Home

Úsečky pracovní list

Střed a osa úsečky - pracovní list. Pracovní list pro procvičení a prohloubení probraného učiva. Možno využít pro samostatnou práci, případně pro skupinovou práci. Klíčová slova: úsečka, 5. ročník: Relevantní materiály: Další materiály autor Metodický list / anotace: pracovní list - žáci procvičují rýsování osy úsečky různými způsoby; vhodné pro procvičování a opakování učiva. 64 PROCVIČOVÁNÍ - OSA ÚSEČKY 1. Vyznač střed úseček a narýsuj jejich osy pomocí proužku papíru a pravítka Geometrie - pracovní list Délka úsečky A je 7 cm. I AC I = 7 cm Délky úseček A a RS jsou stejné. I AB I = I RS I od U leží na přímce v. U v Přímky s a t jsou rovnoběžné. s t Přímka t je kolmá k přímce z. t z 4. Narýsuj přímku p a mimo ni zvol body A, ,

DUMY.CZ Materiál Střed a osa úsečky - pracovní list

Prezentace, která seznamuje žáky se základními pojmy osové souměrnosti, jako jsou osově souměrné útvary, osa úhlu, osa úsečky. Součástí je i pracovní list. Učivo je určeno pro žáky 6. ročníku Materiál obsahuje pracovní list, děti měří jednotlivé úsečky a zapisují její délky, měřením porovnávají dané úsečky a zapisují znaménko nerovnosti, měří úsečky různých geometrických tvarů geometrické tvary popíší a zapisují měřenou úsečku i její délku

Druh materiálu: Pracovní list Anotace: Pracovní list slouží k ověření znalostí a dovedností žáka z geometrie. Očekávaný výstup: rozlišuje geometrické tvary a tělesa, rozlišuje pojmy přímá, křivá, lomená čára, rýsuje úsečku, vyznačí body, změří a zapíše délku úsečky - vypracovat zadané pracovní listy 46, 47 přepsat a narýsovat do sešitu, včetně str. 46 - C postup rýsování středu úsečky pomocí kružítka. DUM 11 - PRACOVNI LIST Procvitování písemného délení pñrozených tísel dvoiciferným délitele

Geometrie pracovní list - zspeska

Pracovní list na téma Těžiště. Teoretické i experimentál­ní úlohy. Očekávaný výstup: určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na těleso, jejich velikosti, směry a výslednici Zadání.doc Řešení.doc MICHÁLEK, David. Těžiště (pracovní list). Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 15. 11. 2011, [cit. 2013-04-17]. Dostupný. Pracovní list na týden 6. - 8. 4. 2020 GEOMETRIE - OSA ÚSEČKY A STŘED ÚSEČKY Milí žáci, ze zaslaných fotografií vašeho počínání s trojúhelníkovou nerovností musím uznat, že většině z vás jde výuka na dálku na výbornou. Velké poděkování za spolupráci patří i vašim rodičům pracovní list Metodický a didaktický komentář: Žákům rozdáme pracovní list s tabulkou a příklady. Po správném vyřešení příkladu, žák najde výsledek v tabulce a dostane jedno písmenko do tajenky. Takto pokračuje dále, až nalezne požadované slovo. Příklady a tajenku lze libovolně obměnit

Součástí jsou 3 pracovní listy, které vhodně doplňují danou prezentaci. Očekávaný výstup: načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové a osové [] Osově souměrné útvary Materiál obsahuje pracovní list k procvičování učiva o osově souměrných útvarech. Žák bude poznávat osově souměrný útvar ve. střed úsečky: grafický součet úseček: Literatura: Grafický součet úseček . Grafický součet úseček. Lukáš Hejný CC BY-NC-SA. Postup při rýsování grafického součtu úseček AB a CD 1) Narýsujeme polopřímku MX Stáhni si pracovní list ve formátu MSWord zde. Pracovní list zgeometrie 1. Změř narýsované úsečky,zapiš velikosti úseček /AB/= /CD/= /EF/= /GH/= /JK/= /MN/= 2. Narýsuj grafický součet 3 nejkratších. Shodnost geometrických útvarů Název školy Základní škola a Mateřská škola Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IC

