Home

Okresní národní výbory

Okresní národní výbor je označení národních výborů, které vykonávaly v Československu v letech 1945-1990 správu okresů. Do roku 1948 byly podřízené zemským národním výborům, od roku 1949 krajským národním výborům. V roce 1990 se okresní národní výbory transformovaly na okresní úřady, přímo volené orgány okresů byly na čas nahrazeny nepřímo volenými okresními shromážděními. Při reformě veřejné správy pak zanikly i okresní úřady Beze změny byly převzaty i okresy, pouze okresní národní výbory byly transformovány na okresní úřady. V průběhu celých 90. let 20. století nastala na okresní úrovni jediná významnější změna, a sice obnovení okresu Jeseník v roce 1996. Jinak docházelo pouze k přesunům několika málo obcí mezi sousedními okresy

Okresní úřad, národní výbor Matriky vedené civilními úřady především pro osoby bez vyznání. Do roku 1939 jsou původci okresní úřady, od roku 1945 do roku 1949 zpravidla okresní národní výbory terstva vnitra pro národní výbory místní a okresní, schválené vládou republiky českosloven-ské dne 19. kv ětna 1945, pak byla rada ONV (zpo čátku nazývaná Okresní národní rada) zvo-lena ve sch ůzi dne 31. kv ětna 1945. Jejími členy se stali Václav Juha, Pavel Holec, Blaže Jednotný národní výbor - JNV Národní výbory Okresní úřad Ředitelství pošt a telegrafů Statutární město. Předchozí heslo: Okresní knihovna - knihovna Následující heslo: Okresní nemocenská pojišťovna (pokladna) Diskuse k článku: Okresní národní výbor K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek (1) Obdobným způsobem, jaký je stanoven v tomto nařízení pro obnovu okresních národních výborů, vytvoří se nově na místě dnešních okresních správních komisí okresní národní výbory ve správních okresech, které určí ministr vnitra vyhláškou, uveřejněnou v Úředním listě. V této vyhlášce určí lhůtu, do které mají politické strany předložiti předsedovi okresní správní komise listiny kandidátů a jmenovati členy volebního výboru

Okresní národní výbor - Wikipedi

Územně správní členění České republiky, Národní

Okresní úřad, národní výbor Porta fontiu

ONV Děčín Okresní národní výbor Děčín. Popis: Zachycuje vývoj okresu Děčín v letech 1945-1990. Historicky nejdůležitější dokumenty: Zápisy rady a pléna( veškerá činnost úřadu, podklady pro historiky) Písemnosti odborů: plánovací: výhledové studie, statist. přehledy, pasporty vnitřních věcí: poválečné. Národní výbory. Městský národní výbor Javorník, 1945-1990 (1992); Městský národní výbor Jeseník, (1930) 1945-1990 (1994); Městský národní výbor Zlaté Hory, 1945-1990 (1992); Okresní národní výbor Jeseník, 1945-1960 (2001). Finanční správa Berní úřad Fond obsahuje listiny z let listiny z let 1416-1824, kopiář korespondence 1635-1638, knihu radních porotokolů 1755-1783, zápisy ze schůzí rady 1904-1943, obecního výboru a zastupitelstva1831-1943, knihy kupů a prodejů 1550-1831, gruntovní knihy 1736-1884, knihu svatebních smluv 1744-1825, kniha testamentů 1789-1819, knihy evidence obyvatel 1835-1945, pamětní knihu 1665-1740. Národní výbor byl v letech 1945-1990 orgán československé státní správy na úrovni obce, města, městského obvodu, okresu, kraje, nebo země. Národní výbory měly své formálně volené orgány . Názvem chtěly národní výbory navázat na československou tradici z období rané existence státu, kdy vznikaly tyto orgány jako nástroj nově ustanovené správy na území.

Parpedie : Okresní národní výbo

Byly zrušeny v roce 1990. Označení navazovalo na tradici národních výborů z 19. stol. (1848 - 49) a místních, okresních a zemských národních výborů vzniklých a působících v československých zemích v letech 1918 - 20 Spisová manipulace pro krajské a okresní národní výbory / [autoři: úředníci ministerstva vnitra, pověřenectva vnitra, zemských národních výborů, archivu min. vnitra a j., pod vedením Jiřího Jizby]. -- Praha : Ministerstvo vnitra, I. odbor, 1948. -- 57 s.. -- (Příručky pro národní výbory ; sv. 18

120/1946 Sb. Vládní nařízení o obnovení národních výborů ..

