Home

Struskotvorné přísady

Struskotvorné přísady Druh struskotvorných přísad se určuje podle složení a povahy železné rudy. Struska chrání surové železo, aby mělo žádané chemické složení a nebylo nadměrně nasycováno uhlíkem, případně aby neoxidovalo vzduchem, který je do vysoké pece vháněn Struska je hrubozrnný materiál černého zabarvení s ostrými hranami a skelným leskem. Vzniká spontánně při vulkanické činnosti nebo jako vedlejší produkt mnoha termických a spalovacích průmyslových procesů.Strusky pocházející z lidské činnosti můžeme rozdělit na metalurgické, vznikající při tavení a rafinaci kovů, a strusky jako produkt spalování pevných. Vysoká pec je uzavřený systém, do kterého se zavážejí materiály obsahující Fe (kusová železná ruda, aglomerát a/nebo pelety), aditiva (struskotvorné přísady jako je vápenec) a redukční činidla (koks) a to plynule vrcholem pecní šachty pomocí zavážecího systému, který zabraňuje úniku vysokopecního plynu

Fluorit / Produkty

Struskotvorné přísady Maturitní otázky, studium, témat

Struska - Wikipedi

• Struskotvorné přísady - • vápenec s obsahem 54 - 56% CaO, • dolomit, • ocelárenská struska z vlastní výroby ocele s obsahem Al 2 O 3, CaO, Mn, a obsahem železa až 60%. 12 • redukní inidla - koks (slouží především jako nosná výplň objem struskotvorné přísady (vápenec, dolomit). Analýza vedlejších produktů z procesu výroby železa a oceli strusky a strusková kameniva, hutní odpady s železnou i neželeznou matricí

Vysoké pece - Solvayovy lom

 1. Struskotvorné přísady = vápenec. Palivo = koks. Vítr = horký vzduch. Vápenec - hlavní složka CaCO. 3. Druhy železných rud. Siderit - ocelek. Hematit - krevel. Magnetovec- magnetit. Limonit - hnědel. Popište schéma vysoké pece. Roztavené surové železo. Odpich surového železa
 2. Na základě nálezů se soudí, že se používalo vápence jako struskotvorné přísady, který snižoval bod tání strusky a zvyšoval tedy její tekutost. Jámová pec této doby pracovala při nízké teplotě (asi do 1300°C), takže redukce rudy byla nedostatečná a polovina železa zůstala ve strusce
 3. suroviny: upravená ruda železa, koks (C), struskotvorné přísady (vápenec) bránící zpětné oxidaci, předehřátý vzduch a O 2; produkty: surové železo, struska a kychtové plyny (např. CO) C + O 2 → CO 2 prostupuje vzhůru a redukuje se na CO; ve vyšší části pece nepřímá redukce (činidlem je CO): 3 Fe 2 O 3 + CO ( → 2.

Otázky k závěrečným zkouškám a studijní materiály

 1. Zařízení pro výrobu oceli Kyslíkové konvertory - vsázka tekuté surové Fe + 25-50% šrotu + chladící přísady (ruda, okuje) + struskotvorné přísady na bázi CaO odsíření
 2. 1. Základní požadavky na vsázku pro výrobu surového železa, kovonosné suroviny, struskotvorné přísady a palivo, technologie přípravy vysokopecní vsázky. 2. Konstrukce vysoké pece, protiproud vsázky a plynu, vnější a vnitřní chod vysoké pece, produkty vysokopecní výroby železa. 3
 3. Vsázku tvoří tekuté surové železo, ocelový odpad (šrot) a struskotvorné přísady (vápno a ředidla). Finální výroba oceli probíhá ve zkujňovací nístěji. Zde probíhá oxidace doprovodných prvků dmýcháním kyslíku do lázně, přičemž nežádoucí oxidy (SiO 2 , MnO, P 2 O 5 a FeO) přecházejí do strusky
 4. Vsázka: Fe-aglomerát, Fe-pelety, struskotvorné přísady na bázi CaO, vysokopecní koks, dmýchaný vzduch obohacený O2, H2O, zemním plynem Produkty: surové železo 90-95% Fe (C, Mn, Si, P, aj.) vysokopecní sruska vysokopecní plyn (CO, CO2) vysokopecní výhoz - úlet
 5. erály a suroviny

