Home

Platon duše

Ako človeka vnímali najväčší antickí filozofovia

Platón o duši Platón bez idejí - Masaryk Universit

Ovšem F. Karfík ve studii Seelenlehre und Kosmologie im Phaidon (in: Havlíček, A., Karfík, F. Plato's Phaedo: Proceedings of the Second symposium Platonicum Pragense, s. 368-383) ukazuje, že úzké a nutné propojení duše a kosmologie (Seelenkosmologie) se objevuje už v dialogu Faidón, byť úvaha v něm ještě nedospívá k představě duše celku či duše kosmu Veškerá duše je nesmrtelná. Faidros 245c. A stále je třeba vskutku věřit starým posvátným vypravováním, která zjevují, že naše duše je nesmrtelná i soudce že má nad sebou a že si odpykává veliké tresty, když se odloučí od těla; proto také je třeba pokládat za menší zlo trpěti i veliké chyby a křivdy než se jich dopustiti

2. DUŠE. Platón věřil jako pythagorejci ve vtělování a nesmrtelnost duše - tento názor rozvíjí mýtus uvedený v dialogu Faidros: Lidské duši byla dána možnost, aby se před spojením se smrtelnými těly účastnily jízdy bohů po nebeské klenbě Platónova kosmologie a učení o duši. Platón je idealistickým filozofem, z tohoto faktu vychází i jeho kosmologické názory. Kritizuje názory dřívějších filozofů a nabízí vlastní pojetí.. V dialogu Timaios podává Platón své názory na vznik světa a kosmu (kosmos není vesmír tak jak jej dnes chápeme, ale pouze Země a její blízké okolí, ze Země viditelné) Duše má sama v sobě zdroj pohybu, a proto je nesmrtelná a nekonečná. Platón se důkladně zabýval duší, jejími projevy a částmi a klade tak základy učení o duši - psychologii. Na toto pojetí duše navazuje také jeho učení o poznání - gnoseologie. Platón se domníval, že duše existovala ještě dřív , než se dostala. Duše má podle Platóna tři části: Myšlení (je v hlavě - je jedinou nesmrtelnou částí duše), vůli (cit se nalézá v hrudi) a žádostivost (má své místo v podbřišku). Nesmrtelná duše, podle Platóna, nemá počátek ani konec, proto hledání a poznávání je tedy rozpomínání ( anamnésis , podrobněji viz dialog Menón ) Otázka: Platón Předmět: Společenské vědy Přidal(a): Michael Platón (život a dílo, nauka o idejích, mýtus o jeskyni, pojetí duše, ctnosti a státu) Platón. Život; 427-347 př.n.l; Původně se jmenoval Aristoklés. Platón = široký - v zájmech a vzdělán

Duše, myšlení, řád světa a řád řeči. Jednota a mnohost individuální duše v Ústavě. - Ota Gál Duše jako arché kinéseós. - Ota Gál Jednota a mnohost individuální duše v dialozích Faidros a Tímaios. - Ota Gál. Erós v Platónových dialozích, krása a lidství. Erós v dialozích Symposion a Faidros. - Ota. Platon takovéto duše nazývá filozofické duše, které jsou příbuzné s pravdou. Těmto filozofům ukládá Platon za cíl, aby duši osvobodili od vší tělesnosti a povznesli se k nejvyššímu poznání. Avšak takovýto člověk, protože se straní lidských zájmů a stýká se s tím, co je božské, je kárán od. Platón citáty o duši · Objevte zajímavé citáty na témata duše · Platon byl řecký filosof, pedagog a matematik. Je považován za jednoho z nejvý Platon byl řecký filosof, pedagog a matematik. Je považován za jednoho z nejvýznamnějších a nejvlivnějších myslitelů vůbec; britský filosof A. N. Whitehead napsal, že celá západní filosofie je jen komentář k Platónovi. Platón založil athénskou Akademii, jež pak byla vzorem evroým univerzitám a vědeckým institucím