 1. Na okresní národní výbory se přenáší: 1. obstarávání knihovního pořádku na přidělené půdy podle § 13 odst. 2 dekretu č. 12/1945 Sb., podle § 10 odst. 2 dekretu č. 28/1945 Sb., podle § 4 č. 8 vládního nařízení č. 70/1945 Sb., podle zákona č. 90/1947 Sb., podle § 14 zákona č. 142/1947 Sb., podle § 1 písm
 2. Poté zařadily okresní národní výbory konfiskovaný majetek na soupis, jenž předaly příslušnému osidlovacímu úřadu a Fondu národní obnovy. Fond pak činil opatření nezbytná k zajištění, převzetí, úschově, udržování a správě tohoto majetku, pokud se tak již nestalo (např. v důsledku zavedení národní správy)
 3. Tresty za nepřístojné chování, urážející svou povahou národní cítění českého nebo slovenského lidu, vzbuzující veřejné pohoršení mohly nově namísto lidových soudů ukládat okresní národní výbory, tedy nikým nevolené mocenské orgány nového režimu. Nekomunistické strany prosadily tento nástroj.
 4. 28. Ústřední orgán (krajský národní výbor) může rozhodováním podle bodu 26 a 27 pověřit nižší složky (oborová ředitelství, okresní národní výbory). 29. Krajské národní výbory jsou povinny ve spolupráci s příslušnými orgány energetiky a dopravy v souladu s § 93 zákoníku práce koordinovat uplatnění.
 5. Období po roce 1945 zastupují především Okresní národní výbory Šumperk a Zábřeh, místní a městské národní výbory, jednotná zemědělská družstva a společenské organizace sdružené v Národní frontě. Zajímavé údaje poskytují také písemnosti Okresní statistické služby Šumperk a Zábřeh z let 1945-1960 a.
 6. Národní výbory. Část I, Národní výbory místní, okresní, ústřední, zemské a ústřední národní výbor hlavního města Prah

Část I Národní výbory místní, okresní, ústřední, zemské a ústřední národní výbor hlavního města Prahy. Štafl, Adolf 1903-1960 edt text zákony právní předpisy komentáře laws legal regulations commentaries xr 1947. 1944 dekret o národních výborech, podle něhož na osvobozeném území neměla být obnovována obecní zastupitelstva, ale zřizovány národní výbory. A protože bez svobodné obce není svobodného státu, přišel vbrzku o svobodu celý stát a byl řízen právě tímto systémem hierarchických národních výborů v obcích. NÁRODNÍ VÝBORY. Okresní národní výbor Soběslav I. 1918; Okresní národní výbor Soběslav II. (1936) 1949-1960; Okresní národní výbor Tábor (1899) 1945-1990 (2002) Městský národní výbor Bechyně (1939) 1945-1990; Městský národní výbor Mladá Vožice (1936) 1945-1990 (1994) Městský národní výbor Soběslav (1889) 1945-1990 (1992 Národní výbory byly místní, okresní a krajské. Vykonávaly na území, pro které byly zvoleny, veřejnou správu ve všech jejích oborech, zejména obecnou správu vnitřní, správu kulturní a osvětovou, ochranu práce a správu zdravotní a sociální. Dalším vývojovým krokem bylo přijetí Ústavy Československé.

Některé úřady mají okresní působnost, např. okresní soudy. Obce a jejich správní obvody. V roce 1990 byl místní a městské národní výbory byly přeměněny v obecní a městské úřady, přičemž volené orgány získaly takzvanou samostatnou působnost, která začala být rozlišována od přenesené působnosti státní. Seznam zrušených organizací. Seznam zrušených organizací, jejichž zřizovatelem bylo město Brno a organizací, které předaly osobní spisy k úschově Archivu města Brna Národní výbory (zastupitelský princip) 1945 - 1948 vytvořeny národní výbory, nahrazení orgánů obcí národními výbory, zachována samostatná a přenesená působnost x posléze Odstranění veřejné správy a nahrazení státní správou Centralizace Národní výbory: místní (obce), okresní a krajské, orgán Okresní národní výbory učiní podle místních poměrů opatření, směřující k důstojné zevní oslavě dne 28. října. Po dobu, kdy toho vyžadují hospodářské zájmy státu a jejíž konec stanoví vláda nařízením, neplatí ustanovení o nedělích pro tyto státně uznané svátky a památné dny republiky Československé. Veškeré okresní národní výbory, které v oné inkriminované době, tedy červenci 1945, kterým je datován onen papír, o kterém hovoříme, musely být založeny na základě zákona. Tak jak je tomu i dnes, státní orgány musejí mít nějaký zákonný základ