4) Struskotvorné přísady čistí proces tj. přebírají z rudy a koksu nežádoucí látky 5) Vyplavené nečistoty na povrchu roztaveného železa, se nazývají struska 6) Struska se používá k výrobě cementu, cihel, dlažebních kostek, struskové vlny, pemzy apod. Použité zdroje Základní výrobní program tvoří různé frakce flotačního a metalurgického kazivce (fluoritu), sintermagnesitu (DBM), křemene, živce, dále struskotvorné přísady a jiné doplňkové minerály a suroviny Příkladem by byly panely na karosérii automobilů. Svařování trubičkovým drátem nevyžaduje zvláštní ochranný plyn na ochranu svaru, protože svařovací drát obsahuje speciální struskotvorné přísady, které chrání obrobek, dokud nevychladne

Mezi struskotvorné přísady přecházející do strusky patří např. vápenec a dolomit. Tyto přísady mají za úkol zabezpečit vznik vysokopecní strusky s optimálním chemickým složením a technologickými vlastnostmi. Další nedílnou součástí vysokopecní vsázky je palivo, kterým je z největší části vysokopecní koks - struskotvorné přísady(vápenec). Při výrobě železa dochází kreakci oxidůželeza s oxidem uhelnatým ( rovnice 2.1až 2.4) a uhlíkem (rovnice 2.5až 2.7) ve vysoké peci.Probíhá redukce oxidem uhelnatým (nepřímá), vevyššíchčástechpece: 3Fe 2O3+CO=2Fe 3O4+CO 2 (2.1) Přiteplotách<570°C Fe 3O4+4CO=3Fe+4CO 2 (2.2 - struskotvorné přísady (vápenec). Při výrobě ţeleza dochází k reakci oxidů ţeleza s oxidem uhelnatým (rovnice 2.1 aţ 2.4) a uhlíkem (rovnice 2.5 aţ 2.7) ve vysoké peci. Probíhá redukce oxidem uhelnatým (nepřímá), ve vyšších ástech pece: 3Fe 2 O 3 + CO = 2Fe 3 O 4 + CO 2 (2.1) Při teplotách < 570 °C Fe 3 O 4 + 4CO. Koks, ruda, struskotvorné přísady (vápenec, křemen) Vysokopecní plyny CO, CO 2, N 2, H 2 Struska Surové železo Předehřátý vzduch (1 100 °C) 200 °C 2 000 °C Sazebna Šachta Zarážka Nístě struskotvorné přísady (úmyslně přidávané), zajišťující požadované fyzikální a chemické vlastnosti strusky materiály přešlé do strusky při korozi vyzdívek. ČÁST II - ZÁKLADY TEORIE A TECHNOLOGIE VÝROBY OCELI _____ 10 Chemické složení ocelářských strusek je dáno řadou činitelů, např..

Do vysoké pece se zaváží železná ruda, koks a struskotvorné přísady. Ty slouží jednak k snížení tavicí teploty hlušin a jednak k ochraně železa během vysokopecního procesu před zpětnou oxidací. Jsou to vápenec, dolomit a zřídka také křemičitý štěrk Do vysoké pece se vsadí železná ruda, koks a struskotvorné přísady Foto: Hans Štembera. Jak se taví železo Železo se pak dále zpracovává na ocel Foto: Hans Štembera. Jak se taví železo Součástí závodu je i válcovna plechu Foto: Hans Štembera. Jak se taví želez