Pracovní listy z matematik

 1. Pracovní list: Elektrický proud a napětí siločáry jsou vždy úsečky c) siločáry směřují od záporného náboje ke kladnému d) siločáry směřují od kladného náboje k zápornému 5. U každé látky rozhodni, zda se jedná o vodičnebo izolant a jaké částice vodí elektrický proudv této látce
 2. Pracovní list Domaluj pavučinu využijí nejen školkové děti, které si na něm procvičí grafomotoriku, ale i druháci, kteří začínají rýsovat přesné úsečky a přímky. Mrkněte i na naše další pracovní listy a jiné věci na téma čarodějnice
 3. úsečky a zakreslují body na nich i mimo ně Klíčová slova: Bod, přímka, vzájemná poloha dvou přímek, polopřímka, úsečka Druh učebního materiálu: pracovní list, písemka. 1. Narýsuj přímku p a body A, B, které leží na přímce. Zakresli bod C, který na přímce neleží. 2. Narýsuj dvě rovnoběžné přímky k, l.
 4. Tělesa ve VRP zpravidla zobrazujeme tak, aby jejich podstava ležela ve vodorovné rovině (uvažujeme svislou průmětnu) a u hranatých těles volíme jednu hranu nebo stěnu v průčelné rovině. Úsečky kolmé k průmětně se zobrazí do úseček, které s obrazem vodorovných úseček svírají úhel α a jejich velikost se zkrátí.
 5. Pracovní list SOU 01 - Shodnost útvarů - Dvě úsečky jsou shodné, když.. - Dva úhly jsou shodné, když..... Příklad : Rozhodni, které z následujících vět jsou pravdivé. - Každé dvě kružnice se stejným poloměrem jsou shodné..

Druháci a matematika 6, Rýsujeme úsečky - Digitální učební

16. Narýsujte přímku AB. Vyznačte bod C úsečky AB. Vyznačte bod D přímky AB, který není bodem úsečky AB. 17. Narýsujte polopřímky OP a OR k sobě opačné. 18. Narýsujte polopřímky KL a KM, které nejsou k sobě opačné. Podtrhněte jméno toho, kdo řešil úkol správně. Jména těch, kteří řešili úkol chybně. Skutečná velikost úsečky . ÚKOL: Určete déli úsečky AB; A=[-4,2,5], B=[2,-2,1]. Řešení užitím rozdílového trojúhelníku: Toto je Java applet vytvořený pomocí GeoGebra z www.geogebra.org - nejspíš nemáte nainstalovanou Javu, naleznete ji na www.java.co Thaletova kružnice - pracovní list Poloměr kružnice k je 5 cm, délka úsečky SR je 7 cm. a) Narýsujte tečny z bodu R ke kružnici k. b) Vypočítejte a zapište délku úsečky RT. Skupina B 1. Prohlédni si obrázek. Vypiš všechny trojúhelníky, které vidíš na obrázku. Bez měření tyt 3. Následující list si vytiskněte, u jednotlivých lichoběžníku si vyznačte modrou propiskou základny a pojmenujte je písmenem, které odpovídá názvu dané strany. Současně si změřte rozměry jednotlivých stran a odhalte, zda v této sadě lichoběžníku nejsou některé zvláštní (speciální) lichoběžníky Pracovní listy a úlohy v programu Zoner Callisto. Vytvoř na kreslící ploše nové objekty - úsečky, obdélníky, elipsy aj. Měňte jejich barvu čáry i výplně. Námět je . Soubor ulož pod jménem kx_tvary01_příjmení. Tvary. Vytvoř obdélník o velikosti 5 cm x 9 cm (vizitka) a čtverec o straně 12 cm (obal CD). Námět je

Intervaly Pracovní list Mgr. Renáta Rellová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Renáta Rellová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785.Provozuje Národn Velikost úsečky, kolmice (PDF, 491,93 KB) Otočení roviny (PDF, 597,03 KB) Kružnice (PDF, 473,43 KB) Kulová plocha (PDF, 642,63 KB) Řezy hranolů a jehlanů (PDF, 1,45 MB) Opakování Osvětlení v LP (pracovní listy) (PDF, 40,56 KB) Kód předmětu. 521DG