Obsah: Úvod 9 1. Počátky systematické psychologie 11 2. Pojetí duše a péče o duši u Démokrita a Platóna 14 2.1 Přechod od mýtu k reflexi 14 2.2 Démokritós 16 2.3 Platón versus Démokritós 17 3. Sókratés 18 3.1 Sókratův princip svobody v řeckém světě 18 3.2 Starost o duši 19 3.2.1 Metoda elenchos 1 Duše je v řadě náboženství, mytologiích a filosofii nehmotná substance živé bytosti. K tomu později přistupuje i představa duše jako jedinečné osobní identity, důležitá zejména v křesťanství. [zdroj?] Duše může být smrtelná nebo nesmrtelná. Všeslovanské slovo duše souvisí s pojmy dýchání a dechu, podobně jako řecká psyché (ψυχη), hebrejský nefeš. Duše tedy jedna bylk a dříve jedna, k řídí všechno tělesné jeho přeměňován, í a přetváření Schopnost. dušei , tj. rozum a umění, řídí přírodu. Tvrzení o vzniku duše před tělem potřebuj podl Platónee a důkazu. Důka je z podán z oblasti kinetiky, nauky o pohybu. V důkazu Platón rozlišuj desee druht

PLATÓN 427- 347 př. n. l. · řecký filosof · pocházel ze staré aristokratické rodiny · žák filosofa (Platon a psychologie, Filozofie referát naší duše, tvoří tzv. inteligibilní svět, který vidíme naším vnitřním zrakem. Erós jako podnět k filosofování K poznání idejí se může povznést ten, kdo má filosofický pud, tento pud Platón nazývá ERÓS. Toto slovo ovšem Platón nevymyslel, v řečtině už Erós existoval jako mýtická postava Upoznaj i ti svoju srodnu dušu. Srodne duše. Traži 159 # Vztah duše a boha u Platóna bohové, které také stvořil nejvyšší tvůrce, utvořili těla z pěti živlů a do těl vložili kruhovit pohybé nesmrtelny é duše.2 (Timaios 42e-43a K) tomu přidělali smrteln druý h duše, který má v sobě siln stavé y vycházející z nut

Kdykoli pak duše pohlíží na mladistvou krásu, tu přijímá její částečky, které k ní přicházejí a plynou, tím se zavlažuje a zahřívá, pookřívá z bolesti a raduje se. Jakmile pak je z dohledu a zasýchají a scvrkávají se otvory, kudy peří vyráží, zavírají se a zabraňují mu růst Každá duše, stejně jako říčka a rostlina potřebuje cosi jako déšť: naději, víru, důvod k životu. Když je nemá, všecko v té duši zmírá, i když tělo ještě přežívá; a lidé budou moci říkat: Tady v tom těle býval kdysi člověk Duše je nesmrtelná, nemá začátek ani konec a svou podstatou je stejná jako duše světa. Zdatnost neboli ctnost je stav, v němž se duše tomuto cíli přibližuje. Stejně jako Sokrates, považoval Platón zdatnost za skutečnou zdatnost jedině tehdy, když byla založena na vědění. Platón navíc rozložil všeobecný pojem. Stejně tak i duše, argumentuje Sokrates, se má k životu jako trojka k lichosti - kde je duše, tam je život, protože duše je nositelkou života a stejně jako trojka nikdy nemůže být sudou, tak i duše nemůže být smrtí, proto je nesmrtelná POJETÍ DUŠE A TĚLA U PLATÓNA. Filozofické úvahy o člověku, jeho duši a tělu, se objevují v každé epoše lidské existence. Tyto úvahy měly v průběhu dějin různé postavení. V antickém filozofickém myšlení můžeme najít dva snad nejvýznamnější filosofy všech dob - Platóna a Aristotela, kteří si kladli otázku.