legující a struskotvorné přísady. Vlastní tavení šrotu probíhá tepelnou reakcí hořením oblouku mezi třemi elektrodami a tuhým šrotem. Každá provozovaná pec je intenzifikována kyslíkem, a to ve fázi aktivního tavení, v oxidační fázi, případně ve fázi chemického ohřevu. Pece jsou napojeny na společné odprašovac Vysokopecní strusky. Vysokopecní strusky musejí vykazovat takové chemické složení, které umožňuje, aby popel z koksu a hlušina železné rudy mohly opustit vysokou pec jako kompaktní tavenina.K tomuto účelu jsou do vsázky přidávány struskotvorné přísady jako vápenec, kazivec, křemen apod.. Typické složení vysokopecní strusky v Struskotvorné přísady vytvoří na tavenině strusku, která chrání svar před oxidací, legovací prvky ovlivní vlastnosti svaru (wolfram, vanad, mangan, křemík aj.). Při tavení obalu se také uvolňují plyny, které chrání tekutý kov před oxidací. Obr. 6 Svařování obalenou elektrodou (SMAW V některých provozech bývají proto k palivu přidávány struskotvorné přísady, které usnadňují tavení strusky. Systémové služby Systémové služby jsou činnosti, které vykonává společnost ČEPS provozující ze zákona přenosovou soustavu ČR. Jedná se zejména o zajištění rovnováhy mezi výrobou a spotřebou.

PPT - VÝROBA SLITIN ŽELEZA PowerPoint Presentation, free

Lithium, chemický prvek Li, nejlehčí kov na Zemi. Popis, fyzikální a chemické vlastnosti, reakce a sloučeniny. Výskyt v přírodě, významná ložiska a zásoby lithia v ČR, výroba a využití. Nejdůležitější slitiny lithia struskotvorné přísady (vápenec) - zachycování nečistot rud, tj. hlušiny + ochrana vznikajícího železa před zpětnou oxidací . Podstata výroby železa: redukce železných rud pomocí C, CO ve vysoké peci. Výroba železa v ČR: dnes Ostrava, Třinec, dříve i Kladno (Poldi) ©Gymnázium Hranice, Zborovská 29 Jaké množství struskotvorné přísady vápence v tunách je potřeba dopravit do huti pro výrobu železa z tohoto množství magnetitu. N 1 tunu předpokládaného množství vyrobeného železa se přidává 200 kg vápence stále zaváží železná ruda,železný šrot, koks a struskotvorné přísady a na spodu se v určitých intervalech odpouští roztavené kovové železo - tzv. odpich vysoké pece. VYSOKÁ PEC . Vysoká pec . VYSOKÁ PEC - OSTRAVA . VYUŽITÍ Vyrobené surové železo obsahuje různé příměsi, zejmén

oxidických materiálů (strusky, struskotvorné přísady, vápno, magnezit, chromitové a křemičité písky, licí prášky, brusné kotouče atd.) pevných paliv (černé uhlí, koks, antracit, alternativní paliva a další pevné uhlíkaté látky např. elektrodové hmoty atd. struskotvorné přísady- vápenec (aditiva) → vznik lehce se tavící strusky (chrání surové železo před nadměrným nasycováním uhlíkem) Postupy ve vysoké peci pevné látky (železná. Struskotvorné přísady (kg) Poměr CaO Kazivec A65C10Cr05 ztekucovadlo/CaO A 100 25 ××× 1 : 5 B 90 ××× 45 1 : 2 Z tab. 2 vyplývá, že obě varianty se mezi sebou lišily použitým ztekucovadlem, ale i jeho přidaným množstvím obsahuje speciální struskotvorné přísady, které chrání obrobek, dokud nevychladne. Svařování se struskotvornou přísadou je rovněž ideální pro venkovní použití, kdy by větrné podmínky mohly odfouknout ochranný plyn od obrobku. 2.3. TECHNICKÉ ÚDAJE 2.4. USPOŘÁDÁNÍ PANELŮ 1. Power - Signalizace přívodu energie 2

