkem slušně se pobaví Než se vydáte do zóny, navštivte muzeum Černobylu v Kyjevě (C hornobylmuseum.kiev.ua). Na ploše 1 100 m2 tu najdete více než 7 000 exponátů vztahujících se k havárii. Třeba dokumenty s razítkem Přísně tajné nebo archivní vojenské mapy oblasti. 2. Proleťte se nad reaktore

 1. Na to, jak rozsáhlý soubor principů a postupů se za ním skrývá, vyznívá cíl jaderné bezpečnosti jednoduše: ochránit pracovníky elektrárny a její okolí před následky případné havárie a především nedopustit, aby k havárii vůbec došlo
 2. Současné technologie při provozu jaderné elektrárny v podstatě nedávají příliš velké šance lidské chybě a například havárie Fukušimy byla dílem extrémních přírodních živlů. Nedá se ovšem přesně říci, zda v druhé polovině 21. století budou nadále stavěny nové jaderné reaktory
 3. Měříme tady, jak moc se ten náš materiál zničí při tomto procesu. Vzorek se v peci ohřeje až na 1200C a pak se rychle střelí do nádoby se studenou vodou. Potom se měří, jak moc zkřehnul nebo popraskal. kalící experiment. Korozní laboratoř. Tohle je moje domovská laboratoř
 4. Ochranný oděv a maska by při chemické či jaderné havárii nebo požáru, kde vznikají toxické spaliny, byla nejúčinnější, ale pokud nejsou k dispozici, musíme si pomoci sami! Jak? Pro ochranu dýchacích cest použijeme: vodou navlhčené roušky ze složeného kapesníku, ručníku nebo utěrky přiložené k nosu a k ústům

U dvou atomových reaktorů vypadly systémy nouzového chlazení, selhalo několik pump. Přesto nedošlo k žádné těžké havárii, chlazení se zase podařilo obnovit. Jít na jistotu samozřejmě přesto neuškodí - a tak se dnešní jaderné elektrárny proti zaplavení chrání. Dnes více, než kdy v minulosti Bílou vránou se zřejmě staly dvě nové publikace Nepodceňuj riziko, kterou vydal v těchto dnech Okresní úřad v Prostějově . Brožované knížky připravili pracovníci referátu ochrany a obrany, kteří ji doporučují prakticky všem státním i samosprávním institucím a úřadům četně nemocnic, škol, ale i hotelů a benzínových čerpadel Havárie se prostě stávají. Jsou různě závažné, ale co se stane, nedá se odestát. Takže nejdůležitější je, jak se k havárii postavit, co vše udělat, aby se zamezilo jejím negativním vlivům na prostředí a dopady se snížily na co nejmenší možnou míru

Jaderné reakce a jaderná energie - AstroNuklFyzik

Evakuace při jaderné havárii nebude nutná, slíbila Atmea 13.12.2017 Třebíč /VIDEO/ - Model reaktoru pro dukovanskou elektrárnu předvedl v Třebíči další potenciální dodavatel výstavby pátého bloku, společnost Atmea Jak se dostat na VUT; Dny otevřených dveří Zabezpečení dočasného a náhradního ubytování obyvatelstva evakuovaného ze zóny havarijního plánování jaderné elektrárny Dukovany Text práce 1.11 MB.

Jak se zachovat při úniku nebezpečné látk

Naučíte se, jak si připravit evakuační zavazadlo, jak se chovat při mimořádných událostech spojených s únikem nebezpečné látky do okolí a pochopíte jejich vliv na životní prostředí. Praktikum se bude skládat z teoretického úvodu do dané problematiky s následným tématickým praktickým cvičením Jak se chovat při vzniku mimořádné události. Jak se připravit na povodně? (porucha vodního díla, která může vést až k havárii - např. protržení hráze). Fotoalbum Technika; Poslední fotografie Technika. Vyhledávání Archiv Kalendář << září / 2020 >> RSS. Zobrazit minimální záznam. Zabezpečení dočasného a náhradního ubytování obyvatelstva evakuovaného ze zóny havarijního plánování jaderné elektrárny Dukovan Budeme dekontaminovat osoby, které byly zasažené při havárii jaderné elektrárny, vysvětluje velitel čety dekontaminace. Vojáci se tak snaží simulovat situaci, kdy jsou povoláni na pomoc civilním záchranářům po požáru v jaderné elektrárně a svými silami se snaží zachránit co nejvíce zasažených lidí Na trhu prodávaných ojetin se často dějí až neuvěřitelné podvody. Kromě stáčení tachometrů klidně i o 300 tisíc km, předstírání, že auto dovezené z Ukrajiny jezdilo jen v Česku, se také opravují auta po totálních bouračkách a prodávají jako nehavarovaná. Ani dvě totální bouračky a řada menších havárií nepošlou vůz do šrotu. Na co si dát při koupi.