Pracovní list Zadání: Pracovní list obsahuje celkem 3 úkoly k programu Malování. Každý úkol má své zadání, podle kterého postupuj, abys dosáhl stejného nebo podobného výsledku. Úkol č. 1 Cílem je vyzkoušet si kresbu obdélníku (čtverce), úsečky (rovné čáry), výplně s různým Násobilka 6 - pracovní list (PL) - sloupeček (sl.) 57; Geometrie - Rýsování úsečky - do velkého sešitu G napište datum, nadpis Rýsování úsečky, opište zadání a vypracujte: Narýsuj úsečky. |KL| = 5 cm |MN| = 6 cm 5 mm |OP| = 7 cm 8 mm |RS| = 9 cm 3 mm. Postup rýsování úsečky si můžete připomenout v učebnici. 7. ročník -4. Poměr a úměrnost 6 Měřítko mapy vyjadřuje poměr velikosti na mapě ku velikosti ve skutečnosti. Měřítko 1 : 1 000 000 znamená, že vzdálenost na mapě 1 cm odpovídá ve skutečnost Pracovní list - zrcadla 1. Sestroj obraz úsečky, trojúhelníku a písmene F v rovinném zrcadle. 2. Světelný paprsek dopadá na zrcadlo. Sestroj odražený paprsek, vyznač úhel dopadu a úhel odrazu. 3. Úhel dopadu na rovinné zrcadlo je 75°. Jaký úhel spolu svírají paprsek dopadající a odražený? Načrtni. 4. Doplň věty

Pracovní list z geometrie 1. Změř délku stran trojúhelníků ABC, DBC, GHI, JKL a vypočítej jejich obvody Výpočet obvodu trojúhelníku AB Jak zjistíme osu úsečky? a) pomocí kolmice, která prochází středem úsečky. Lukáš Hejný CC BY-SA-NC. b) pomocí dvou kružnic. 1) narýsujte úsečku AB. Stáhni si pracovní list ve formátu MSWord zde. Matematika a fyzika na základní škole. Příklad 3/4. Sestroj přímku p rovnoběžnou s přímkou AB. Vzdálenost přímky p od přímky AB je 3 cm.. Poznámka. Vzdálenost rovnoběžných přímek je definována jako délka nejkratší úsečky s jedním krajním bodem na jedné přímce a druhým krajním bodem na druhé přímce

Pracovní listy Nápady pro Aničku

Pracovní listy datakabinet

úsečky znázorňující síly doplníme na rovnoběžník výslednice je síla, která je úhlopříčkou rovnoběžníka a vychází z působiště obou sil strana č. 5 ­ pracovní list ­ žák vyřeší úlohu graficky, přemýšlí nad možnou situaci strana č. 6 ­ pracovní list ­ žák vyřeší úlohu graficky, přemýšlí. Středová souměrnost je dána bodem S a přiřazuje každému bodu X takový bod X', že bod S je středem úsečky XX'.Jinými slovy: obraz má od středu stejnou vzdálenost jako původní bod a leží na polopřímce opačné k SX.. Středová souměrnost zachovává vzdálenosti i úhly, jde tedy o druh shodnosti Pracovní list 11 28. dubna 2020 Připomínám vyklizení šatních skříněk z důvodu jejich dezinfekce a to ve středu 29. dubna od 9:00 do 10:00 hodin. Budu na Vás čekat v hale školy. Dobrý den. V minulém pracovním listu jste měli za úkol prostudovat si v učebnici učivo Osová souměrnost

Slovní zásoba a význam slov: slova souznačná, slova mnohoznačná, citově zabarvená, nadřazená a podřazená - pracovní list. Geo: Procvičujeme: polopřímky, úsečky - pracovní list. Svět kolem nás. Orientace v krajině - určování světových stran - st Pracovní list - Kulová zrcadla Zobrazení v rovinném zrcadle - Sestroj obraz úsečky, trojúhelníku a písmene F v rovinném zrcadle. pristroj Pracovní list 2 Aplikace zobrazení v konstrukci Základní úloha: Jsou dány dvě kružnice k, m, které mají různé poloměry a leží vně sebe. Dále je dána přímka s. S k M m s Veďte přímku p // s tak, aby obě kružnice protnula v úsečkách stejné délky. S k M m s Dnes už začneme opakovat aritmetiku. učebnice. str. 103/1, 3 na fólii. str. 103/2 + a), b) písemně do sešitu. str. 103/4 na fólii. Vypracuj si následující pracovní list a procvič si tak pamětné sčítání a odčítání E-learning - zde Osová souměrnost trojúhelníku s postupem - zde, Osová souměrnost trojúhelníku názorně - zde a zde Sestroj osově souměrný útvar - procvičení Pracovní list ke stažení zde Představte si malíře, který kreslí krajinu. Krajina je mu vzorem, na plátně vzniká obraz krajiny. Kaľdý den se..