4. Struskotvorné přísady. Ve výrobním procesu mají struskotvorné přísady funkci čistící, tj. přebírají z rudy a koksu nežádoucí látky, které se pak usazují jako struska na povrchu roztaveného železa. Struska má pro správný chod vysoké pece velký význam Naše dolomitická vápna, dolomity a vápence s vysokým obsahem vápníku slouží též jako struskotvorné přísady a stabilizační činidla. Oxidy kovů alkalických zemin CaO a MgO zvyšují povrchové napětí skla, a mají tak kladný vliv na výslednou skelnou vatu rudy, koksu a struskotvorné přísady (nejčastěji vápenec). Z horní části pece se také odvádějí plynné látky a prach. V dolní části. pece jsou jednak . otvory pro občasné vypouštění roztavení strusky a roztaveného kovu, jednak . přívody horkého a kyslíkem obohaceného vzduchu. Struskotvorná přísad struskotvorné přísady. Zařízení pro plynulé odlévání oceli ZPO č. 1 a ZPO č. 2, projektovaná kapacita pro obě zařízení ZPO je 2 750 kt/rok. Zařízení slouží k odlití tekuté oceli z pánve, před tím již zpracované na zařízeních sekundární metalurgie, do konečného produktu - kontislitku - struskotvorné přísady • odpich: - vypouštění surového Fe - 1x za 6 hod. • pec je až 60m vysoká, nepřetržitě hoří cca 11 let • v ČR hoří 2 pece PDF Compressor Pro. 7 Železné kovy (slitiny železa) • slitiny Fe a C - ocel a litina • výrazné zlepšen

Struskotvorné přísady Vápenec nebo dolomit. Výroba Fe koks Spalování uvolňuje velké množství tepla při vzniku CO 2 a CO. Redukční vlastnosti má jen CO. výfučna CO 2 zpětná transformace při reakci s koksem C + O 2 CO 2 C + ½O 2 CO C + CO 2 2 CO koks se spaluje Suroviny (vsázka = železná ruda, koks, struskotvorné přísady, případně železný šrot) se do vysoké pece dodávají horním válcem (sazebnou) opatřenou kychtovým uzávěrem. Produkty vysoké pece (tavenina železa a struska) se odpichují ve spodním válci (nístěj) Do vysoké pece se zaváží železná ruda, koks a struskotvorné přísady. Ty slouží jednak k snížení tavicí teploty hlušin a jednak k ochraně železa během vysokopecního procesu. Jsou to vápenec, dolomit a zřídka také křemičtý stěrk. Použitý typ přísady závisí především na kvalitě rudy a jejím indexu basicity Jako struskotvorné přísady jsou používány pálené vápno (CaO), vápenec (CaCO3) a železná ruda. Výše uvedené metody výroby oceli se staly zastaralými s příchodem Linz-Donawitzova procesu (50. léta 20. stol.) a metod z něj vycházejících. Linz-Donawitzův proces je založen na skutečnosti, že profukování kyslíku. Tavidla a struskotvorné přísady - např. vápenec mají za úkol zlepšit podmínky tavení. Výroba železa Struska i roztavené železo se z vysoké pece vypouštějí zvlášť, mluví se o odpichu železa a strusky. Vysoká pec pracuje nepřetržitě několik let

Výroba surového železa - Strojařská Bibl

Struskotvorné přísady - nejčastěji . se používá. vápenec . CaCO3 nebo . vápno. CaO , které na sebe vážou nežádoucí látky. Vzniklá struska se hromadí na povrchu roztaveného železa, které tak chrání před další oxidací vzduchem a před nadměrným sycením uhlíkem. Vzduc Do vysoké pece se zaváží železná ruda, koks a struskotvorné přísady. Ty slouží jednak k snížení tavicí teploty hlušin, jednak k ochraně železa během vysokopecního procesu před zpětnou oxidací. Jsou to vápenec, dolomit a zřídka také křemičitý štěrk Struskotvorné přísady obsažené v náplni vytváří při přenosu do lázně na kapičkách svarového kovu tenkou vrstvu tekuté strusky . Po dopadu kapiček do lázně chrání tekutá struska svarovou lázeň před účinky okolní atmosféry až do svého ztuhnutí. Zvláštní místo zaujímají fluoridy typu CaF 2 nebo BaF 2. Základní suroviny: železná ruda, koks, struskotvorné přísady (vápenec). Plynné exhaláty Při přípravě rudy - sušení, skladování a manipulaci dochází k rozprášení suroviny. Při aglomeraci (spékání) a třídění vzniká prach, který obsahuje Fe, oxidy Fe, Si, Ca, Al a Mg, CO, SO Základní kovovou vsázku tvoří tekuté surové železo (cca 72 %) a ocelový odpad (cca 28 %), dále jsou přidávány struskotvorné přísady (vápno, ředidlo, magnezit, atd.), dále je možné přisazovat železnou rudu, aglomerát, vratnou strusku, atd., především pak k chlazení lázně a úpravě strusky