Platón se narodil roku 428 nebo 427 př. n. l. v jedné z předních athénských rodin. Jeho otec Aristón prý odvozoval svůj původ od athénského krále Kodra, matka Periktione pocházela z rodu slavného básníka a zákonodárce Solóna a její bratři Charmidés a Kritias se podíleli na vládě třiceti na konci Peloponéské války Duše, která je během života přílišně spojena s tělem, slouží mu, je jím poskvrněna a obtěžkána. Platon, Faidon, maturitni otazky ze ZSV, ctenarsky deni, esej filosofie, uvaha. Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze. Vaše studentské práce můžete vkládat zde rozum - nesmrtelná část duše, přetrvává i po smrti, oddělí se od duše i od těla. Soma sema - Tělo je hrobem duše. Když dokážu naplnit všechny ctnosti, stanu se spravedlivou. Spravedlnost spočívá ve vyváženém poměru všech částí duše. Další zdroje o tomto tématu naleznete zde: 23 Platon je mistr teoretik Pokud chcete zacit s filozofii, tak touto knihou nic nepokazite. ktorí sa dostali k moci, (od toho, akými myšlienkami a činmi boli naplnené ich duše), bude závisieť ich vláda, a teda aj život a atmosféra v spoločnosti = Náš duch(duše) je do jisté míry uzavřena v našem těle a tím oddělena od pravého bytí. Mezi duchem a pravým bytím leží materiální svět zdání, svět smyslového. Smyslovost však nemůže být mostem mezi duchem a pravým bytím. A přesto nevnímáme pouze smyslově (jako zvířata), ale také poznáváme

Duše ve S[tarém] Z[ákoně] neznamená část člověka, ale člověka celého — člověka jakožto živou bytost. Podobně v N[ovém] Z[ákoně] označuje lidský život. . . . Bible nemluví o tom, že nějaká nehmotná duše přežívá. New Catholic Encyclopedi Duše proto přežívá i po smrti, může se však pod vlivem vášní stát tělesnou (σωματοείδης), což pak ovlivňuje její osud po smrti. [35] Jak se tedy zdá, duše není ani u Platóna v přísném slova smyslu netělesná a spíše je, obrazně řečeno, jaksi napjata uprostřed mezi tělesným světem smyslů a. Základní témata, struktura a klíčové pojmy Platónova Faidónu. Giovanni Reale [1] . 1. Několik úvodních poznámek hermeneutické povahy. Platónův dialog Faidón [2] patří k těm několika málo duchovním výtvorům, jež spoluutvářely hlavní kategorie západního myšlení, a staly se tak paradigmaty, na něž je třeba se neustále odvolávat, chceme-li pochopit nejen. Tři odlišné složky 2) duše jsou zdrojem odlišných pohybů, a to dokonce v tak silném smyslu, že je třeba tyto motivace připisovat primárně jednotlivým složkám a až zprostředkovaně duši jako celku (436a-b, 439b-c). Platí přitom, že žádostivost touží, a to zejména po jídle a pití, sexuálním uspokojení a penězích (580e-581b), a vznětlivá složka se vzněcuje. Duše sice po smrti odchází na onen svět, avšak vrací se zpět a ze zemřelých opět vznikají živí. Tento výchozí princip rozšiřuje na veškerý vznik a zánik: stejně jako ze života vzniká smrt, po smrti následuje život. Další důkaz nesmrtelnosti nachází v poměru duše k absolutním jsoucnům v podobě idejí

Platon did not write any systematic essay on man. The analysis of a human being as such was not among his primary interests. It was rather the relationship between the duše a tela)je ťažkosťou text, ktorý nachádzame v dialógu Alcibiades väčší, podľa ktorého človek nieje ani jeho telo, ani celok tela a duše, ale iba jeho. Celá příroda je sourodá a duše poznala všechny věci. Platón. Člověk musí poznávat podle eidos, pojmového druhu, který pochází z mnoha vjemů a je rozumovým myšlením sbírán v jednotu. Platón citáty. Když se ty jednotlivé věci, jména a výměry, názory a jiné smyslové vjemy vespolek o sebe třou, v laskavých. Věnuje se jeho nauce o idejích a duši, vysvětluje pojem duše, člověk nebo Platónský trojúhelník. Popisuje teorii poznání, v níž poznání rozděluje do čtyř stupňů a dvou složek. Seznamuje s podobenstvím o jeskyni, s Platónovými názory na etiku a teorii státu. Uvádí jeho představu ideálního státu a zabývá se. Od dávných dob člověk touží proniknout do tajemství lidské duše. Podíváme se na to, jak ji prozkoumal jeden z nejvýznamnějších filozofů, Platon, který se jejím různým stránkám i tomu, kam směřuje, věnoval celý život. Jeho pohled jistě pomůže, abychom lépe porozuměli nám samým i ostatním. Technické informace Platon vycházel z předpokladu,že věci jsou poznatelné tím víc,čím méně se mění.Poznání nelze vysvětlit jen smyslovostí.Od ní se odlišuje poznávací duch(nús)-pro Platona duše-a pravé bytí(on).Jedině o idejích (eidos) je možno nabýt opravdového vědění(epistémé)-jsou stálé a nemění se,a to cestou rozumového.