Cílová skupina: 2. stupeň Ročník: 7. ročník Vzdělávací program: Druh učebního materiálu: Pracovní list Formát: MS Word 2010 Celkem 4 strany Lichoběžníky - pracovní list. Jméno: Třída: Názvosloví lichoběžníku. Lichoběžník je čtyřúhelník, který má pouze jednu dvojici protilehlých stran rovnoběžnou strana č. 5 ­ pracovní list ­ žák diskutuje, srovnává danou úlohu se vzorovou, řeší graficky strana č. 3,4 ­ teorie strana č. 6 ­ pracovní list ­ žák přiřadí správné tvrzení z nabídky, řeší úlohu graficky strana č. 8 ­ seznam použité literatury a zdroj Popis: Pracovní list k laboratorní práci - vlastnosti obrazu tvořeného kulovými zrcadly ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Odraz světla, rovinná zrcadla, kulová zrcadla (list 2) Elektrické siločáry, elektrický proud jako fyz. děj (list 2) Volné pracovní místo. Rovinné zrcadlo - FYZIKA 007 SHRNUTÍ Pracovní list na výpočty obsahů a obvodů. Obvod Obsah Trojúhelník Obdélník Čtverec Kružnice Kruh Délka úsečky Pythagorova věta Mřížové trojúhelníky Matematická gramotnost. Přílohy. ŘEŠENÍ - Obvody, obsahy.pdf (648,9KB) mail fb; Aktivace žáka. • Pracovní list. Fyzika • Měření síly, elektrická síla. Matematika • testík • učivo, zápisky. Přírodopis • Opakování, Viry • PS 10/3 mi pošli na e-mail do 6.11. Nezapomeň také vyplnit kvíz v učebně. Výchova k občanství • Pozdrav a zadání práce • Prezentace • Pracovní list. Zeměpi

Video: Druháci a matematika VI

Pracovní listy pro IV

Kontakty. Základní škola a Mateřská škola Knínice, příspěvková organizace 679 34 Knínice 210 IČ: 620 730 61. E-mail: info@zskninice.cz Základní škola: +420 515 556 142 Mateřská škola: +420 515 556 144 Přístup ke školnímu e-mailu přes web Cíl: Porovnávání úseček, grafický součet a rozdíl, střed úsečky pomocí kružítka. Podívej se na videa s návodem. Vytiskni si pracovní list a vyřeš ho. Klikni zde. Pracovní list si nalep do sešitu z geometrie. Video: Porovnávaní úseček pomocí kružítka ; Grafický součet ; Grafický rozdíl; Střed úsečky pomocí. Pracovní list pro učitele č. 2 5) Uvědomění si významu (2. část): Žáci pracují v tzv. domovských skupinkách (5 žáků). Skupina má sadu grafů, které znázorňují cesty dětí do školy (viz obr. 2). (Doporučujeme na-depsat grafy jmény dětí a sady grafů barevně rozlišit.)Každý žák píše příběh kjednomu zgra-fů Žák obdrží pracovní list, na kterém je nakresleno pět obrázků. Obrázky může vystřihovat, přemísťovat, skládat. Žák pracuje samostatně. U každého znásledujících obrázků rozhodni: a) zda je jeho obraz ve vodě (zrcadlení) nakreslen správně; b) pokud odpovíš ne, vysvětli, co je nesprávně Slovní úlohy - pracovní sešit str. 42 a str. 43/3,4,5 Sčítání a odčítání do 100 - pracovní sešit str. 48/2. Početníky využijte kdykoli. Geometrie - rýsování úsečky dané délky (pracovní list - info v e-mailu) Prvouka Ptáci a jejich hnízda - pracovní sešit str.63 učebnice str. 51 - využijte ke čten