Výroba železa - webzdarm

 1. V některých provozech bývají proto k palivu přidávány struskotvorné přísady, které usnadňují tavení strusky. Vulkanická struska Při vulkanické erupci , je část lávy působením okolní atmosféry a vodní páry oxidována a rozpadá se na vulkanickou strusku temně šedé až černé barvy s vysokým obsahem železa
 2. struskotvorné přísady, svar je díky ochranné inertní atmosféře dokonale kovově čistý. Robotické automatické rameno zajišťuje dokonalou opakovatelnost procesu. Dosah ramene umožňuje postupné zavaření dávky odlitků, což zvyšuje hospodárnost procesu
 3. Výrobky na bázi vápna hrají klíčovou roli v oblasti těžby a získávání neželezných kovů, jako jsou hliník, měď, zlato, nikl, kobalt, uran, titan a lithium. Vápno je důležitým materiálem také pro pyrometalurgickou rafinaci a tavení mnoha druhů neželezných kovů. Výrobky na bázi vápna jsou dále používány k čištění vzniklých odpadních vod a hlušiny, a při.
 4. Pro získávání vápence jako struskotvorné přísady byly založeny v roce 1850 lomy ve Štramberku a v roce 1852 byl v blízkosti huti založen důl Hlubina. Pro zvýšení výroby surového železa byla v roce 1856 zapálena třetí vysoká pec belgického typu. Měla užitečný objem 107 m 3. V roce 1871 byla zahájena výstavba nové.
 5. do tekuté oceli přidávají struskotvorné přísady, feroslitiny a dmýchá se plynný kyslík pro zajištění požadovaných meta-lurgických procesů. Tavič je plně odpovědný za průběh výrobního procesu a sám rozhoduje například o příkonu elektrické a che-mické energie (spotřeba na tavbu j
 6. Do kuplovny se vsází kovová vsázka, struskotvorné přísady (vápenec) a koks jako palivo. Dmýchání vzduchu zajišťuje procesy oxidačních reakcí, možnosti ovlivnění metalurgických reakcí jsou však omezené. Vyzdívka kuplovny má proti vysokým pecím nízkou životnost (pouze několik týdnů)
 7. Za pomoci dmýchání vzduchu měchy byla v jámové peci dosahována relativně nízká teplota asi do 1200-1300°C. Proto se na základě nálezů soudí, že se snad mohla ruda před tavením také upravovat pražením a přidáním vápence, jako struskotvorné přísady. Vápenec totiž snižoval bod tání strusky a zvyšoval její tekutost

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Marcela Koubová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV) Vysokopecní vsázka a její složky. Rudná část vsázky, paliva a struskotvorné přísady. Klasifikace železných rud. Chemické, fyzikální a technologické vlastnosti rudných surovin. Druhy a vlastnosti metalurgického koksu. Úloha koksu ve vysoké peci. Spékání železných rud. Příprava a složení aglomerační vsázky Železná ruda a dřevěné uhlí nebyly jedinou náplní pece, do vsázky se dával vápenec a někdy i křemičitý štěrk, tedy struskotvorné přísady, jejichž úkolem je z rudy absorbovat nežádoucí složky a odvést je jako strusku Přísady v průběhu tavby: • struskotvorné - kusové (cca 5 cm): vápno (CaO); kazivec (CaF2); drcený šamot (SiO/Al2O3); • oxidační - kusová železná ruda (Fe2O3, Fe3O4), okuje; Přednáška č. 1