Lidská duše v nazírání Platonově - Wikisofi

 1. Platón, jenž byl vlastním jménem Aristoklés, se narodil roku 427 př.n.l. do jedné z významných a bohatých rodin v Athénách. Jeho otcem byl Aristón, který pocházel z rodu krále Kodra, matka Periktioné pocházela z rodu Solóna. Platón byl od útlého dětství vzděláván sofisty, kteří jej naučili vědám, jenž byly považovány za klíčové pro budoucího politika
 2. V poslední páté kapitole Charakter duše, podoby duše podle Platóna jsem představila několik obrazných vyjádření o duši, kterak ji Platón ve svých dialozích vyobrazuje. In the introduction of my bachelor thesis called Platon´s concept of soul I outtived the issve of soul in the era of peak antique philosophy, the.
 3. Antická filozofie Řecká filozofie vznikla v 6. století př.n.l. v Malé Asii, v období klasického Řecka (Milét, Efes). Filozofie se v té době zabírá především otázkou bytí (ontologie) a podstatou člověka (filozofická antropologie). Období antické filozofie lze rozdělit na 3 období: předsokratovská filozofie (6.-4.st. př.n.l.) klasické období (5.-4.st.př.n.l.

A Platon hlásá, že dobro duše a zdraví jsou konečným účelem veškerého pohybu a úsilí. K poznání idejí se pak může povznést jen ten, kdo má jistý filosofický pud. Tento pud nazývá Platón erós. Dává tak tomuto slovu, které je v řečtině pojmem pro tělesnou lásku, vyšší význam. Erós je snahou přejít od. Sokrates mluví také o jakémsi koloběhu, kdy duše vystřídá mnoho těl, a nepopírá, že by se nemuselo jednat vždy o těla lidská, čímž se v podstatě ztotožňuje s myšlenkou reinkarnace. Uprostřed je rozvíjení teorie přerušeno pozastavením se nad závažnými připomínkami dvou zúčastněných Sókratés nezanechal po sobě žádné filozofické spisy.O jeho filozofii se dozvídáme ze spisů jeho žáků nebo autorů žijících v jeho době. Dějiny peloponéské války - autor Thúkýdidés, zaznamenávají Sókratovu službu v armádě Oblaka - autor Aristofanés, komedie, Aristofanés si dělá ze tehdy čtyřicetiletého Sókrata legrac

Grécka kultúraPlaton Citáty – CipMania

7 znaků spřízněné duše. 15. 6. 2020. Zavřeš oči, a v té chvíli to víš. Je to nejkrásnější člověk, jakého kdy Tvoje mysl neviděla. Protože ho najednou soudíš srdcem, duší, emocemi. Opravdu existuje něco jako naše druhá polovina? Pokud ano, kde je? Proč ji nemůžeme potkat Téma duše, bohů, nesmrtelnosti, smyslu života a roli člověka v tom všem je jedno z nejdůležitějších v řecké filosofii vůbec. Nejprve je třeba říci, že existenci bohů a duše bral každý řecký filosof jako danou a nezpochybnitelnou. I atomista Epikúros považuje existenci bohů za samozřejmě jistou. [1

On-line přednáška ke Světovému dni filozofie V úterý 10. listopadu 2020 od 19 hodin na tomto odkazu v aplikaci ZOOM Od dávných dob člověk touží proniknout do tajemství lidské duše. Podíváme se na to, jak ji prozkoumal jeden z nejvýznamnějších filozofů, Platon, který se jejím různým stránkám i tomu, kam směřuje. Nesmrtelná duše nemá začátek ani konec a je svou podstatou stejná jako duše světa. Všechno naše poznání je vzpomínkou na to, co duše vnímala v předchozích stavech a vtěleních. Protože tedy duše je nesmrtelná a mnohokrát se narodila a viděla co je zde a co je v Hádu, i všechny věci, není nic, co by nebyla poznala Sókratova smrt vryla do jeho duše první hluboký pocit protikladu mezi filosofem a množstvím. Jistě bylo silně vzrušeno celé veřejné mínění athénské tou neobvyklou událostí, že byl v Athénách pro rušení státního náboženství souzen a popraven athénský občan Platon #16984. Bohem jest svět, nebe, hvězdy, země, duše i bohové po předcích zdědění. Platón #14697. Člověk - bytost, která hledá smysl. Platon #11915. Čas je pohybující se obraz věčnosti. Platón #8804. Věci tohoto světa, které vnímají naše smysly, nemají vůbec žádné pravé bytí: stále vznikají, nikdy však. Článek 'Platon: Faidon', publikovaný 02.11.2006 v 21:20 (autor Wu). Pamětliv GeoNovy rady v komentářích u článku o Filozofii (Maria Fürst) - nejdřív číst díla, nějak to pochopit, udělat si názor a teprve potom konfrontovat s výklady a učebnicemi - jsem zalovil v temných koutech knihovny, vyprostil jediného Platona, dialog Faidon (O nesmrtelnosti) a jal se ho studovat