Pracovní list - shodnost geometrických tvarů, zapiš odpovědi do sešitu, pak si zkontroluj výsledky podle druhé strany 1. Zakroužkuj, zda-li je výrok pravdivý: Všechny přímky jsou shodné. ANO - NE Všechny čtverce jsou shodné. ANO - NE Všechny pravé úhly jsou shodné. ANO - NE Všechny kružnice se stejným poloměrem jsou. Vyznač úsečky KL, KM, KN, LM, LN, MN. Průsečíky těchto úseček pojmenuj. Kolik úseček je na obrázku? 5. Prohlédni si obrázky a pomocí kolmic nebo rovnoběžek dorýsuj geometrické obrazce. 6. Narýsuj lomenou čáru, která se skládá ze tří úseček. Pojmenuj ji. Najdi střed každé z těchto úseček. 7. Vyznač zeleně. Čj Stavba slova. Předpona, kořen slova a příponová část. Uč. str. 16 - 17. Pracovní list. Sloh - psaní adresy na pohlednici, dopis. M Násobení dvojciferného čísla jednociferným činitelem, pamětné dělení se zbytkem. Uč. str. 22 - 23. Pracovní list PRACOVNÍ LIST 12 12. 5. 2020 Pokyny k pracovnímu listu č. 12 1. Tentokrát je pracovní list bez úkolu 2. Do školního sešitu napiš datum a místo čísla hodiny napiš PL č. 12. 3. Pozorně si přečti učivo z následujících stran 4. Udělej si zápis do sešitu - zelený text (komentář) neopisu Pracovní sešit vhodně doplňuje učebnice a početník Obsah pracovního sešitu je rozdělen do 2 základních částí: aritmetika a geometrie Přenášení úseček a úsečky shodné, porovnávání úseček Střed úsečky Mnohoúhelníky, trojúhelníky, čtyřúhelníky a jejich obvod

VY_32_INOVACE_7_1 Český jazyk pro 6

20.10.2015 - (29) Téma Dělitelnost osmi, UČIVO: zde a procvičování, sešit32, DÚ: Pracovní list - příklad 1 - dokončit, DÚ2: Pracovní list - příklad 2, DDÚ: Pracovní list - příklad Rozdejte studentům jako pracovní list - zřejmě dohromady s cvičeními II: a) Opilství prohlašuje celkem vzato za škodlivé a odsuzuje každé př esycení, řka, že nikd Všechna výuková videa k Matýskově matematice přehledně vyhledáte na http://www.matyskova-matematika.cz/ Použitá literatura: NOVOTNÝ, M.,NOVÁK, F.

Osová souměrnost - úvod - Digitální učební materiály RV

 1. PRACOVNÍ LIST 5 Jméno žáka: PŘ. 1 Následující čísla zařaď do správného sloupce - podle znaku dělitelnosti a) 100 000 b) 77 103 c) 12 660 d) 55 555 e) 1 800 f) 10 530 Osa úsečky prochází jejím středem a je na ní kolmá PŘ. 18 Sestroj trojúhelník A , IACI=IBCI=5cm, IABI=3cm. Sestroj obraz trojúhelníku
 2. Pracovní list ČJ - Pondělí 4.5. 2020 1) Opakování - urči slovní druhy u uvedených slov - stačí napsat číslo les 1 au 10 opravila 5 kéž 9 veselého 2 nám 3 tu 6 včera 6 kdyby 8 devíti 4 mezi 7 jemu 3 lesklý 2 patery 4 nemáme 5 2) Opakování - urči mluvnické kategorie u těchto sloves (někde doplníš i x
 3. Pracovní list Zadání: Pracovní list obsahuje celkem 3 úkoly k programu Malování. Každý úkol má své zadání, podle kterého postupuj, abys dosáhl stejného nebo podobného výsledku. Úkol č. 1 Cílem je vyzkoušet si kresbu pomocí křivky, úsečky, výplně s různými druhy barev a na závěr kopírování a vkládání objektů
 4. PRACOVNÍ LIST Z MATEMTIKY Č.1 Do sešitu geometrie narýsuj úsečky AB, /AB/ = 4 cm a CD, /CD/ = 6 cm 4 mm. 15. Do sešitu geometrie narýsuj kružnici k se středem S a poloměrem 3 cm. Pro osvěžení postupu rýsování doporučuji shlédnout video, které se zobrazí kliknutím na následující odka
 5. Vypracuj pracovní list do školního sešitu. Pracovní list uložen v souborech v MS Teams ve složce Poměr pod názvem PL - rozdělení úsečky. Pokud nebudeš nějakému cvičení rozumět. Připrav si otázky na online hodinu. Úterý 20.10. Mg Téma: Trojúhelník Online hodina - test na téma trojúhelník. Středa 21.10. M
ZŠ Školní 226 KapliceKreslíme na počítači • Lubomír Šára: Málotřídní škola