• struskotvorné přísady (vápenec, dolomit, křemičitý štěrk) • do spodní části se dmychadly vhání předehřátý vzduch (700 -1100 °C) • vzduch v místě vstupu do pece intenzivně spaluje koks a ohřeje se cca na 2200 °C Výrobaželeza -vysoká pec Vsázka: surové železo, ocelový a litinový odpad, koks, struskotvorné přísady (vápenec). Produkty: litina, struska Obr. 2 Kuplovna - odlévání do licí pánve. Materiály 1 Výroba litiny 3 Autorem materiálu a všech jeho částí, nen. Teplota tání olova je 327 °C a hustota 11,3g/cm3. Při výrobě olova se ruda nejprve praží, a pak se oxid olovnatý redukuje koksem. Při výrobě se přidávají struskotvorné přísady pro podporu vzniku strusky - vápenec.Čistění surového olova

• přísady, • přísady pro sekundární metalurgii, • dusík þistý, kyslík 99%, argon. Popis procesu Vsázku konvertoru tvoří tekuté surové železo vyráběné ve vysokých pecích vlastního závodu, ocelový šrot upravený jako vsázky schopný, uhlíkonosné a struskotvorné přísady Dále se do vysoké pece vsází upravená ruda a struskotvorné přísady. Vháněním předehřátého vzduchu se v peci dosahuje vysokých teplot, za kterých se ruda redukuje na železo. Ovšem při tak vysokých teplotách nevznikne ocel, ale tzv. surové železo, které není kujné Ocelový odpad, legovaný kovový odpad, měkké železo, surové železo, struskotvorné přísady, okysličovadla, přísadové materiály (desoxidační a legovací), nauhličovadla. Heroultova el. oblouková pec: Třífázová pec, oblouk vychází z jedné elektrody, prochází taveninou a vychází druhou elektrodou Reakce ve vysoké peci vysoká pec má pásma, které se liší teplotou a reakcemi, které zde probíhají předehřívací pásmo (pod sazebnou) - teplota cca 200 C, zde se vsázka (koks, ruda - hematit - oxid železitý, struskotvorné přísady - vápenec, dolomit) předehřívá a vypařuje se vlhkost 1.redukční pásmo - zde.

Ţelezné rudy se totiţ pouţívaly jako struskotvorné přísady. To inspirovalo staré kováře poté, co identifikovali tyto slzy jako kov velmi podobný meteoritickému ţelezu, a tehdy můţeme tvrdit, ţe se začalo uvaţovat o výrobě ţeleza na Zemi. Ačkoliv se to můţe zdá Těžké betonové stavební bloky Stablo využívají přednosti svého základního materiálu - struskového kameniva 1), a proto jsou pevnější a odolnější než obdobné bloky vyrobené z betonu, pro jejichž výrobu se používá klasický písek.Mezi další a nemalé výhody bloků Stablo je jejich variabilita Pro hutní podniky zabezpečuje koloběh materiálů, kdy různé keramické odpady z metalurgických procesů zpracovává na vysprávkové hmoty pecí nebo struskotvorné přísady vsázky. Z velkých úlomků strusky umí zachránit železné slitky a vrátit je ke zpracování Výroba, prodej, velkoobchod: - nauhličovadla, napěňovadla - metalurgické koksy - surové železo - struskotvorné přísady - legující a dezoxidační přísady. Cihelní 1244/99 Ostrava-Moravská Ostrava 70200. CHEMIX UNION s.r.o. Prodej: -chemické výrobky-chemikálie. Malenovice 260 Malenovice 73911.