Kategorie: Filozofie Typ práce: Seminárky/referáty Škola: Masarykova univerzita Filozofická fakulta, Brno Charakteristika: Srovnání/komparace a rozbor Platónova a Aristotelova pojetí duše.Pomocí Platónova dialogu Timaios, který pochází z jeho posledního tvůrčího období a měl by tedy obsahovat jeho nejzralejší názory a Aristotelova díla O duši

Platónova kosmologie a učení o duš

Platónovo pojetí duše Plato's concept of soul. bakalářská práce (OBHÁJENO) Zobrazit/ otevřít. Text práce (235.9Kb) Abstrakt (79.72Kb) Abstrakt (anglicky) (79.83Kb) Posudek vedoucího (800.4Kb) Posudek oponenta (801.7Kb) Záznam o průběhu obhajoby (368.8Kb) Trvalý odka Duše tedy formuje a pohybuje tělo. Vztah těla a duše je týž jako mezi látkou a formou - tělo je látka, duše je forma. Duši, která pohybuje a formuje tělo, nazývá Aristoteles slovem entelechie, což znamená, že má snahu jít za svým účelem, mít cíl. Duše je tedy účelem těla a tělo je jejím nástrojem (organon) Duše je příbuzná jsoucnu - božskému, nesloženému, nesmrtelnému; tělo naopak. Tělo se po smrti rozloží, kdežto duše se uvolní a odchází do Hádu (Hádes, aides - neviditelný). - Duše těch, co se zabývali filosofií, jsou lehké a stoupají k bohům Academia.edu is a platform for academics to share research papers DÍLO • Platon psal většinu svých spisů formou dialogu (velmi často rozhovoru Sokrata) • Sepsal asi 30 spisů. • Obrana Sokratova - Sokratova obhajoba před soudem • Politeia(Ústava) - Platonovo nejrozsáhlejší dílo • Faidros-popsána nauka o idejích • Kriton - o úctěk zákonům • Faidon- o nesmrtelnosti duše • Protágoras- o ctnost

Platón - Filozofie - Referáty Odmaturu

Platónova nauka - Wikipedi

 1. - než se duše vtělila do našeho děla, žila ve světě idejí, narozením tyto ideje zapomněla a celý život se snaží si na ně vzpomínat - to je učení --> když se učíme, duše si pouze vzpomíná na již známé ideje - inspirace: Eleaté - neměnnost, Hérakleitos - stálá změna - methexis = účast věcí na idejíc
 2. Když je duše sycena nečistou potravou kvůli neblahé chtivosti, nectnosti a zapomnětlivosti, stává se těžkou a padá bez křídel k zemi. - (Faidros) To vysvětluje, proč jsou lidé ve svých obyčejných životech stále nešťastní, bez ohledu na to, jak velký je jejich úspěch
 3. Smrt a nesmrtelnost duše podle Platóna Death and immortality of soul according to Platon. Anotace: Práce se bude zabývat hlavně tématem nesmrtelnosti duše tak, jak ji chápal Sókratés. V práci je vysvětleno, proč je duše nesmrtelná a neumírá společně s tělem. Také, proč je důležité pečovat o duši a neposlouchat.
 4. - duše je svou esencí spřízněna s idejemi, před vstupem do pomíjivého těla nazírala na idee. - duchovně nazřené bylo zasuto smyslovostí - katharsis (katarze, očištění od smyslů) umožní duši znovu si vzpomenout = anamnéze • mýtus methexe: - svět (přírodní věci) vznikly z pralátky podle idejí (vzory
 5. Platon z těchto učení vystavěl úplně novou teorii, která se později stala základem středověkého i novověkého názoru na duši. Základ středověkého i novověkého pohledu na duši. Podle Platona je tedy duše čistě duchovní, nehmotná, rozumná, jednoduchá a nerozlučitelná
 6. Objednávejte knihu Faidón v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. Nejnižší ceny 450 výdejních míst 99% spokojených zákazník
PPT - gr