OKRESY. V roce 1990 byly rovněž okresní národní výbory transformovány na okresní úřady, namísto sboru voleného občany je řídila okresní shromáždění volená krajským zastupitelstvem.Ke dni1. ledna 2003 byly okresní úřady zrušeny. Okresy jako jednotka státní správy nadále existují, okresy také zůstávají jednotkou statistickou Okresní národní výbory měly být zřízeny v každém sídle dřívějších okresních úřadů a měly převzít veškerou pravomoc, kterou doposud (tj. před 29. 9. 1938) vykonávala okresní zastupitelstva, okresní úřady a okresní hejtmani. Obnoven okresnÍ nÁrodnÍ vÝbor tiŠnov (1927) 1945-1960 , č.pom. 451 Fondy okresních politických a soudních správ a jiných institucí okresního významu Inventá Historie profeisonálních hasičů okresu Žďár nad Sázavou do roku 2000. V době předmnichovské republiky, za okupace i po osvobození až do roku 1950 státní orgány požární ochrany neexistovaly, obecní a okresní úřady i národní výbory po osvobození spolupracovaly ve věcech požární ochrany s místními a okersními orgnaizacemi dobrovolné požární ochrany výbory v jednotlivých pražských obvodech, od srpna 1945 potom Ústřední národní výbor (částečně v součinnosti s obvodními radami) a po 1. dubnu 1949 obvodní národní výbory v nových šestnácti pražských obvodech. 2 Složité vztahy mezi centrální pražskou správou a jed

13/1954 Sb. Zákon o národních výborec

Národní výbory s pravomocí stavebních úřadů stanovil § 117 stavebního zákona. Podle odstavce 1 byl stavebním úřadem okresní národní výbor (ONV). ONV mohl stanovit, že stavebním úřadem je městský nebo místní národní výbor. Místní působnost takového stavebního úřadu byla vymezena územím příslušné obce. Archivní fondy a sbírky V našich archivních fondech naleznete dokumenty z následujících oblastí: 1) politická správa do roku 1945 - okresní (okresní úřady); policie a četnictvo do roku 1945 (četnické stanice, četnický úřad, státní policejní úřad) politická správa po roce 1990 - okresní úřady (Okresní úřad Chomutov) 2) finanční správa - okresní (do.

Kdybychom se vrátili časem o 30 let zpět, našli bychom na území České republiky zdánlivě velmi podobnou vertikálu výkonné moci státu jako dnes: na vrcholu vláda, pak krajské národní výbory (KNV), okresní národní výbory (ONV), městské národní výbory (MěNV) a místní národní výbory (MNV) v samostatných obcích. Okresní úřad Ústí nad Labem. Okresní úřad Ústí nad Labem 1850-1938; Okresní národní výbor Ústí nad Labem. ONV Ústí nad Labem - inventář 1945-1986 (.pdf, 6.4MB, do nového okna) ONV Ústí nad Labem - úvod inventáře (.pdf, 343kB, do nového okna) Městský národní výbor Ústí nad Labe •Vývoj činnosti okresních a místních orgánů a složek Národní fronty (OV NF, MV NF i jednotlivých složek) •Rok 1968 - průběh v jedné lokalitě či územním celku (Místní národní výbory, Okresní národní výbory, Krajský národní výbor, fondy jednotlivých podniků, sbírky dokumentace, OV a KV KSČ Zásady připravují ve spolupráci s příslušnými úřady, organizacemi a institucemi a společně s nimi hodnotí rozvoj knihoven jednotné soustavy, přitom vycházejí okresní a místní národní výbory ze zásad stanovených národním výborem vyššího stupně a z podmínek a potřeb svého obvodu. 2