Seznam odborné literatury: 1. STRÁNSKÝ, K., aj. Ţelezné hamry a hutě - Českomoravské a Drahanské vysočiny. II. část. 1. vyd. Brno: VUT v Brně, 2008. 107 s Struskotvorné přísady - Ca, P Bez paliva - jen se vhání kyslík do roztavené oceli Obsah 60 - 300 t 1 tavba trvá přibližně 30 minut až 2 hodiny Asi 15 % se vyrábí v elektrických pecích. Ostatní zařízení jako Siemens-Martinova pec jsou historií. Zkujňování je oxidační proces => vzniká i FeO 1. Vsázkové materiály pro výrobu surového železa, jejich vlastnosti a úprava. Železné rudy, koks, struskotvorné přísady, aglomerace a peletizace rud. 2. Struktura vysokopecního závodu, hlavní části vysoké pece, jejich účel a konstrukce. 3. Fyzikálně - chemické děje v oxidačních prostorech vysoké pece

Výroba železa

Z těchto provozů k nám putují nejen strusky, ale i opotřebované části pecí, žáruvzdorné odpadní materiály, šamotové cihly apod. Recyklací z nich pak vyrábíme žáruvzdorné materiály pro vysprávku pecí nebo metalurgické podpůrné materiály jako přísady pro ztekucení vsázky či struskotvorné přísady vysokopecní koks a jeho vlastnosti, struskotvorné přísady. 2. Příprava vsázky pro výrobu surového železa, homogenizace, aglomerace a peletizace vysokopecní vsázky. 3. Výroba surového železa, popis vysokopecního závodu, hlavní části vysoké pece, oxidační a redukční procesy ve vysoké peci. 4 Struskotvorné přísady. pro oba způsoby: kusový vápenec, kusové pálené vápno. 1.2 Kyslíkový způsob výroby oceli - zkujňování pomocí dmýchání kyslíku skrz tekuté železo v konvertoru. cíl - spálení (oxidace) nežádoucích nečistot v kovové vsázce - prvky přecházející na oxidy -Mn.C,Si,P, Vsázku konvertorů tvoří ocelový šrot, tekuté surové železo, uhlíkonosné a struskotvorné přísady. Projektovaná kapacita pro oba konvertory 2.600 kt/rok. Pánvová pec LF č. 2 - sekundární metalurgie slouží ke zpracování tekuté oceli, především jsou určena pro příhřev oceli pomocí obloukového ohřevu oceli pod.

PPT - Materiály a technologie - kovy PowerPoint

Železo - Wikipedi

Při laserovém svařování se nepoužívají struskotvorné přísady, svar je díky ochranné inertní atmosféře dokonale kovově čistý. Robotické automatické rameno zajišťuje dokonalou opakovatelnost procesu. Dosah ramene umožňuje postupné zavaření dávky odlitků, což zvyšuje hospodárnost procesu.. →přidáváme struskotvorné přísady -vápenec, kazivec, křemenný písek Vpeci teplota strusky dosahuje teploty cca 1500 °C. Vysokopecní strusky Po odpichu je struska pomocí kolib dovezena ke granulačním věžím, kde je prudce chlazena vodou 25 www.fast.vsb.cz

Chybí Vám v PSH nějaké heslo, máte dotazy, připomínky, či návrhy? Napište nám Struskotvorné přísady pro vysokou pec-přebírají nežádoucí látky, které se pak usazují na povrchu jako struska-přebytečná struska vytéká z vysoké pece zvláštním otvorem-mají velký význam pro správný chod vysoké pece. Žádané chemické složení surového železa

Vysoká pec - Wikipedi

Vsázkou pro vysoké pece jsou aglomerát, kusové rudy, pelety, struskotvorné přísady a palivo (koks). Vsázka pro vysokou pec je dovážena z aglomerace železniční vlečkou v okovech, ze kterých je vysypávána přes mezizásobníky do skipových vozíků Kaszperydes, Aleš. Řízení chodu VP s proměnlivou vsázkou. Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2014. PODKOVÁNÍ Děkuji doc. Ing. Jánovi Kretovi, CSc. a Ing