Platón - život, dílo a nauka - společenské vědy

 1. Platon (427-347 př. n. l.) bývá právem považován za jeden z největších zjevů v dějinách filosofie vůbec. Svým aristokratickým původem byl určen ke kariéře politické a vlastními ambicemi směřoval k dramatickému básnictví
 2. Z toho je zřejmé, že je v souladu s přirozeností a prospěšné, vládne-li tělu duše, a vládne-li citové složce rozum a to, co se v této složce podílí na rozumu. 13. Ten, kdo zabije psa, zabije svou duši na devět pokolení, duše každého člověka, který trápil zvíře, bude odcházet na onen svět s bolestným křikem
 3. Hudba a rytmus nacházejí cestu k nejskrytějším místům duše. (Platón) Od 25. 11. 2020 je obnovena individuální prezenční výuka (1 pedagog + 1 žák) na základním uměleckém vzdělávání v ZUŠ Pacov. Průběžně zadávané úkoly na předmět Hudební nauka naleznete zde: Hudební nauka - úkol

Platón a jeho spisy Česká platónská společnos

Lidská duše z pohledu Platonovy filozofie Nová Akropoli

 1. Téma Platónova dialogu Kratylos jsou jména či pojmenování. Hermogénes a Kratylos diskutují o původu správného jména a do disputace či snad ještě přiléhavěji kolokvia zapojují přicházejícího Sókrata, jenž poté způsobem charakteristickým pro texty řeckého filosofa rozkrývá jednotlivé aspekty celé problematiky
 2. Absolvent JAMU, držitel ceny Thálie, vyhledávaný interpret italských a francouzských operŽivotopis Figaro, Onegin, Rigoletto, Germont, Simon, Jago
 3. Kdykoli jdou dvě duše, vedoucí a vedená, na společné cestě za poznáním, je jejich společenství nejblaženější a nejúčinnější tehdy, když je spojuje ke krásnému přijímání a dávání veliký daimón Sókratův. Sókratova řeč je poslední z výkladu o Erótu, ale dialog se jí nekončí
Glasbene delavnice | SNOP

lidská duše a ytí jako svět smyslový. strana 3 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jiří Vavříček Správa obce Pohled Platónův na uspořádání společnosti - ideální obce - je popsán v díle Ústava. Platón j Přemýšlením promlouvá duše sama se sebou. Muž a žena jsou dvě poloviny, které spějí k tomu, aby vytvořily celek. Láska je nejstarší a nejušlechtilejší božství, prazdroj ctnosti. Hudba a rytmus nacházejí cestu k nejskytějším místům duše. V lásce získáváme největší blaženost, která kdy na světě byla Hledáte Parmenidés od Platón? Dnes objednáte, zítra vyzvednete Skvělý výběr knih, deskových her a dárků Platon a psychologie. PLATÓN 427- 347 př. n. l. · řecký filosof · pocházel ze staré aristokratické rodiny · žák filosofa Sokrata · založil filosofickou školu Akademii. Jeho psychologické myšlenky vycházely z tzv. SVĚTA IDEJÍ (nepoznatelný; místo, kde jsou duše před vtělením. · IDEA -dají se vnímat jen duševn Známé podobenství o jeskyni, kterým chtěl Platón vyjádřit svůj pohled na lidské poznání, na pravdu, na svou nauku o idejích a především nejvyšší ideu dobra, se nachází v sedmé kapitole knihy Ústava (Politeia), jednom z nejrozsáhlejších Platónových děl. Ústava patří mezi díla tzv. středního období Platónova vývoje a nacházejí se v ní překrásné.