Téma výbuch jaderné elektrárny černobyl na wiki.blesk.cz. Přečtěte si veškeré aktuální informace o tématu výbuch jaderné elektrárny černobyl - nejnovější články, aktuality, fotografie, videa. Kompletní zpravodajství na wiki.blesk.c Chrastění jadernými zbraněmi mezi USA a Severní Koreou vzbuzuje strach především u států, které leží v blízkosti Korejského poloostrova. Přestože Česká republika mezi ně nepatří, je dobré vědět, jak přežít první hodiny po jaderném útoku. Nikdy nevíte, kdy se vám podobné informace budou hodit - stejně jako třeba znalost první pomoci Má pocit, že pro zdraví udělal maximum, opak je však pravdou. Omıvá se studenou vodou a salmonela se může na zeleninu přenést. A protože neprojde tepelnou úpravou, je na problém zaděláno. Například ve Velké Británii před časem proběhla velká osvětová kampaň, jak se chovat v kuchyni, vzpomíná kuchař Na mezinárodním festivalu dokumentů v Amsterdamu měl ve čtvrtek on-line premiéru nový film o Michailu Gorbačovovi. S politikem, za jehož éry došlo k jaderné havárii v Černobylu i k rozpadu Sovětského svazu, natáčel Vitalij Manskij

Zabezpečení dočasného a náhradního ubytování obyvatelstva evakuovaného ze zóny havarijního plánování jaderné elektrárny Dukovany. Provision of interim and substitute accommodation of citizens evacuated from zone of emergency planning of nuclear power plant Dukovany Současně by mělo být při této debatě alkoholikovi zdůrazněno, že při něm jeho blízcí stojí, že jej mají rádi, že mu chtějí pomoci, aby se dostal z problému. Rodina musí však na léčbě bezpodmínečně trvat a neměla by se nechat uchlácholit bagatelizací problému alkoholu Z padesáti tří tisíc osob na palubě se jich 95 procent zachránilo. Pořadu nás zavede do uzavřeného světa pravidel letecké bezpečnosti. Na slovo vzatí odborníci nám prozradí, jak přežít leteckou havárii. Jak přestát náraz třísetkilometrovou rychlostí. Jak se zachovat při nouzovém přistání do moře

26. dubna 1986 v Černobylské jaderné elektrárně na severu Ukrajiny došlo k havárii, která měla za následek velké ztráty na životech, obrovské zdravotní problémy obyvatel žijících v zamořených oblastech a nezměrné ekologické následky, s kterými se Ukrajina potýká dodnes.. Na počátku byl Černobyl utajovanou katastrofou. První důkazy, že se stala velká jaderná. Příliš se neví, že zbylé tři bloky Černobylu vyráběly elektřinu i po osudné havárii. Potřebný zdroj energie nebylo v ten moment čím nahradit. V době výbuchu a po něm se zároveň pracovalo na budování pátého a šestého bloku, k jejichž spuštění ale nakonec nedošlo a projekt dostavby byl ukončen v roce 1988