Železo, ocel Maturitní otázky z chemie Snadná škola

do tekuté oceli přidávají struskotvorné přísady, feroslitiny a dmýchá se plynný kyslík pro zajištění požadovaných meta-lurgických procesů. Tavič je plně odpovědný za průběh výrobního procesu a sám rozhoduje například o příkonu elektrické a che-mické energie (spotřeba na tavbu j ekonomicky neúþelné zpracovávat surové rudy a přísady přímo ve vysoké peci, proto se nahrazují aglomeráty nebo peletami, které se vyrábí z rudných koncentrátů a aglorud. Tyto rudné koncentráty a aglorudy přináší do vysoké pece potřebné množství železa v podobě jeh Zhrnutie / Anotácia. Transportní přípravek pro převoz rámu sázecího stroje mostovým jeřábem, vyznačený tím, že sestává jednak z fixačního závěsu (1) lamelových háků (19) hlavního jeřábového zdvihu, tvořeného dvojicí rovnoběžných nosníků (2, 3) kruhového průřezu pospojovaných výztužnými žebry (4, 5) z nichž krajní dvojice výztužných žeber (4) je. strusky, pěny, stěry, pomocné suroviny (koks, struskotvorné přísady aj.) Šachtová pec Zařízení bylo postaveno v roce 1997. Zpracovává Pb odpady do formy surového olova tavením s koksem a přísadami pro tvorbu strusky. Součástí zařízení je tzv. dohořívac

struskotvorné přísady (PSH5320

Vysoká pec je typově pec šachtová vysoká 25 - 40 m. Profil pece je přizpůsoben technologii provozu a měnícímu se objemu vsázky. Skládá se z kuželovité, k základně se rozšiřující vlastní šachty, která v místě největšího objemu vsázky se mění v zarážce (která slouží zadržení celé náplně v peci) v komolý kužel opačný, který se zužuje k základně. struskotvorné přísady (mají čistící účinky) Hlavní části vysoké pece. kychta (zabraňuje unikání plynu) šachta. rozpor. zarážka. nístěj. podstava. Produkty vysoké pece: surové železo. vysokopecní struska. vysokopecní plyn. Surové železo. Hlavní produkt vysoké pece, vyrábíme z něj ocel nebo litinu. Vysokopecní. Foto: Hans Štembera Popisek: Do vysoké pece se vsadí železná ruda, koks a struskotvorné přísady reklama Podle informací serveru Halónoviny.cz z výroční zprávy společnosti vyplývá, že čistý zisk OKD klesl o téměř pět miliard korun, což je zhruba 80 procent Z roku 1652 pochází zpráva, podle které je v komárovských železárnách míchána železná ruda z Jedové hory, Kleštěnic, Cheznovic a Komárova, čímž bylo dosaženo vsázky vhodného složení - nebyly do ní totiž přidávány žádné struskotvorné přísady

 • Zeslabení menstruace.
 • Permanentka sparta.
 • Webkamery trojak.
 • Cukrárske potreby trnava halenárska.
 • Trudy baby dry fit.
 • Small talks english.
 • Obsahová náplň řádků dph.
 • Super hero girl.
 • Pravdivé duchařské příběhy.
 • Bruno mars v praze 2019.
 • Ukazatel směru větru.
 • Nejlepší přítel blue herci.
 • Psaní čísel na klávesnici.
 • Hybridní auta 2019.
 • Toxoplazmóza v těhotenství.
 • Sportovní kamera recenze.
 • Julianne moore instagram.
 • Geomorfologická regionalizace čr.
 • This is us.
 • Jak ušít kapsář na ramínko.
 • Acla protilátky.
 • V čem se vdávat podruhé.
 • Třináctka restaurace.
 • Wot pancíře tanků.
 • Bod zkratka.
 • Lichokopytník sudokopytník rozdíl.
 • Neostomosan slepice.
 • Čínské nápisy.
 • Fotografie tetování vzory.
 • Podkožní akné babské rady.
 • Depilacni strojek.
 • Armatura do betonu.
 • Lidové noviny archiv 1918.
 • Juno probe.
 • Selena gomez novinky 2017.
 • Li polymer battery.
 • Lékárna vsetín kaufland.
 • Nabídka tvorby webových stránek.
 • Petr vágner prima.
 • Toyota rav4 1998.
 • Wiki pirati.