Geometrie - měření a porovnávání úseček - Matematika

Komplexní matematický web, který pokrývá veškeré potřeby studentů všech typů škol a dalších zájemců o matematiku a matematických nadšenců Výpočet povrchu krychle a kvádru VY_32_INOVACE_18_RA_M- pracovní list Rýsování čtverce, obd., úhl., středu úsečky, osa úsečky VY_32_INOVACE_19_RA_M- pracovní list Slovní úlohy se zlomky VY_32_INOVACE_20_RA_M- metodický list Pracovní list na výpočty obsahů a obvodů. Obvod Obsah Trojúhelník Obdélník Čtverec Kružnice Kruh Délka úsečky Pythagorova věta Mřížové trojúhelníky Matematická gramotnost. Přílohy. ŘEŠENÍ - Obvody, obsahy.pdf (648,9KB

Těžiště (pracovní list) - Školáci

 1. 2) Délka úsečky: praktická měření, řešení problémových úloh, rýsování úseček daných délek, porovnání, grafický součet, rozdíl, násobek úseček - pracovní listy - 3) Rovina a polorovina: určení roviny, řešení problémových úloh, rovnoběžné a různoběžné přímky, sítě těles, souřadnice bodů.
 2. 1. Osová souměrnost Doplň rámečky a načrtni druhy čar. Druhy čar podle podle tenké 2 a) Narýsuj kružnici k (S; r = 1,5 cm). b) Zvol libovolný bod A, který leží na kružnici k. c) Narýsuj polopřímku AS. d) Průsečík kružnice k a polopřímky AS označ B. e) Narýsuj přímku XY, která je kolmá na polopřímku AB. f) Narýsuj přímku OP, která je kolmá na úsečku AB a.
 3. Pracovní list - práce na týden 8.-12.6. vlož na TEAMS do 12.6. DOBROVOLNÉ ÚKOLY. Pracovní sešit Hravá matematika - str. 72-75; Dlouhodobý dobrovolný úkol z opakování RACIONÁLNÍCH ČÍSEL: Zde na stránce (úplně dole) si můžeš stáhnout pracovní list s počítáním s racionálními čísly a průběžně jej.
 4. Pracovní list - mapy, obsah mapy 1. Co patří ke konstrukčním a doplňkovým prvkům mapy? Doplňkové prvky:popis,legenda a vysvětlivky,tiráž, další doplňující informace Konstrukční prvky:kartografické zobrazení,geodetické podklady (bodové pole),měřítko mapy,souřadnicové sítě, rám mapy, klad listů, kompozice (uspořádání) mapy 2
 5. Pracovní podmínky: Přesný popis předpokladů, které musí být splněny, aby návod fungoval, např. co musí vykonavatel umět. Z koncových bodů vychází kontrolní úsečky (A, A'), (B, B'), které svou orientací a délkou určují konečný tvar výsledné křivky. Křivka v koncových bodech ke kontrolním úsečkám těsně.
 6. Pokud pracovní list najdete, pokuste se ho doplnit. Některé informace najdete přímo v učebnici (rozloha, počet obyvatel, názvy historických zemí). Některé informace musíte najít sami na mapě v atlase, pokud jej doma máte, nebo na internetu
 7. Velikost úsečky naznačuje velikost síly, směr úsečky (šipka) naznačuje, kterým směrem síla působí. Při znázornění síly nemusí být důležitá přesná velikost, ale informace o tom, která síla je menší nebo větší. Image source: FLICKR. Působení síly