V procesu zániku Rakousko-uherského mocnářství a formování nového československého státu se utvářely na podzim v roce 1918 národní výbory, které působily zprvu nezávisle na státních úřadech. Také v Litovli byl dne 27.10.1918 ustaven okresní národní výbor, jehož působnost byla ukončena ke dni 11.12.1918 Národní výbory okresní Okresní národní výbor Ústí nad Labem 1945 - 1986 119,76 Městské a místní národní výbory Městský národní výbor Ústí nad Labem 1945 - 1986 37,27 Místní národní výbor Arnultovice 1945 - 1960 0,40 Místní národní výbor Babina I. 1945 - 1949 0,0 Národní výbory místní, okresní, ústřední, zemské a ústřední národní výbor hlavního města Prahy8 a studie uveřejněné v II. severomoravské archívní sympozium: Sborník příspěvků ze sympozia v Přerově 13.-14. XI. 1984.9 4 KAISER, Vladimír - KAISEROVÁ, Kristina. Dějiny města Ústí nad Labem. Ústí nad Labem. e) dekretu o národní správě tak, že zásadně byly věcně příslušné místní národní výbory, u nemovitostí, jejichž hodnota převyšovala 5 000 000 K, pak okresní národní výbory. Ani následné novelizace § 7 dekretu provedené vládními nařízeními č. 116/1949 Sb. a č. 122/1951 Sb

Národní výbory. Okresní národní výbory (Teplice,Bílina,Duchcov) a městské a místní národní výbory, místní správní komise. Justiční správa. Okresní soudy , okresní prokuratury, úřední soud, živnostenský soud, internační střediska, Domov výchovy mládeže. Policie a četnictv vytvořil národní výbory na místní, okresní a zemské úrovni a v základních rysech vyznačila jejich organizační strukturu. 7 Národní výbory svým počtem neměly převyšovat počet členů obecního, okresního či zemského zastupitelstva a měly v nich být zastoupeny všechny sociální vrstvy lidu V § 29 odst. 2 se slova Okresní národní výbory nahrazují slovy Okresní úřad. 53. V § 29 odst. 2 písm. c) se slova místních a městských národních výborů nahrazují slovy orgánu obce v přenesené působnosti. 54. V § 29 odst. 3 se slova Okresní národní výbor nahrazují slovy Okresní úřad. 55

Okresní národní výbory nahradily okresní úřady. Správní organizace státu zůstala zachována podle stavu z roku 1938. Na Uherskohradišťsku vznikly dva okresní národní výbory, jeden v Uherském Hradišti a druhý v Uherském Brodě. Důležitým úkolem národníc Národní výbory, především zemské a okresní, byly vybaveny velkými pravomocemi při budování nových bezpečnostních orgánů, zejména při zajišťování výkonu bezpečnostní služby. Bezpečnostní složky národních výborů vznikající na celém území státu, leckde za přímé pomoci jednote Akční výbor Národní fronty a okresní a místní národní výbory v roce 1948 Kocourková, Květoslava Document has not been rated ye

Přehled územní organisace správy, kterou v zemích České a Moravskoslezské vykonávají zemské národní výbory a okresní národní výbory (okresní správní komise), a její vztah k platné územní organisaci okresních soudů podle dekretu presidenta republiky ze dne 19. září 1945, č. 79 Sb., o zatímní úpravě soudnictví. (1) Okresní národní výbory, obvodní národní výbory v Praze a městské národní výbory v Bratislavě, v Brně, v Ostravě a v Plzni (dále jen okresní národní výbory) zřizují okresní interrupční komisi jako užší komisi při zdravotnické komisi a pověřují ji působností ve věci provádění řízení o umělém přerušení těhotenství (1) Okresní národní výbory jsou povinny podle směrnic, které vydá ministerstvo zdravotnictví v dohodě s ministerstvy vnitra a školství a osvěty, sestavovati za spolupůsobení místních národních výborů, správců matrik a ředitelů škol seznamy osob podléhajících očkování

fondy národních výborů (okresní, městské a místní národní výbory) a jejich zařízení (např. okresní komise lidové kontroly, výbory lidové kontroly, Okresní zemědělská správa, hasičské záchranné sbory, provozovny národních výborů) fondy justiční správy (okresní soudy, úřední soudy, okresní prokuratury. Národní výbory se scházejí ke svým zasedáním pravidelně, a to: ústřední a krajské národní výbory nejméně čtyřikrát do roka, okresní a městské národní výbory, jakož i obvodní národní výbory v hlavním městě Praze a v Bratislavě nejméně šestkrát do roka Okresní národní výbory mohou v případech, kde trestní řízení pro čin trestný podle § 1 dekretu presidenta republiky ze dne 27. října 1945, č. 138 Sb., o trestání některých provinění proti národní cti, bylo přede dnem účinností tohoto zákona pravomocně skončeno, provésti revisi tohoto řízení