Jak se chovat? - Chemické havárie - HZS MS

Jak se chovat při nákupu - pdf ; Jak se chovat při nákupu - tiskové pdf ; Výše uvedené vychází ze včerejšího usnesení vlády č. 395. Kabinet jím schválil mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví a prodloužení zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb a omezení pohybu osob. Od úterý 14. dubna se také. Japonsko se přesto od jaderné energetiky neodvrátilo. Fukušimská tragédie však rezonovala až ve vzdáleném Německu, kde ukotvila záměr odstavit všechny atomové elektrárny v zemi. Galerie 10 fotografií v galerii › Tutlaný děs. Jak Černobyl, tak Fukušima dostaly na stupnici INES nejvyšší hodnocení 7 Evakuace při havárii. Vladimír Wagner, 2011-05-20 11:50:49. Kdyby se protrhla přehrada Tři soutěsky, tak by mělo obyvatelstvo pod ní daleko méně času na evakuaci než při havarii ve Fukušimě a to se týká i dalších větších či menších přehrad (třeba i v Rakousku) Při propuštění dostávají pacienti písemné poučení s doporučeními, jak se chovat po návratu domů. Předávání písemných pokynů po terapeutické aplikaci je vyžadováno legislativně. Pokyny mají doporučující charakter a jejich úkolem je co nejvíce omezit ozáření osob v těsném okolí pacienta

Jednu z odpovědí nabízí experiment Bristolské univerzity, která se svým Spotem vypravila na zkoušky do areálu jaderné elektrárny v ukrajinském Černobylu.. Jak všichni jistě dobře víte, v roce 1986 ji postihla jaderná havárie, došlo k roztržení 4. reaktoru a ten dnes zakrývá ochranný betonový sarkofág a čerstvě také střecha, která v ostrém provozu slouží. Co vydrží kontejnment jaderné elektrárny. Po havárii v jaderné elektrárně Fukušima se hodně začalo mluvit o testování jaderných elektráren. Řada jaderných elektráren byla dočasně uzavřena, podrobena přísným testům, a teprve poté byly některé z nich opětovně uvedeny do provozu

Havárie elektrárny Fukušima I - Wikipedi

Jak se chovat při namrzlé vozovce, jak zvládnou smyk a co je černý led? vloženo 06. 01. 2020. Víte, že na náledí vzroste brzdná dráha automobilu oproti mokrému povrchu až na trojnásobek? Na dálnici budeme na namrzlém povrchu z rychlosti 130 km/h brzdit až 500 metrů. I vyježdění řidiči musí pamatovat, že na zvládnutí. V rámci své mise robot prozkoumal i stavbu známou jako Nový kryt Černobylské jaderné elektrárny. Právě ta uzavírá zbytky budovy reaktoru číslo 4, zničené při tragické havárii v roce 1986 Po osudové havárii 4. reaktoru zůstaly další tři reaktorové bloky stále v provozu, a dokonce se pak ještě dva roky nadále pracovalo na dostavění 5. a 6. bloku. Takto vypadala řídicí místnost 3. bloku, který nakonec sloužil nejdéle - až do roku 2000

 • Čínské nápisy.
 • Trimovací pilka.
 • Pomalu pečené kuřecí paličky.
 • Orteza na koleno s výztuží.
 • Velké květináče na terasu.
 • Pencil2d.
 • Aikido praha 4.
 • Senftenberg camp.
 • Motta sportovců.
 • Chesapeake bay retriever daruji.
 • Vanessa marcil.
 • Nike sandály detske.
 • Snapchat efekty.
 • Krémová polévka z kořenové zeleniny.
 • Spiderman obchod.
 • Osobní auto s korbou.
 • Outlon váhavý.
 • Stanislav grof rozhovor.
 • Krytosemenné rostliny seznam.
 • Alza nikon.
 • Anyz nezadouci ucinky.
 • Cukrovka jazyk.
 • Pyeongchang 2018.
 • Chko brdy kontakty.
 • Nimh napětí na článek.
 • Pervazivní vývojová porucha ns.
 • Captain underpants.
 • Joe elliott.
 • Disney filmy 2020.
 • Bolest pod žebry na začátku těhotenství.
 • Handbrake fe.
 • Zařízení spíže.
 • Epsomská sůl hubnutí.
 • Citační styl harvard.
 • Tři trojúhelníky znak.
 • Změna velikosti ikon.
 • Akátové hranoly.
 • Prince music.
 • Red velvet colors members.
 • Beatnici.
 • Kb plus karta.