Platón citáty o duši (5 citátů) Citáty slavných osobnost

 1. Platón: duše, tělo a řeč. Přednáška sleduje dvojí cíl: 1. podat úvod do Platónovy filosofie; 2. pokusit se ukázat, v jakém smyslu je duše a její vztah k tělu a k řeči centrálním tématem této filosofie
 2. Sestup duše do těla. Zážitky Michaela Maguiera ve studii Thoughtful Living. Vzpomínám si, že jsem stál v temném prostoru, ale bylo to jiné než v místnosti, kde je tma. Viděl jsem všechno kolem sebe a ta tma měla dimenzi. Byl tam ještě někdo po mé pravé ruce, a stejně jako já čekal, že se narodí do fyzického světa
 3. Kniha: Duše a krása v dialogu Faidros; Autor: Špinka Štěpán; Kniha Duše a krása v dialogu Faidros se zaměřuje na paralelu mezi řečí a tělem a ukazuje nejen šance, ale také rizika lidské vzájemnosti..
 4. Duše a krása v dialogu Faidros Autor: Špinka, Štěpán Nakladatel: Oikoymenh EAN: 9788072983902 ISBN: 978-80-7298-390-2 Popis: 1× kniha, brožovaná, 280 stran, česky Rozměry: 12,2 × 20 cm Rok vydání: 200
 5. duše láska. Demokracie - vláda lůzy - je podřízením rozumu vášni. - Platón. demokracie rozum. Největší chybou lékařů je, že se snaží léčit tělo, aniž by léčili duši. Přitom tělo a duše jedno jsou. Nelze je léčit odděleně. - Platón
Nova Akropola – Pitagorino učenje – II

Platón citáty (134 citátů) Citáty slavných osobnost

Právě zde Platón přednese svou slavnou myšlenku, že láska je touha duše po ztraceném celku (spolu s příběhem o rozdělení lidí na poloviny jako trest za jejich vzpupnost). Platón se však věnuje i lásce filosofické, tedy lásce k moudrosti. To je jeho nebeský Eros, vyšší forma lásky, která povznáší duši do světa idejí Duše a krása v dialogu Faidros - Špinka Štěpán . Kniha: Duše a krása v dialogu Faidros; Autor: Špinka Štěpán; Kniha Duše a krása v dialogu Faidros se zaměřuje na paralelu mezi řečí a tělem a ukazuje nejen šance, ale také rizika lidské vzájemnosti

Duše - Wikipedi

Platon faidros 8 produktů Faidros - Platón Jeden z nejznámějších Platónových dialogů, který je věnován rétorice, kráse a lásce Studie věnovaná vztahu duše, řeči a zla v dialogu Faidón. Společně se svazkem Duše a krása v dialogu Faidros vytváří dva díly rozsáhlejšího projektu věnovaného vztahu duše a řeči v Platónově filosofii

 • Canon pixma mp250 drivers.
 • Politická strana ano.
 • Rabín a jeho golem.
 • Albert einstein quotes.
 • Party světelný řetěz.
 • Lancome paletka.
 • Rumunsko vánoce.
 • Churchill sutherland painting.
 • Disky original ford.
 • Le chaton man.
 • Pálení čarodějnic jeseník.
 • Jakub yunis instagram.
 • Sony xperia l1 kryty.
 • Hydrologická mapa.
 • Onenote klávesové zkratky.
 • Zapečené brambory s masem a zelím.
 • Swf desktop player.
 • Zařízení spíže.
 • Gorila richard vaha.
 • Canesten gyn dr max.
 • Best android video player 2018.
 • Fotovoltaická elektrárna 5 kwp.
 • As above so below meaning.
 • Škoda 120 ls prodej.
 • Černá kuchyně kdy to bylo.
 • Přední indie.
 • Abdominoplastika olomouc.
 • Victoria secret.
 • Výživa oční sítnice.
 • Adobe silverlight download.
 • Kdo umře v ordinaci 2019.
 • Dron x5hw.
 • Robinsonův ostrov vítěz 2017.
 • Hruškový koláč z kokosové mouky.
 • Oblaca degustační menu.
 • Norská královna sonja.
 • Anna bendová csfd.
 • Canon aplikace.
 • Fonetické znaky na klávesnici.
 • Šampion šampionů.
 • Campylobacter u dětí.