Okresní archiv v Pardubicích se představuje čtenářům Zpráv KPP. [část] 5. Archivy obcí, místní a městské národní výbory Vymáháním pokut byly pověřeny okresní národní výbory. Veřejné pokárání byl ve správním právu nový druh trestu, převzatý patrně z nařízení Slovenské národní rady č. 33/1945 Sb. n. SNR. Pokárání se provádělo zveřejněním pravomocného trestního nálezu v obci, kde potrestaný bydlel, popř. i v obci, v níž. Národní fronta - okresní výbor Dvůr Králové nad Labem / 1948-1959 Národní fronta - okresní výbor Trutnov / 1948-1990 Národní fronta - okresní výbor Vrchlabí / 1948-1959. Národní fronta - místní výbory. Arnultovice / 1948-1953 Batňovice / 1969-1989 Bílá Třemešná / 1948-1953 Bobr / 1948-194 Národní výbory. Část I, Národní výbory místní, okresní, ústřední, zemské a ústřední národní výbor hlavního města Prahy / zpracoval Adolf Štafl. Souborný katalog AV ČR, báze KNA01, záznam číslo 00179903

Jak šel čas Blanskem – 7

Vyhledávání ASPI epravo

V roce 1990 byly okresní národní výbory přejmenovány na okresní úřady, které byly zákonem č. 320/2002 Sb. zrušeny. Základní správní územní jednotkou se tak stal malý okres, který byl poněkud neobvykle vymezen pomocí obecní samosprávy: novela obecního zřízení č. 313/2002 Sb. a zákon 314/2002 Sb. zřídily 205. Okresní národní výbory (ONV) - převzaly pravomoci okresních hejtmanství Zemské národní výbory (ZNV) - obdobně na úrovni zemí Výkonnými orgány národních výborů se staly místní, okresní a zemské úřady (tyto existující správní úřady tak byly integrovány do národních výborů) Okresní výbory Komunistické strany Československa a Národní fronty v Mostě spolu s městskými výbory KSČ a NF v Litvínově, Okresní národní výbor Most a Městský národní výbor Litvínov uspořádají dne 7. listopadu 1973 na náměstí Míru v Litvínově OKRESNÍ MANIFESTACI PRACUJÍCÍCH NA POČEST 56 Na středních školách, v armádě, justici, podnicích nebo spolcích. Takzvané akční výbory Národní fronty prováděly po Únoru 1948 čistky od nepohodlných vedoucích pracovníků i zaměstnanců, kteří nebyli loajální ke komunistickému režimu. K jejich založení vyzval v únoru 1948 během svého vystoupení na Staroměstském náměstí v Praze Klement Gottwald

Okresní úřady se staly v listopadu 1990 v určených správních obvodech (okresech) základním Svoji činnost současně ukončily krajské národní výbory, jejichž působnost a agenda byla rozdělena mezi ústřední úřady (přílohy č. II a IV zákona) a okresní úřady (příloha č. I zákona) Okresní národní výbory (okresní správní komise) vykonávají pravomoc podle §§ 3, 4, 5 a 6 v dohodě s příslušnými okresními úřady ochrany práce. § 8 (1) Osoby přidělené k práci jsou povinny konati řádně a svědomitě práce jim uložené a zdržeti se všeho, co by mohlo znesnadniti nebo ohroziti dosažení účelu. Městské, obvodní a místní národní výbory (včetně místních správních komisí) 94: Rodinné archivy a osobní fondy: 90: Školy a školství: 83: Rodinné archivy: 72: Sbírky obrazového materiálu, fotografií a negativů: 62: Sbírky opisů a kopií archiválií (zde i opisy archiválií ze zahraničních archivů) 45. Československo po roce 1968 1968 - federalizace ČSSR - zákonodárná moc: Federální shromáždění (Sněmovna lidu, Sněmovna národů Česká národní rada, Slovenská národní rada výkonná moc: federální vláda, republikové vlády, obdobně úřady dle ústavy a kompetenčního zákona 80. léta - vznik střediskových obcí.