Středová souměrnost - Školáci

Pracovní list by měli žáci zpracovat nejprve samostatně a následně je vhodné provést obecný rozbor úloh a jejich řešení společně s učitelem (klíč). Žáci tak získají zpětnou vazbu, která jim poslouží ke kontrole vlastního zpracování. Pracovní listy mohou zachycovat osobní informace žáků, a proto by jim měly. Pracovní list druhy vět - znaménka 59.pdf (118911) Pracovní list měkké souhlásky 47.pdf (118197) pracovní list podstatná jména 70.pdf (118384) pracovní list- práce s textem 68.pdf (119168) pracovní list předložky 72.pdf (118836) Pracovní list- slabiky dě,tě,ně50.pdf (118222) Pracovní list -slova souř.,podř.nadř.66.pdf. bez přechodu přes desítku. 140 + 50, 190 - 50. 320 + 200, 320 - 200. 253 + 4, 645 + 3

ZŠ Školní 226 Kaplic

PRACOVNÍ LIST č. ð MĚŘÍTKO MAPY A PLÁNU - (odevzdat do 24.3.2020) Pokud ti učivo stále dělá problém a nedokážeš vyřešit některý z těchto příkladů, podívej se na tato videa, kde j Pomůcky: krejčovský metr, pásmo, pravítko,tužka,pastelky, pracovní list ÚKOL 1: Zopakuj si , co jsou pojmy přímka, úsečka, rovnoběžka, kolmice. Rozhlédni se po areálu školy a zamysli se, kde všude tyto přímé čáry vidíš. ÚKOL 2: Zapiš do tabulky, kde všude vidíš: přímky úsečky kolmice rovnoběžky ÚKOL 3 pracovní list : Matematika: pracovní list : Přírodověda: pracovní list : Vlastivěda: Zkus na papír velikost A4 nebo A3 vytvořit plánek (jednoduchou mapku) obce, ve které žiješ. Napiš název obce. V plánku vyznač komunikace (cesty), rybníky, parky, domy, významné stromy a budovy v obci

Pracovní list zdarma - Domaluj pavučinu - Pieris desig

Pomůcka pro studium a výuku řezu krychle. Sestrojte řez krychle rovinou určenou vyznačenými body. Pro kontrolu nebo pro nápovědu můžete odkrývat postup konstrukce Vytvořeno v rámci projektu EU - Moderně nejen v přírodních vědách na ZŠ Letohrad, Komenského 269ZŠ Letohrad, Komenského 26 ČJ - sloh - Pracovní postup - napiš 5 vět o tom, jak jsi postupoval při úklidu pokojíčku (pracovního stolu). M - G - procvič uč. str. 10 cv. 3, str. 11 cv. 5. Pokus se narýsovat cv. 7 na papír. Kdo by nezvládl, narýsuje 3 libovolné úsečky a narýsuje střed a osu těchto úseček. Čt - mimočítanková četba O B S A H O B S A H 1 1. ČÁST Referenční příručka Vektorový grafický editor VEKTORY A BITMAPY.....4 Nabízíme učebnice pro základní a střední školy, gymnázia a učiliště. Učebnice pro výuku cizích jazyků. Dále prodáváme globusy, školní potřeby a učebnice pro předškoláky

Deskriptivní geometrie na MFF U

Pracovní sešit s.10/1,3,4. s. 11/1,2,3,4,5,6. Moje první počítání s. 42 - vypočítat sloupečky dole. Kdo chce, může udělat celou stranu 42. Prvouka. Pracovní sešit s. 55,56 - části rostlin kořen, stonek, list květ. Můžeš ukazovat na různých obrázcích nebo v přírodě. Jak se máte a zvládáte úkoly? Napište nebo. I tento týden budeme sčítat, odčítat a porovnávat v oboru do 10 000. Ale přidáme i násobení. Proto zde přidávám pracovní list k vytisknutí. Zatím prvních 5 stran. Pokud to nepůjde, dejte mi vědět na mail. PS str.17,18. Matematické minutovky 12-14 DÚ matematické minutovky 14/27b, 28 celé Pracovní list +,- do 10 Hra - vyhledávání správných výsledků, různé úrovně obtížnosti Hra, +,-, vyhledávání správných výsledků, různé úrovně obtížnost Pracovní list 1) pravoúhlý trojúhelník ABC s pravým úhlem při vrcholu C a délkami odvěsen 4cm a 5cm 2) opiš tomuto trojúhelníku kružnici = narýsuj kružnici pravoúhlému trojúhelníku opsanou I) Narýsuj II) Kopírování konstrukce 1) obrazovku s výslednou konstrukcí zkopíruj do programu PhotoFiltr Skutečnou velikost úsečky zjistíme sklopením promítacích lichoběžníků (nebo rozdílových trojúhelníků) úsečky. Pracovní list Test. Příklad 1: Přímka p daná body AB je rovnoběžná s půdorysnou i nárysnou. Její délka je 6 cm. Narýsuj půdorys a nárys úsečky, jestliže leží v prvním kvadrantu a její vzdálenost.

PRAVIDELNÝ ŠESTIÚHELNÍK – Matematika ZŠ Krestova

Skutečná velikost úsečky - GeoGebra Dynamický pracovní list

Matematika 9. třída (27.4 - 1.5.) 1. úlohu k přemýšlení z minula si rozebereme v úterý přes Skype a teď budeme pokračovat ve využití podobnosti - úsečku budeme měnit v poměru (ne rozdělovat - t Pracovní listy Pro rychlíky Dobrovolně si můžete vytisknout a vyplnit pracovní list 10 S pomocí učebnice se pokuste doplnit názvy a popis tří zvířat žijících v lese. Z přílohy 6 vystřihněte a nalepte obrázky. na zvířata žijící v lese. Vlastivěda Učebnice 16- 19 Přečtěte si, prosím, v učebnici kapitolu Povrch ČR Připrav si: pouzdro, zvýrazňovač, pracovní list ze sady - Obojetné souhlásky - souhrnná cvičení (kopie stránky 22 -23), malý sešit vyjmenovaná slova. Do matematiky malý sešit M2, pracovní list Shodné úsečky, ořezanou tužku, proužek papíru (asi 3cm široký), pravítko Prvouka - pracovní sešit, pastelk Pracovní list č. 1. Český jazyk: 1) doplň do vět správná velká nebo malá písmena: Můj ___ratr ____omáš je malý. Rád si hraje s naším psem ____líkem. Samostudium - zadání v TEAMS po online hodině (prac.list na trénink zeměpisných souřadnic) Samostudium týden od 9.11-13.11 - Zadání v TEAMS nebo zde. 12.11 8:55-9:40 online výuka. Připravit atlas a pracovní list Práce s atlasem 2. Zadání v TEAMS. 5.11 8:55 - 9:4 0 - Online výuka. Prosím mějte u sebe desky s pracovními listy

JEDNOTKY OBSAHU – Matematika ZŠ KrestovaBiologie člověka – pracovní list číslo třída: Školní rok
 • Prořezávání zoubků příznaky.
 • Mark alba.
 • Parkside vysavač.
 • Aston martin db5 for sale.
 • Sběratelé porcelánu.
 • Probudit se ve snu.
 • Granuloma annulare bylinky.
 • Eshop czechpoint.
 • Potlačená zlost.
 • Daktyloskopie.
 • Marhaník granátový ucinky.
 • Babiččiny moučníky.
 • Rose tattoo lyrics.
 • Brazílie fotbal hráči.
 • Přírodní léčba dny.
 • Google translate page.
 • Freestyle káča.
 • Sos dětské vesničky.
 • Je helicobacter nakazlivy.
 • Vestavná lednice šířka 70 cm.
 • Ubytování střední čechy s dětmi.
 • Cc catch good guys only win in movies.
 • Americký kalendář jmen srpen.
 • Společenské kalhoty pánské c&a.
 • Havárie ruských ponorek.
 • Letní tábor s koňmi 2017 morava.
 • Ikea baterie aa.
 • Co odpuzuje mandelinku.
 • Mazda cx 3 2019 test.
 • Akreditovaná kalibrace teploty.
 • Sencor sdf 873 black.
 • Litva památky.
 • Fotografie tetování vzory.
 • Rak poustevníček chov.
 • Solární kolektory na ohřev vody.
 • Válečné vrhací stroje.
 • Nba 2016/17.
 • Podlahová vpusť do garáže.
 • Sinus pilonidalis rakovina.
 • Galileo big pictures ganze folge stream.
 • Německé bombardéry 2 světové války.