I komunistické Československo by zvládlo epidemií

Video: Benesovy dekrety - psp

V průběhu roku 1972 Okresní národní výbor v Hodoníně prováděl rovněž školení všech komisí našeho národního výboru. I když lze konstatovat u nově zvolených poslanců zájem o práci, nelze vyjádřit plné uspokojení o aktivní diskusi jak v plénu, tak v radě, tak i komisích, a to zejména při řešení. okresní a místní národní výbory Politický systém: vytvoření Národní fronty Čechů a Slováků r. 1945 (ČSSD, ČSNS, ČSL, KSČ, KSS, DS) ROH (Revoluční odborové hnutí) Prozatímní národní shromáždění →parlamentní volby 1946 (1. KSČ

Odsun sudetských Němců po druhé světové válce - ekonomické

Na Slovensku = Slovenská národní rada a Sbor pověřenců -> Okresní národní výbory -> Místní národní výbory. orgány národních výborů: Plénum, Rada Národního výboru, předseda a jeho náměstci . a příslušné komise. Národní výbory => funkce státní správy i samosprávy Nový Sbor národní bezpečnosti, předmnichovských sborů, dostal novou politickou i pracovní náplň, byla zlikvidována nepolitičnost, která byla za první republiky záměrná a rozumná. Téhož roku, 30. června, byla vyhlášena nová organizace Sboru národní bezpečnosti, která měla odstranit odlišný vývoj v jednotlivých. Okresní národní výbory shromáždily podpisové archy ze všech obcí okresu a seřadily je podle seznamu obcí svého okresu. Poté je dali svázat do knihy. Na prvním listu knihy byla zdravice J. V. Stalinovi. Dovoleno bylo za tento list připojit další list, na kterém je umělecky vyjádřen ráz okresu Okresní národní výbory a krajské národní výbory 9) zřizují jako správní komise posudkové komise sociálního zabezpečení, dávkové komise a komise péče o rodinu a děti. Místní národní výbory ve střediskových obcích a městské národní výbory mohou jako správní komise zřídit komise péče o rodinu a děti

Po válce byla požární ochrana zařazena do oboru působnosti ministerstva vnitra (jemuž také příslušel nejvyšší dohled a řízení), plnění úkolů na úseku požární ochrany pak zajišťovaly národní výbory (místní, okresní a krajské), jejichž výkonným orgánem pro tuto oblast bylo hasičstvo, které bylo dobrovolné. AMP, Okresní správa politická Karlín (sčítání 1880-1910 pro soudní okresy Karlín a Brandýs nad Labem). Národní archiv, Všeobecné sčítání 1930 pro území Velké Prahy. PŘÍSTUPNOST V současné době probíhá digitalizace sčítacích archů. Digitální kopie jsou zpřístupněny v Archivním katalogu Zároveň okresní národní výbory měly v hraničním pásmu a dvoukilometrovém okruhu směrem do vnitrozemí odstranit všechny orientační pomůcky, které by mohly usnadnit zejména cizím osobám přechody přes státní hranici

Vývoj veřejné správy v letech 1918-193

Některé úřady mají okresní působnost, např. okresní soudy. Obce a jejich správní obvody. V roce 1990 byl místní a městské národní výbory byly přeměněny v obecní a městské úřady, přičemž volené orgány získaly takzvanou samostatnou působnost, která začala být rozlišována od přenesené působnosti státní správy Okresní národní výbory (ONV) dohlížely na MNV a MěNV v obvodu jejich působnosti, podílely se na oblastním plánování, účastnily se regulace zaměstnanosti a umisťování pracovních sil, vydávaly závazná stanoviska k návrhům na umístění investic do služeb a staveb. území místní, okresní a zemské národní výbory. Měly sloužit jako prozatímní orgány veřejné správy, jejichž působnost a pravomoci upravovala vládní nařízení č. 4/1945 Sb. z 5. 4 května 1945 a vládní nařízení č. 44/1945 Sb. ze 7. srpna 1945. Na území s německý fondy národních výborů (okresní, městské a místní národní výbory) a jejich zařízení (např. provozovny národních výborů) fondy justiční správy (okresní soudy, okresní prokuratura, veřejní a soukromí notáři apod.) fondy škol a školské správy (nejrůznější druhy škol, újezdní a místní školní rady

Prodám Protifašistický odboj na českobudějovicku 1938-1945

okresní národní výbor - NS-ČR/Judikáty

Historický vývoj o. zřízení a o. samosprávy - období národních výborů SEDLÁČEK Jan 08.10.2015 23:38:49. Po 2. světové válce byly ústavním dekretem prezidenta republiky z prosince 1944 zřízeny místní, okresní a zemské národní výbory jako prozatímní orgány veřejné správy ve všech jejích oborech Školní rady zanikly definitivně v roce 1949 po správní reformě, kdy jejich kompetence převzaly místní a okresní národní výbory. REFERÁTY ŠKOLSTVÍ V období od roku 1949 až po 90. léta přešla školský správa z místní školní rady a okresní školní rady na referát příslušného národního výboru OKRESNÍ ARCHIV A DĚJINY MĚSTA Vojtěch Cekota Zájem o regionální dějiny, o minulost našich měst, městeček i obcí je stále živý, jak o tom svědčí odborná sympozia a konference i řada článků, studií a samostatných publikací. Přispívají k tomu výročí založení měst, první písemné zprávy o nich, ale tak Hrozí-li nebezpečí z prodlení, zvláště jde-li o podnik opuštěný, nebo zasahují-li do majetku nebo podniku osoby státně nespolehlivé, jsou okresní národní výbory oprávněny i při jinaké příslušnosti jmenovati zatímního národního správce až do rozhodnutí příslušného orgánu ve smyslu § 7. § 10 péče o mládež na okresní a zemské národní výbory. Dle zákona č. 69/1952Sb., o sociálně-právní ochraně mládeže, prioritním smyslem sociálně-právní ochrany mládeže byla řádná výchova dětí v uvědomělé občany připravené přispívat svou prací ku prospěchu společnosti

SOkA Olomouc: O archiv

Okresní národní výbory vydávají nekolaborujícím občanům osvědčení o národní a státní spolehlivosti. První československé známky jsou vydány 1.června. Na žádost obyvatelstva je opětovně zřízen blatenský okres s ONV v Blatné, který svojí činnost zahajuje 18.6.1945 Jak se píše v § 7 dekretu č. 5/1945 Sb. k zavedení národní správy jsou příslušní u podniků průmyslových, obchodních a jiných živnostenských při počtu zaměstnanců nad dvacet jedna Okresní národní výbory. Při určování počtu zaměstnanců rozhoduje normální provoz v roce 1943 Krajské národní výbory, okresní národní výbory, městské národní výbory a obvodní národní výbory, jakož i místní národní výbory ve střediskových obcích mohou jako správní komise zřídit komise pro projednávání všech nebo některých přestupků. Členy těchto komisí volí národní výbor z řad svých.

Státní okresní archiv Plzeň-sever se sídlem v Plasích

na Slovensku byly národní výbory konstituovány nařízením Slovenské rady ze 7. dubna 1945, které rušilo všechny dosavadní obecní a obvodní notářské úřady, okresní a župní úřady v pohraničních územích, v oblastech s většinou státně nespolehlivého obyvatelstva Portaro - Webový katalog knihovny. {{file.type}} {{file.size| bytes}} {{file.name}

Protifašistický odboh na českobudějovicku 1938-1945Partyzáni zničili nejen tanky a děla, ale také letadloPrůřez hostivickou historií - Hostivická historie
 • Illustrator vector from photo.
 • Studentské jízdné brno.
 • Rabín a jeho golem.
 • Betonová stěrka na podlahu.
 • Pokeball s figurkou.
 • Audi s3 bazos.
 • Curly brackets how to type.
 • Cukrárske potreby trnava halenárska.
 • Jipe bohemia.
 • Carl zeiss aalen.
 • Wiki vitamin b12.
 • Lano na šplh praha.
 • Co na bolavé chodidla.
 • Iva kubelková astratex.
 • Turin 2006.
 • The real milli vanilli.
 • Czc powerline.
 • Převodník barev škoda.
 • Solitérní stromy.
 • Steyr mannlicher cena.
 • Rozebrání černobylu.
 • Nejsilnější petardy.
 • Iq test idnes.
 • Cestování autem.
 • Srpky.
 • Street workout jak začít.
 • Trikot na moderní gymnastiku bazar.
 • Clona difrakce.
 • Divadlo mikulov.
 • Winxclub.
 • Gimp odstranění stínu.
 • Necitlivá víčka po operaci.
 • Asg zbraně.
 • Aplikace windows skener.
 • Otoky a bolesti nohou v těhotenství.
 • Oregánový olej tobolky.
 • Gymjil klasifikace.
 • Piráti zemědělství.
 • Vesmírná odysea hudba.
 • 50 odstínů temnoty online zkouknito.
 • Zdravotnicke kosile.